Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Салоникилиләрә 2:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булусун Салоникидә хидмәти (1—12)

  • Салоникилиләр Аллаһын сөзүнү гәбул етдиләр (13—16)

  • Булус онлары ҝөрмәк арзусундадыр (17—20)

2  Гардашлар, сиз јахшы билирсиниз ки, јаныныза ҝәлмәјимиз әбәс олмајыб.+  Сизә мәлумдур ки, биз Филиппидә+ чох әзијјәт чәкдик вә тәһгир олундуг. Лакин Аллаһымыз бизи ҹәсарәтләндирди ки, ҝүҹлү мүгавимәтә* бахмајараг, Онун мүждәсини сизә чатдыраг.+  Сизә вердијимиз нәсиһәт јанлыш бир фикирдән, јахуд чиркин нијјәтдән доғмур, онда јалан јохдур.  Аллаһ бизә мүждәни һәвалә етмәји мүнасиб билди. Буна ҝөрә дә биз инсанлары јох, үрәјимизи јохлајан Аллаһы разы салмаг үчүн данышырыг.+  Сиз билирсиниз ки, биз сизә һеч вахт јалтагланмамышыг, јахуд ич үзүнү ҝизләдән тамаһкарлар кими олмамышыг.+ Буна Аллаһ да шаһиддир!  Биз һеч бир инсандан: нә сиздән, нә дә башгаларындан шан-шөһрәт уммамышыг, һалбуки Мәсиһин һәвариләри олараг, бојнунузда јүк олуб сизи хәрҹә сала биләрдик.+  Әксинә, биз сизинлә көрпәләрини әмиздириб әзизләјән ана кими нәвазишлә давранмышыг.  Сизи севдијимиз үчүн сизә нәинки Аллаһын мүждәсини чатдырмаға, һәтта өз ҹанымызы да вермәјә һазыр олмушуг,+ ахы сиз бизә чох әзиз идиниз.+  Гардашлар, сөзсүз ки, чәкдијимиз ағыр зәһмәти хатырлајырсыныз. Биз сизә Аллаһын мүждәсини тәблиғ едәндә һеч биринизә јүк олмамаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз ишләјирдик.+ 10  Аллаһ да, сиз дә шаһидсиниз ки, бизләр сиз иманлыларла мүнасибәтдә неҹә сәдагәтли, салеһ вә гүсурсуз олмушуг. 11  Буну да јахшы билирсиниз ки, биз сизинлә ата өз өвладлары илә даврандығы кими, давранырдыг:+ сизә нәсиһәт, тәсәлли верир, мәзәммәт едирдик.+ 12  Буну она ҝөрә едирдик ки, сиз һәмишә сизи Өз Падшаһлығына+ вә ҹалалына дәвәт едән Аллаһа+ лајиг һәјат сүрәсиниз.+ 13  Буна ҝөрә дә биз даима Аллаһа шүкүр едирик,+ чүнки сиз биздән ешитдијиниз Аллаһын сөзүнү инсан сөзү кими дејил, әслиндә, неҹә вар елә, Аллаһын сөзү кими гәбул етдиниз. Бу сөз сиз иманлыларда фәалијјәт ҝөстәрир. 14  Гардашлар, сиз Аллаһын Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан Јәһудијјәдәки јығынҹагларына бәнзәјирсиниз. Чүнки јәһудиләр онлара неҹә зүлм едирдиләрсә, сиз дә өз сојдашларыныздан белә зүлм ҝөрүрсүнүз.+ 15  Јәһудиләр Ағамыз Исаны вә пејғәмбәрләри өлдүрмүш,+ бизи дә тәгиб етмишләр.+ Онлар нә Аллаһы разы салыр, нә дә инсанларын рифаһыны дүшүнүрләр, 16  башга халглардан олан адамларын хилас олмасы үчүн онлара тәблиғ едәндә бизә әнҝәл төрәтмәјә чалышырлар.+ Беләҹә, ҝүнаһларынын үстүнә ҝүнаһ әлавә едирләр. Лакин ахыр ки, онлар Аллаһын гәзәбинә туш ҝәлдиләр.+ 17  Гардашлар, биз гыса мүддәт сиздән ајры дүшдүк. Сиздән узагда олсаг да, сиз һәмишә гәлбимиздә олмусунуз. Чох арзулајырдыг ки, үзүнүзү ҝөрәк. Бунун үчүн әлимиздән ҝәләни едирдик. 18  Буна ҝөрә дә биз, даһа доғрусу, мән Булус, ики дәфә јаныныза ҝәлмәк истәмишәм, амма Шејтан һәр дәфә јолумузу кәсиб. 19  Ағамыз Исанын һүзуру* заманы, онун гаршысында бизим үмидимиз, севинҹимиз, фәхр таҹымыз сиз дејилсинизми?+ 20  Бәли, бизим шәрәфимиз дә, севинҹимиз дә сизсиниз.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: чохлу мүбаризәләрә.
Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.