Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 6:1—81

МҮНДӘРИҸАТ

  • Лави өвладлары (1—30)

  • Мәзмур охујанлар (31—47)

  • Һарун өвладлары (48—53)

  • Лавилиләрин јурдлары (54—81)

6  Лавинин+ оғуллары бунлар иди: Һирсән, Кәһат+ вә Мерар.+  Кәһатын оғуллары бунлар иди: Имран, Исһар+, Һәбрун вә Үззиил+.  Имранын+ өвладлары бунлар иди: Һарун+, Муса+ вә Мәрјәм+. Һарунун оғуллары бунлар иди: Надаб, Абиһу+, Әлјазар+ вә Исамар+.  Әлјазарын Фәнһас+ адында оғлу олду. Фәнһасын Абишу,  Абишунун Бугги, Буггинин Уззи,  Уззинин Зараһја, Зараһјанын Мәрјут,  Мәрјутун Әмаријјә, Әмаријјәнин Әхитуб+,  Әхитубун Садыг+, Садығын Әхимас+,  Әхимасын Әзрија, Әзријанын Јуһәнна, 10  Јуһәннанын Әзрија адында оғлу олду. О, Сүлејманын Јерусәлимдә тикдији мәбәддә каһин иди. 11  Әзријанын Әмаријјә, Әмаријјәнин Әхитуб, 12  Әхитубун Садыг+, Садығын Сәллум, 13  Сәллумун Хилгијјә+, Хилгијјәнин Әзрија, 14  Әзријанын Сәрәјаһ+, Сәрәјаһын Јәһусадиг+ адында оғлу олду. 15  Јеһова Навуходоносорун әли илә Јәһуда вә Јерусәлим әһалисини сүрҝүнә ҝөндәрәндә Јәһусадиг дә онларын арасында иди. 16  Лавинин оғуллары бунлар иди: Һирсәм*, Кәһат вә Мерар. 17  Һирсәмин оғулларынын адлары Либни вә Шимај иди.+ 18  Кәһатын оғуллары бунлар иди: Имран, Исһар, Һәбрун вә Үззиил.+ 19  Мерарын оғуллары Мәһли вә Муши иди. Лавилиләрин нәсил башчыларынын адлары:+ 20  Һирсәмин өвладлары:+ Либни, онун оғлу Јаһәс, онун оғлу Зиммаһ, 21  онун оғлу Јуаһ, онун оғлу Идду, онун оғлу Зараһ, онун оғлу Јәтрај. 22  Кәһатын өвладлары: Әминәдаб, онун оғлу Гарун+, онун оғлу Әсир, 23  онун оғлу Әлгәна, онун оғлу Әбиасәф+, онун оғлу Әсир, 24  онун оғлу Таһат, онун оғлу Уриил, онун оғлу Үзијјә, онун оғлу Шаул. 25  Әлгәнанын оғуллары: Әмәсај вә Әхимут. 26  Әлгәнанын өвладлары: Софај, онун оғлу Нәһат, 27  онун оғлу Әлјаб, онун оғлу Јәраһим, онун оғлу Әлгәна+. 28  Ишмуилин+ оғуллары: илки Јуил, икинҹиси Әбијја.+ 29  Мерарын өвладлары: Мәһли,+ онун оғлу Либни, онун оғлу Шимај, онун оғлу Үззаһ, 30  онун оғлу Шима, онун оғлу Һәггија, онун оғлу Әсјаһ. 31  Әһд сандығы Јеһованын евинә ҝәтириләндән сонра Давуд орада мәзмур охујанлар үзәриндә рәһбәрләр тәјин етмишди.+ 32  Сүлејман Јерусәлимдә Јеһованын евини тикәнә гәдәр+ онлар Мүгәддәс чадырын, јәни Һүзур чадырынын өнүндә мәзмур охујурдулар. Һәр бири она һәвалә олунан вәзифәни јеринә јетирмәклә хидмәтини иҹра едирди.+ 33  Оғуллары илә бирҝә хидмәт едәнләр бунлар иди: кәһатлылардан мәзмур охујан Һиман+. Һиман Јуилин+, Јуил Ишмуилин, 34  Ишмуил Әлгәнанын+, Әлгәна Јәраһимин, Јәраһим Әлиилин, Әлиил Тоаһын, 35  Тоаһ Суфун, Суф Әлгәнанын, Әлгәна Маһатын, Маһат Әмәсајын, 36  Әмәсај Әлгәнанын, Әлгәна Јуилин, Јуил Әзријанын, Әзрија Сәфәнјанын, 37  Сәфәнја Таһатын, Таһат Әсирин, Әсир Әбиасәфин, Әбиасәф Гарунун, 38  Гарун Исһарын, Исһар Кәһатын, Кәһат Лавинин, Лави Исраилин оғлу иди. 39  Һиманын јанында гардашы Асәф+ дурурду. Асәф Бәрхијанын, Бәрхија Шиманын, 40  Шима Микајылын, Микајыл Бәәссәнин, Бәәссә Мәлкијјәнин, 41  Мәлкијјә Иснинин, Исни Зараһын, Зараһ Адајын, 42  Адај Итанын, Итан Зиммаһын, Зиммаһ Шимајын, 43  Шимај Јаһәсин, Јаһәс Һирсәмин, Һирсәм Лавинин оғлу иди. 44  Солда гардашлары Мерар+ өвладларындан Итан дурурду.+ Итан Гишинин, Гиши Әбдәнин, Әбдә Мәллухун, 45  Мәллух Һәшбијјәнин, Һәшбијјә Амисајын, Амисај Хилгијјәнин, 46  Хилгијјә Амсинин, Амси Бәннинин, Бәнни Сәмирин, 47  Сәмир Мәһлинин, Мәһли Мушинин, Муши Мерарын, Мерар Лавинин оғлу иди. 48  Онларын гардашлары лавилиләрә Аллаһын евиндәки, Мүгәддәс чадырдакы бүтүн ишләр һәвалә олунмушду.