Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Тимутијә 5:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹаванларла вә јашлыларла рәфтар (1, 2)

  • Дул гадынлара көмәк (3—16)

    • Аиләнин гејдинә галмаг (8)

  • Зәһмәткеш ағсаггаллара һөрмәт ҝөстәрмәк (17—25)

    • Мүалиҹәви мәгсәдлә шәраб ичмәк (23)

5  Јашлы кишиләри сәртликлә мәзәммәт етмә,+ онлара атан кими, ҹаванлара гардашын кими,  ағбирчәкләрә анан кими, ҹаван гадынлара баҹын кими нәсиһәт вер вә буну тәмиз нијјәтлә ет.  Һәгигәтән көмәјә еһтијаҹы олан дул гадынларын гејдинә гал.+  Әҝәр һәр һансы бир дул гадынын ушаглары, јахуд нәвәләри варса, гој онлар әввәлҹә аиләдә+ Аллаһа садиг олмағы өјрәнсинләр, валидејнләри вә нәнә-бабалары гаршысында борҹларыны јеринә јетирсинләр,+ чүнки бу, Аллаһа хошдур.+  Һәгигәтән көмәјә еһтијаҹы олан кимсәсиз дул гадын үмидини Аллаһа бағлајыр+ вә дуа едиб ҝеҹә-ҝүндүз Она јалварыр.+  Анҹаг кеф үчүн јашајан дул гадын сағ олса да, әслиндә, өлүдүр.  Буна ҝөрә дә онлардан тәләб ет ки, гүсурсуз олсунлар.  Әҝәр кимсә өз јахынларынын, әләлхүсус да аиләсинин гејдинә галмырса, о, иманы инкар едиб вә имансыздан да бетәрдир.+  Јашы алтмышы һагламыш, әринә садиг олмуш, 10  јахшы ишләри илә танынан,+ ушагларына јахшы тәрбијә вермиш,+ гонагпәрвәр олмуш,+ мүгәддәсләрин ајағыны јумуш,+ дара дүшәнләрә көмәк әлини узатмыш,+ һәр ҹүр јахшы ишлә мәшғул олмуш дул гадынлар сијаһыја алынсын. 11  Ҹаван дул гадынлары исә сијаһыја алма, чүнки еһтираслары Мәсиһлә онларын арасында дуранда онлар әрә ҝетмәк истәјир. 12  Онлар әввәлки нијјәтләриндән* дөндүкләри үчүн мәһкум едиләҹәкләр. 13  Үстәлик, онлар гапы-гапы ҝәзиб бикарчылыға алышырлар. Бикар олмалары бир јана, һәлә бир деди-году илә дә мәшғул олурлар, артыг-әскик данышараг ҹамаатын ишинә гарышырлар.+ 14  Буна ҝөрә дә истәјирәм ки, ҹаван дул гадынлар әрә ҝетсинләр,+ ушаг доғсунлар,+ аиләләринин гејдинә галсынлар вә әлејһдарлара бизи писләмәјә фүрсәт вермәсинләр. 15  Онсуз да бәзиләри јолуну азараг Шејтанын далынҹа ҝедиб. 16  Әҝәр иманлы бир гадынын гоһумлары арасында дул гадынлар варса, гој онлара көмәк етсин ки, јығынҹағын үзәринә јүк дүшмәсин. Онда јығынҹаг һәгигәтән көмәјә еһтијаҹы олан дул гадынлара көмәк едә биләҹәк.+ 17  Јығынҹағы јахшы идарә едән ағсаггаллар,+ хүсусән дә, Аллаһын сөзүнү ҹидд-ҹәһдлә данышан+ вә өјрәдән ағсаггаллар икигат һөрмәтә лајиг ҝөрүлмәлидирләр.+ 18  Ахы Мүгәддәс Јазыларда дејилир: «Хырман чәкән өкүзә бурунтаг тахмајын»,+ һәмчинин белә јазылыб: «Зәһмәткеш әмәк һаггына лајигдир».+ 19  Ағсаггала гаршы иттиһамы ики вә ја үч шаһидин шәһадәти олмаса, гәбул етмә.+ 20  Ҝүнаһ ишләјәнләри+ һамынын гаршысында тәнбеһ ет+ ки, диҝәрләринин дә ҝөзү горхсун. 21  Аллаһын, Мәсиһ Исанын вә сечилмиш мәләкләрин гаршысында сәнә тапшырырам: бу ҝөстәришләрә әмәл ет, гәрар вермәздән әввәл һәр шеји диггәтлә вә гәрәзсиз арашдыр.+ 22  Һеч кәсин үзәринә тәләм-тәләсик әл гојма*,+ башгаларынын ҝүнаһларына әлбир олма, паклығыны гору. 23  Мәдәнә вә тез-тез нахошладығына ҝөрә даһа су ичмә, бир аз шәраб ич. 24  Бәзи адамларын ҝүнаһлары ҝөз габағындадыр вә онлары бирбаша һөкмә дүчар едир, диҝәрләринин ҝүнаһлары исә сонрадан үзә чыхаҹаг.+ 25  Ејнилә јахшы ишләр дә ҝөз габағындадыр,+ ҝөрүнмәјәнләр исә чох ҝизли галмајаҹаг.+

Һашијәләр

Јахуд вәдләриндән.
Јәни һеч кимә тәләм-тәләсик тәјинат вермә.