Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 29:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәд үчүн ианәләр (1—9)

  • Давудун дуасы (10—19)

  • Ҹамаат шәнлик едир; Сүлејман падшаһ олур (20—25)

  • Давуд өлүр (26—30)

29  Давуд падшаһ бүтүн иҹмаја деди: «Аллаһын сечилмиши, оғлум Сүлејман+ ҝәнҹ вә сәриштәсиздир.+ Иш исә бөјүкдүр. Чүнки мәбәд инсан үчүн јох, Јеһова Аллаһ үчүн тикиләҹәк.+  Бүтүн ҝүҹүмү сәфәрбәр едиб Аллаһымын еви үчүн тәдарүк ҝөрмүшәм. Гызыл әшјалар үчүн гызыл, ҝүмүш әшјалар үчүн ҝүмүш, мис әшјалар үчүн мис, дәмир әшјалар үчүн дәмир+, тахта-шалбан иши үчүн тахта–шалбан+, дамарлы әгиг, сувағын үстүнә вурмаг үчүн даш-гаш, рәнҝбәрәнҝ дашлар, ҹүрбәҹүр гијмәтли дашлар, күлли мигдарда әһәнҝдашы һазырламышам.  Аллаһымын евини севдијимә ҝөрә+ бу мүгәддәс ев үчүн һазырладығым шејләрдән башга өз гызыл-ҝүмүшүмдән+ дә Аллаһымын евинә верирәм.  Отагларын диварларына чәкмәк үчүн 3000 талант* Офир гызылы,+ 7000 талант саф ҝүмүш,  гызыл әшјалар үчүн гызыл, ҝүмүш әшјалар үчүн ҝүмүш вә сәнәткар ишләри үчүн ләвазимат верирәм. Ким Јеһоваја көнүллү бәхшиш вермәк истәјирсә, бујурсун версин».+  Нәсил башчылары, Исраил гәбиләләринин әмирләри, минбашылар, јүзбашылар,+ падшаһын ишләри үзәриндә дуран башчылар+ ирәли чыхыб  Аллаһын евинә 5000 талант гызыл, 10 000 дарик*, 10 000 талант ҝүмүш, 18 000 талант мис вә 100 000 талант дәмир вердиләр.  Кимдә гијмәтли даш вар идисә ону һирсәнли+ Јәһјилин+ нәзарәти алтында олан Јеһованын евинин хәзинәсинә верди.  Ҹамаат бу көнүллү тәгдимәләри ҝәтирдијинә ҝөрә севинирди, чүнки бунлары Јеһоваја үрәкдән вермишдиләр.+ Давуд падшаһын да севинҹи ашыб-дашырды. 10  Давуд бүтүн иҹманын гаршысында Јеһоваја алгыш охујуб деди: «Атамыз Исраилин Аллаһы Јеһова, Сәнә әзәлдән әбәдијјәтәдәк алгыш олсун! 11  Еј Јеһова, әзәмәт+, гүдрәт+, ҹаһ-ҹалал, шан-шөһрәт, һәшәмәт+ Сәниндир, јердә вә ҝөјдә нә варса, һәр шеј Сәниндир.+ Сәлтәнәт дә Сәниндир, еј Јеһова.+ Сән һәр кәсдән уҹасан. 12  Вар-дөвләти, шан-шөһрәти Сән верирсән.+ Һәр шејин үзәриндә һөкмрансан.+ Ҝүҹ+, гүдрәт+ Сәндәдир, Сән инсаны уҹалдырсан,+ она ҝүҹ верирсән.+ 13  Еј Аллаһымыз, Сәнә шүкүр едирик, ҝөзәл адына мәдһ охујуруг. 14  Амма мән кимәм, халгым кимдир ки, Сәнә белә бәхшишләр верәк? Һәр шеји бизә Сән вермисән, Сәнин әлиндән алдығымызы Сәнин Өзүнә гајтарырыг. 15  Ата-бабаларымыз кими, гаршында гәрибик, јадыг.