Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 9:1—44

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүрҝүндән гајыданларын нәсил шәҹәрәси (1—34)

  • Талутун шәҹәрәси тәкрарланыр (35—44)

9  Бүтүн исраиллиләр нәсил шәҹәрәсиндә гејд олунмушду вә бу, Исраил падшаһларынын китабында јазылмышдыр. Јәһуда сәдагәтсизлијинә ҝөрә Бабилә сүрҝүн едилмишди.+  Өз шәһәрләриндәки торпагларына гајыдан илк сакинләр бәзи исраиллиләр, каһинләр, лавилиләр вә мәбәд гуллугчулары иди.+  Јәһуда+, Бинјамин+, Әфраим вә Мәнәссә өвладларындан да бәзиләри Јерусәлимдә мәскунлашдылар:  Јәһуда оғлу Фарәсин+ өвладларындан Бәннинин көтүҹәси, Имринин нәтиҹәси, Омринин нәвәси, Амиһудун оғлу Утај.  Шилолулардан* аиләнин бөјүк оғлу Әсјаһ вә онун оғуллары.  Зараһ+ өвладларындан Јәил вә онларын 690 гардашы.  Бинјамин өвладларындан: Һәссәнуһун нәтиҹәси, Худавијјәнин нәвәси, Мәшулламын оғлу Саллу,  Јәраһимин оғлу Ибни, Михри оғлу Уззинин оғлу Илаһ, Ибнијјәнин нәтиҹәси, Руилин нәвәси, Шәфәтајын оғлу Мәшуллам.  Нәсил шәҹәрәсиндә онларын 956 гардашы гејдә алынмышды. Онларын һамысы нәсил башчылары иди. 10  Каһинләрдән: Јадај, Јәһујариб, Јакин,+ 11  Әзрија (Әзрија Хилгијјәнин, Хилгијјә Мәшулламын, Мәшуллам Садығын, Садыг Мәрјутун, Мәрјут Аллаһын евиндә башчылардан бири олан Әхитубун оғлу иди), 12  Мәлкијјәнин нәтиҹәси, Фәшһурун нәвәси, Јәраһимин оғлу Адај, Мәассај (Мәассај Адаилин, Адаил Јәһзәранын, Јәһзәра Мәшулламын, Мәшуллам Мәшмәлитин, Мәшмәлит Иммирин оғлу иди) 13  вә онларын гардашлары. Иҝид, баҹарыглы, һамысы нәсил башчысы олан бу адамларын сајы 1760 нәфәр иди. Онлар Аллаһын евиндә хидмәт едирдиләр. 14  Лавилиләрдән: Мерар өвладларындан Һәшбијјәнин нәтиҹәси, Әзригәмин нәвәси, Һәшшубун оғлу Шәмај;+ 15  Бәгбәгәр, Һәрәш, Галал; Асәфин нәтиҹәси, Зәкринин нәвәси, Микәнин оғлу Мәтәнјаһ; 16  Јадитунун нәтиҹәси, Галалын нәвәси, Шәмајын оғлу Әбдија; нәтуфаһлыларын кәндләриндә+ јашајан Әлгәна оғлу Асанын оғлу Бәрхија. 17  Дарваза кешикчиләри+ бунлар иди: Сәллум, Аггуб, Тәлмун, Әхиман. Онларын гоһуму Сәллум башчы иди 18  вә о вахта гәдәр о, шәргдәки падшаһ дарвазасында дурурду.+ Бунлар лавилиләрин дүшәрҝә кешикчиләри иди. 19  Гарунун нәтиҹәси, Әбиасәфин нәвәси, Горәнин оғлу Сәллум вә онун нәслиндән олан гоһумлары гарунлулар хидмәт ишинә нәзарәт едир, чадырын кешијини чәкирдиләр. Онларын аталары Јеһованын дүшәрҝәсинин ҝиришиндә кешикчи олмушдулар. 20  О вахтлар онларын башчысы Әлјазар+ оғлу Фәнһас+ иди. Јеһова онунла иди. 21  Мәшәләмја оғлу Зәкәријјә+ Һүзур чадырынын ҝиришиндә кешикчилик етмишди. 