Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Тимутијә 1:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Сахта мүәллимләрлә бағлы хәбәрдарлыг (3—11)

  • Булуса ҝөстәрилмиш лүтф (12—16)

  • Әбәдијјәт Падшаһы (17)

  • Шанлы мүбаризәни давам етдир (18—20)

1  Хиласкарымыз Аллаһын вә үмидимиз Мәсиһ Исанын+ әмри илә Мәсиһ Исанын һәвариси олан Булусдан  иман јолунда доғма балам олан+ Тимутијә*+ мәктуб. Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Мәсиһ Исадан ҝәлән лүтф, мәрһәмәт вә сүлһ сәнә јар олсун.  Мән Македонијаја ҝетмәјә һазырлашаркән сәни Ефесдә галмаға тәшвиг етдијим кими, инди дә тәшвиг едирәм ки, орада галыб бәзиләринә јад тәлимләри өјрәтмәји,  ујдурма рәвајәтләрә+ вә нәсил шәҹәрәләринә баш гошмағы гадаған едәсән.+ Бунлар вахт итирмәкдән башга бир шеј дејил, анҹаг фәрзијјәләр доғурур. Белә шејләрин иманы мөһкәмләндирмәк үчүн Аллаһын вердији шејләрлә һеч бир әлагәси јохдур.  Бу ҝөстәришин мәгсәди одур ки, һамымызда сидги-үрәкдән ҝәлән, тәмиз виҹдандан вә ријасыз имандан доған+ мәһәббәт олсун.+  Бәзиләри бунлардан узаглашыб бош-бош сөһбәтләрә баш гошмушлар.+  Онларын көнлүндән ганун мүәллими олмаг+ кечир, анҹаг нә өз дедикләриндән, нә дә исрарла иддиа етдикләри шејләрдән башлары чыхмыр.  Биз билирик ки, дүзҝүн тәтбиг едиләрсә, Ганун јахшыдыр.  Ахы Ганун салеһ адамлар үчүн јох, ганунсуз,+ аси, аллаһсыз, ҝүнаһкар, сәдагәтсиз, мүгәддәс шејләри һеч јеринә гојан адамлар үчүн, гатилләр, о ҹүмләдән ата-ана гатилләри, 10  әхлагсыз, кишибаз, инсан оғрулары, јаланчы, анды позан* вә сағлам тәлимә+ зидд ҝедән ишләрлә мәшғул олан адамлар үчүн верилиб. 11  Бу сағлам тәлим хошбәхт Аллаһын мәнә әманәт етдији шанлы мүждәсинә мүвафигдир.+ 12  Мәнә ҝүҹ верән Ағамыз Мәсиһ Исаја миннәтдарам, чүнки о, мәни садиг биләрәк мәнә хидмәт һәвалә едиб.+ 13  Һәрчәнд әввәлләр мән күфр данышыр, Аллаһын халгыны тәгиб едирдим вә чох азғын адам идим.+ Бүтүн бунлара бахмајараг, мәнә мәрһәмәт ҝөстәрилди, чүнки мән ҹаһил вә имансыз олдуғум үчүн белә һәрәкәт едирдим. 14  Анҹаг мән иманла вә Мәсиһ Исадан дујдуғум мәһәббәтлә јанашы, Рәббин лүтфүнү дә бол-бол даддым. 15  Бу сөзләр доғру вә там етимада лајигдир: Мәсиһ Иса бу дүнјаја ҝүнаһлы адамлары хилас етмәк үчүн ҝәлди.+ О ҝүнаһ саһибләриндән ән бетәри дә мәнәм.+ 16  Буна бахмајараг, мәнә мәрһәмәт ҝөстәрилди ки, Мәсиһ Иса мәним, ән бетәр ҝүнаһкарын үзәриндә бүтүн сәбрини нүмајиш етдирсин вә мән әбәди һәјата говушмаг үчүн+ она иман ҝәтирәҹәк адамлара өрнәк олум. 17  Гој иззәт вә шәрәф сонсузадәк әбәдијјәт Һөкмдарынын,+ өлмәз+, ҝөзәҝөрүнмәз+ вә тәк олан Аллаһын+ олсун! Амин. 18  Оғлум, Тимути, сәнә бу ҝөстәриши сәнин барәндә едилән пејғәмбәрликләрә ујғун олараг верирәм. Белә ки, онларын сајәсиндә шанлы мүбаризәни давам етдирәсән,+ 19  иманыны вә тәмиз виҹданыны+ горујасан. Бәзиләри өз виҹданыны тапдамыш вә иманлары ҝәми кими гәзаја уғрамышдыр. 20  Һименеј+ вә Александр да беләләриндәндир. Онлары Шејтана тәслим етдим+ ки, бу ҹәзадан ибрәт ҝөтүрүб күфр етмәји тәрҝитсинләр.

Һашијәләр

Мәнасы: Аллаһа шәрәф ҝәтирән.
Јахуд јаландан анд ичән.