Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Салнамәләр 28:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давудун мәбәд тикинтиси илә бағлы нитги (1—8)

  • Сүлејмана верилән ҝөстәришләр; иншаат лајиһәси (9—21)

28  Давуд Исраилин бүтүн башчыларыны: гәбилә әмирләрини, падшаһа гуллуг едән бөлүк башчыларыны,+ минбашылары, јүзбашылары,+ падшаһла оғулларына+ мәхсус әмлака, мал-һејвана ҹавабдеһ оланлары,+ сарај мәмурларыны, иҝид вә баҹарыглы кишиләри+ Јерусәлимә топлады.  Сонра Давуд падшаһ ајаға галхыб онлара хитаб етди: «Мәни динләјин, еј гардашларым, еј халгым. Чох истәјирдим ки, Аллаһымыз үчүн ев тиким. Бу ев Јеһова Аллаһын Әһд сандығы үчүн даими мәскән вә Онун үчүн кәтил олсун.+ Һәтта бундан өтрү һазырлыг да ҝөрмүшдүм.+  Амма Аллаһ мәнә деди: “Мәним адыма еви сән тикмәјәҹәксән,+ чүнки сән мүһарибә адамысан, чохлу ган төкмүсән”.+  Бунунла белә, Исраилин Аллаһы Јеһова атамын евиндән мәни сечди ки, һәмишәлик Исраилин падшаһы олум.+ О, башчы олараг Јәһуданы сечмишди.+ Јәһуда евиндән атамын евини сечди.+ Атамын оғуллары арасында Исраилин падшаһы кими мәни ҝөрдү.+  Сонра Јеһова мәнә нәсиб етдији чохлу оғуллар+ арасындан Сүлејманы+ сечди ки, Јеһованын Исраил үзәриндәки тахтында о отурсун.+  О, мәнә деди: “Мәним евими вә һәјәтләрими оғлун Сүлејман тикәҹәк. Мән ону сечмишәм, о, Мәнә оғул, Мән дә она Ата олаҹағам.+  Әҝәр о, индики кими, әмрләримә, һөкмләримә ҹидд-ҹәһдлә әмәл етсә,+ тахт-таҹыны әбәдилик бәргәрар едәҹәјәм”.+  Бүтүн Исраилин, Јеһованын иҹмасынын вә Аллаһымызын өнүндә сизә дејирәм: Аллаһыныз Јеһованын әмрләрини өјрәниб онлара дәгигликлә әмәл един ки, бу ҝөзәл дијарда галасыныз+ вә ону өзүнүздән сонра өвладларыныза әбәди ирс кими өтүрәсиниз.  Сән исә, оғлум Сүлејман, атанын Аллаһыны таны, Она сидги-үрәкдән+, севинҹлә хидмәт ет. Чүнки Јеһова үрәкләри арашдырыр,+ инсанын фикирләриндән, нијјәтләриндән аҝаһдыр.+ Ону ахтарсан, тапаҹагсан.+ Амма Ондан үз дөндәрсән, О, сәни әбәдилик рәдд едәҹәк.+ 10  Бах, Јеһова сәни сечиб ки, мүгәддәс мәкан олаҹаг еви тикәсән. Ҹәсур ол, ишә башла!» 11  Давуд оғлу Сүлејмана ејванын+, отагларын, анбар отагларынын, јухары отагларын, ичәри отагларын, кәффарә отағынын*,+ 12  һәмчинин Аллаһын руһу илә она әјан олан һәр шејин — Јеһованын евинин һәјәтләринин+, әтрафдакы јемәк отагларынын, Аллаһын евинин хәзинәсинин вә мүгәддәс едилмиш шејләрин гојулдуғу хәзинәнин+ лајиһәсини+ верди. 13  Бундан әлавә, она каһинләрин вә лавилиләрин бөлүкләринә,+ Јеһованын евиндә ҝөрүлән ишләрә, Јеһованын евиндә ишләдилән әшјалара аид ҝөстәришләр верди. 14  Һәмчинин мүхтәлиф ишләрдә истифадә олунаҹаг, гызыл вә ҝүмүш әшјалара сәрф олунаҹаг гызылын вә ҝүмүшүн чәкисини, 15  истифадәсиндән асылы олараг, дүзәлдиләҹәк гызыл вә ҝүмүш чырагданлар+ вә онларын чыраглары үчүн гызылын вә ҝүмүшүн чәкисини, 16  үст-үстә гојулан чөрәкләрин* масалары+ үчүн ајры-ајрылыгда гызылын чәкисини, ҝүмүш масалар үчүн ҝүмүшүн чәкисини, 17  јабаларын, касаларын, саф гызылдан долчаларын, гызыл вә ҝүмүш масгураларын+ (ајры-ајрылыгда һәр масгуранын) чәкисини, 18  бухур гурбанҝаһы үчүн саф гызылын чәкисини верди.+ О һәмчинин арабаны тәмсил едән,+ ганадларыны ачыб Јеһованын Әһд сандығына көлҝә салан гызыл кәррублар+ үчүн саф гызылын чәкисини верди. 19  Давуд деди: «Јеһованын әли үзәримдә иди. О, лајиһәни+ тәфсилаты илә јазыја көчүрмәк үчүн мәнә анлајыш верди».+ 20  Сонра Давуд оғлу Сүлејмана деди: «Ҹәсур ол, мөһкәм ол, ишә башла! Горхма, тәлаша дүшмә, Јеһова Аллаһ, мәним Аллаһым сәнинләдир.+ О, сәни атмајаҹаг, тәрк етмәјәҹәк.+ Јеһова еви илә бағлы бүтүн ишләр баша чатана гәдәр сәнинлә олаҹаг. 21  Будур, каһинләрин вә лавилиләрин+ бөлүкләри+ Аллаһын евиндә хидмәт етмәјә һазырдыр. Һәр ҹүр иши ҝөрмәјә һазыр олан пешәкар ишчиләр,+ һабелә башчылар+ вә бүтүн халг әмринә мүнтәзирдир».

Һашијәләр

Јахуд гапағын гојулдуғу отағын. Бурада сөһбәт сандығын гапағындан ҝедир.
Јәни һүзур чөрәјинин.