+ Бу дүнјада өмрүмүз көлҝә кими өтүб-кечир.+ 16  Еј Аллаһымыз Јеһова, мүгәддәс адына ев тикмәк үчүн һазырладығымыз вар-дөвләт Сәндәндир, һамысы Сәниндир. 17  Билирәм, еј Аллаһым, Сән үрәкләри арашдырырсан,+ дүзлүјү севирсән.+ Мән саф үрәклә, ҹан-дилдән бу шејләри тәгдим едирәм. Халгынын бура ҝәлиб Сәнә бәхшиш вердијини ҝөрмәк мәни севиндирир. 18  Еј Ибраһимин, Исһагын, Исраилин, ата-бабаларымызын Аллаһы Јеһова, гој халгынын үрәјиндә һәмишә бу ҹүр истәкләр, бу ҹүр нијјәтләр олсун. Гој үрәкләри Сәнә бағлансын.+ 19  Оғлум Сүлејмана көмәк ет ки, Сәнин әмрләринә, нәсиһәтләринә, гајда-ганунларына сидги-үрәкдән табе олсун,+ бүтүн бу ишләри ҝөрсүн, иншасына һазырлыг ҝөрдүјүм+ мәбәди тиксин». 20  Сонра Давуд бүтүн иҹмаја деди: «Аллаһыныз Јеһоваја алгыш един!» Бүтүн иҹма ата-бабаларынын Аллаһы Јеһоваја алгыш охуду. Һамы Јеһоваја сәҹдә гылды, падшаһа тәзим етди. 21  Ҹамаат ертәси ҝүн дә Јеһоваја гурбан кәсди, Јеһоваја јандырма гурбанлары+ тәгдим етди. Онлар 1000 ҹаван буға, 1000 гоч, 1000 еркәк тоғлу гурбан кәсдиләр вә бунунла јанашы шәраб, тәгдимәси+ ҝәтирдиләр. Бүтүн Исраил үчүн чохлу гурбанлар ҝәтирдиләр.+ 22  Һәмин ҝүн Јеһованын өнүндә јејиб-ичиб шәнлик етдиләр.+ Давудун оғлу Сүлејманы тәкрарән падшаһ елан етдиләр. Јеһованын өнүндә ону һөкмдар кими, Садығы исә каһин кими+ мәсһ етдиләр.+ 23  Сүлејман атасы Давудун јеринә Јеһованын тахтында отурду.+ О, уғурлу олду вә бүтүн исраиллиләр онун итаәтиндә дурду. 24  Бүтүн башчылар+, иҝидләр+, Давуд падшаһын оғулларынын+ һамысы Сүлејман падшаһа табе олду. 25  Јеһова Сүлејманы бүтүн Исраилин ҝөзүндә чох уҹалтды, она Исраилин әввәлки падшаһларында олмајан әзәмәти бәхш етди.+ 26  Јәссә оғлу Давуда ҝәлинҹә, о, бүтүн Исраилин һөкмдары олмушду. 27  О, Исраил үзәриндә гырх ил һакимијјәт сүрмүшдү, једди ил Һәбрунда,+ отуз үч ил дә Јерусәлимдә.+ 28  О, узун өмүр сүрүб+ сәрвәт вә шөһрәтдән дојмуш һалда вәфат етди. Јеринә оғлу Сүлејман падшаһ олду.+ 29  Давудун илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысы ҝөрүҹү Ишмуилин, Натан пејғәмбәрин+ вә ҝөрүҹү Ҹадын+ јазыларында гејдә алыныб. 30  Һәмчинин орада онун падшаһлығы, әзәмәти, башына ҝәлмиш һадисәләр, Исраилдә вә әтраф мәмләкәтләрдә баш вермиш һадисәләр барәдә јазылыб.

Һашијәләр

Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Фарс гызыл сиккәси. Б14 әлавәсинә бах.