Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Тимутијә 4:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹинләрин тәлимләрилә бағлы хәбәрдарлыг (1—5)

  • Мәсиһин нүмунәви хидмәтчиси (6—10)

    • Физики мәшг вә мөминлик (8)

  • Вердијин тәлимә диггәт јетир (11—16)

4  Аллаһын руһу ајдын дејир ки, ҝәләҹәкдә бәзиләри алдадыҹы вәһјләрә+ вә ҹинләрин тәлимләринә гулаг асыб имандан дөнәҹәк,  виҹданларына, санки, дағ басылмыш јаланчыларын+ ријакарлығынын тәсири алтына дүшүб јолдан чыхаҹаглар.  Бу икиүзлүләр евләнмәји гадаған едир,+ Аллаһын јаратдығы немәтләри јемәји јасаг едирләр.+ Һәрчәнд Аллаһ бу немәтләри јарадыб+ ки, иманы олан вә һәгигәти дәгиг билән адамлар онлары шүкранла јесинләр.+  Аллаһын јаратдығы һәр шеј ҝөзәлдир+ вә шүкранла јејилән һеч бир шеј рәдд едилмәмәлидир,+  чүнки Аллаһын сөзү илә вә ондан өтрү едилән дуа илә пакланыб.  Гардашлара бу мәсләһәтләри вермәклә сән Мәсиһ Исанын нүмунәви бир хидмәтчиси олдуғуну, иманын вә риајәт етдијин мүкәммәл тәлимин сөзләри илә бәсләндијини ҝөстәрәҹәксән.+  Гоҹа гарыларын данышдығы нағыллара бәнзәјән, јаланла, күфрлә долу рәвајәтләри исә рәдд ет,+ мөмин инсан олмаг үчүн вар ҝүҹүнлә чалыш*.  Ахы физики мәшгин фајдасы о гәдәр дә чох дејил, мөминлик исә һәр ҹәһәтдән фајдалыдыр, чүнки о, һәм индики, һәм дә ҝәләҹәк һәјатымыз үчүн немәтләр вәд едир.+  Бу сөзләр доғрудур вә там етимада лајигдир. 10  Бу сәбәбдән биз зәһмәт чәкир вә вар ҝүҹүмүзлә чалышырыг,+ чүнки үмидимизи һәр ҹүр инсанын,+ әләлхүсус да садиг адамларын Хиласкарына,+ вар олан Аллаһа бағламышыг. 11  Бунлары даима тәләб ет вә өјрәт. 12  Гој ҝәнҹ олдуғуна ҝөрә һеч кәс сәнә сајмазјана јанашмасын. Данышыгда, рәфтарда, мәһәббәтдә, иманда вә паклыгда садигләрә нүмунә ол. 13  Мән ҝәләнәдәк өзүнү Мүгәддәс Јазылары ҹамаат гаршысында охумаға,+ өјүд-нәсиһәт вә тәлим вермәјә һәср ет. 14  Ағсаггаллар шурасы сәнин үзәринә әлләрини гојанда пејғәмбәрлик васитәсилә сәнә верилән әнама лагејд јанашма.+ 15  Бүтүн бунлар барәсиндә дәриндән дүшүн вә өзүнү бунлара тамамилә һәср ет ки, һамы сәндәки инкишафы ајдын ҝөрсүн. 16  Өзүнә вә вердијин тәлимә һәмишә диггәт јетир.+ Бунлардан бәрк-бәрк јапыш, чүнки бу јолла һәм өзүнү, һәм дә сәнә гулаг асанлары хилас едәҹәксән.+

Һашијәләр

Һәрфән: мәшг ет.