+ 49  Һарун вә оғуллары+ Исраилин ҝүнаһларынын кәффарәси үчүн+ Аллаһын гулу Мусанын вердији бүтүн әмрләрә ујғун олараг, сон дәрәҹә мүгәддәс шејләрлә әлагәдар бүтүн ишләри јеринә јетирир, јандырма гурбанҝаһында+ вә бухур гурбанҝаһында+ гурбан түстүсү тәгдим едирдиләр. 50  Һарунун өвладлары:+ Әлјазар+, онун оғлу Фәнһас, онун оғлу Абишу, 51  онун оғлу Бугги, онун оғлу Уззи, онун оғлу Зараһја, 52  онун оғлу Мәрјут, онун оғлу Әмаријјә, онун оғлу Әхитуб+, 53  онун оғлу Садыг+, онун оғлу Әхимас. 54  Онларын јашадығы вә дүшәрҝә салдығы торпаглар бунлардыр. Илк пүшк Кәһат нәслиндән олан Һарун өвладларына дүшдү. 55  Јәһуда торпағында олан Һәбрунла+ әтраф отлаглары онлара верилди. 56  Лакин шәһәрин торпаг саһәләри вә кәндләри Јуфәнна оғлу Калибә верилди.+ 57  Һарунун оғулларына сығынаҹаг шәһәрләр*+ кими Һәбрун+, еләҹә дә Либна+ илә отлаглары, Јәттир+, Иштима илә отлаглары,+ 58  Хиләзлә отлаглары, Дәбирлә+ отлаглары, 59  Ашанла+ отлаглары, Бејт-Шәмслә+ отлаглары, 60  Бинјамин гәбиләсинин торпағындан Ҝиба+ илә отлаглары, Әлимәт илә отлаглары вә Әнатутла+ отлаглары верилди. Онларын нәсилләринин үмумиликдә он үч шәһәри вар иди.+ 61  Галан кәһатлылара диҝәр гәбиләнин нәслинин вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын торпагларындан пүшклә он шәһәр верилди.+ 62  Нәсилләринә ҝөрә һирсәмлиләрә Јәсакир, Ашир, Нифталы гәбиләләринин торпагларындан вә Мәнәссә гәбиләсинин Башандакы торпағындан он үч шәһәр верилди.+ 63  Нәсилләринә ҝөрә мерарлылара Рубән, Ҹад вә Зәбулун гәбиләләринин торпагларындан пүшклә он ики шәһәр верилди.+ 64  Беләҹә, исраиллиләр лавилиләрә отлаглары илә бирликдә бу шәһәрләри вердиләр.+ 65  Бундан әлавә, онлара пүшклә Јәһуда, Шәмун вә Бинјамин гәбиләләринин торпагларындан адлары садаланан бу шәһәрләр верилди. 66  Кәһат нәсилләриндән бир гисминә Әфраим гәбиләсинин торпағындан шәһәрләр верилди.+ 67  Онлара сығынаҹаг шәһәрләр* кими Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә Сиһамла+ отлаглары, еләҹә дә Ҹәзәрлә+ отлаглары, 68  Јуғмимлә отлаглары, Бејт-Һурунла+ отлаглары, 69  Ајалонла+ отлаглары, Ҹат-Риммунла+ отлаглары верилди. 70  Галан Кәһат нәсилләринә Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын торпағындан Анерлә отлаглары вә Биламла отлаглары верилди. 71  Һирсәмлиләрә бу шәһәрләр верилди: Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын торпағындан Башанда Гулан+ илә отлаглары вә Әштәрутла отлаглары,+ 72  Јәсакир гәбиләсинин торпағындан Гәдәслә отлаглары, Дәбрәтлә отлаглары,+ 73  Рамутла отлаглары, Анемлә отлаглары, 74  Ашир гәбиләсинин торпағындан Машалла отлаглары, Әбдунла отлаглары,+ 75  Һугогла отлаглары, Рәһубла+ отлаглары, 76  Нифталы гәбиләсинин торпағындан Ҹәлиләдә+ Гәдәслә+ отлаглары, Һәммунла отлаглары вә Кирјатаимлә отлаглары. 77  Галан мерарлылара бу шәһәрләр верилди: Зәбулун гәбиләсинин торпағындан+ Риммуну илә отлаглары, Табурла отлаглары, 78  Рубән гәбиләсинин торпағындан Иордан бөлҝәсиндә, Әриһа јахынлығында, Иорданын шәргиндә чөллүкдә јерләшән Бәсәрлә отлаглары, Јаһасла+ отлаглары, 79  Кәдимутла+ отлаглары, Меһпатла отлаглары. 80  Ҹад гәбиләсинин торпағындан Ҝиладда Рамутла отлаглары, Маһанајимлә+ отлаглары, 81  Һәшбунла+ отлаглары вә Јазирлә+ отлаглары.

Һашијәләр

1-ҹи ајәдә Һирсән.
Диҝәр вариант: шәһәр (Јш 21:13 ајәсинә әсасән).
Диҝәр вариант: шәһәр (Јш 21:21 ајәсинә әсасән).