22  Астаналарда кешик чәкмәјә тәјин олунанларын сајы 212 нәфәр иди. Һамысы нәсил шәҹәрәләринә+ мүвафиг олараг, өз кәндләриндә јашајырдылар. Давудла ҝөрүҹү+ Ишмуил бу иши онлара етибар етди. 23  Онлар вә оғуллары Јеһованын евинин, чадырын* ҝиришиндә кешик чәкирдиләр.+ 24  Онлар дөрд тәрәфдә — шәрг, гәрб, шимал вә ҹәнуб тәрәфдә дурурдулар.+ 25  Гардашлары јашадыглары јерләрдән нөвбә илә једди ҝүнлүјә онларла хидмәт етмәјә ҝәлирдиләр. 26  Лавилиләрдән дөрд кешикчибашына Аллаһын евиндәки отаглар* вә хәзинә етибар олунмушду.+ 27  Онлар ҝеҹәни Аллаһын евинин әтрафындакы мөвгеләриндә кечирирдиләр, чүнки онлара кешикчилик иши һәвалә олунмушду. Ачар онларда олурду вә һәр сәһәр мәбәди ачырдылар. 28  Онлардан бәзиләри хидмәт заманы ишләдилән әшјалара бахырдылар,+ онлары ичәри апарыб-ҝәтирәндә сајырдылар. 29  Бәзиләри исә галан әшјалара, мүгәддәс әшјалара+, нарын уна+, шәраба+, јаға+, күндүрә+ вә балзама+ ҝөрә ҹавабдеһ идиләр. 30  Каһин оғулларындан бәзиләри балзамдан әтирли јағ дүзәлдирдиләр. 31  Лавилиләрдән гарунлу Сәллумун илк оғлу Мәттәсјаһ саҹда назик чөрәкләрин биширилмәсинә+ нәзарәт едирди. 32  Онларын кәһатлылардан олан бәзи гардашлары үст-үстә гојулан чөрәкләрин*+ һәр шәнбә һазырланмасына нәзарәт едирдиләр.+ 33  Бунлар мәзмур охујанлар, лавилиләрин нәсил башчылары идиләр вә отагларда* отурурдулар. Башга мәсулијјәтләрдән азад идиләр, чүнки ҝеҹә-ҝүндүз иш башында олмалы идиләр. 34  Мәншәләринә ҝөрә нәсил башчылары олан бу лавилиләр Јерусәлимдә јашајырдылар. 35  Ҝибјонун атасы Јаәл Ҝибјонда+ јашајырды. Арвадынын ады Мәкаһ иди. 36  Онун оғуллары бунлар иди: илк оғлу Әбдун, ондан сонра Сур, Киш, Баал, Нур, Надаб, 37  Ҹәдур, Әхју, Зәкәријјә вә Миглот. 38  Миглот Шимјамын атасы иди. Онларын һамысы гардашлары илә бирликдә Јерусәлимдә диҝәр гардашларынын јанында јашајырдылар. 39  Нурун+ Киш адында, Кишин Талут+ адында, Талутун Јонатан+, Мәлкишу+, Әбунәдәб+ вә Ишбаал адында оғлу олду. 40  Јонатанын Мериб-Баал+ адында, Мериб-Баалын Микә адында оғлу олду.+ 41  Микәнин оғуллары бунлар иди: Фисун, Мәлик, Тәхри вә Әһәз. 42  Әһәзин Јара адында, Јаранын Әлимәт, Әзмут вә Зүмри адында оғлу олду. Зүмринин Моса адында, 43  Мосанын Бинәја адында, Бинәјанын Рәфај адында, Рәфајын Илјасаһ адында, Илјасаһын Азил адында оғлу олду. 44  Азилин алты оғлу вар иди: Әзригәм, Бәһру, Исмајыл, Шәаријјә, Әбдија вә Һәнан. Бунлар Азилин оғуллары иди.

Һашијәләр

Бурада Шило шәһәринин сакинләри јох, Јәһуданын үчүнҹү оғлу Салеһин өвладлары нәзәрдә тутулур. Јр 46:12 ајәсинә бах.
Һәрфән: чадыр евинин.
Јахуд јемәк отаглары.
Јәни һүзур чөрәјинин.
Јахуд јемәк отагларында.