Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Салнамәләр 19:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әмуниләр Давудун гасидләрини тәһгир едирләр (1—5)

  • Әмун вә Арам үзәриндә гәләбә (6—19)

19  Әмуниләрин падшаһы Наһаш өлдү, онун јеринә оғлу тахта чыхды.+  Давуд деди: «Наһаш вахтикән мәнә јахшылыг еләмишди.+ Инди ҝәрәк мән дә онун оғлу Һануна јахшылыг едим». Давуд Һануна башсағлығы вермәк үчүн онун јанына гасидләр ҝөндәрди. Лакин Давудун адамлары Һануна башсағлығы вермәк үчүн әмуниләрин+ мәмләкәтинә ҝәләндә  әмуниләрин әмирләри Һануна дедиләр: «Елә билирсән ки, Давуд сәнин атана һөрмәт еләдији үчүн башсағлығы ҝөндәриб? Давуд хидмәтчиләрини ҹасуслуг етмәк, өлкәни ҝөздән кечириб сәни јыхмаг үчүн ҝөндәриб».  Һанун Давудун адамларынын саггалыны гырхды,+ палтарларыны гуршагдан ашағы кәсиб ҝери ҝөндәрди.  Буну Давуда хәбәр вердиләр. Давуд онлары гаршыламаға адам ҝөндәрди, чүнки онлар чох биабырчы һалда идиләр. Падшаһ онлара деди: «Саггалыныз узанана гәдәр Әриһада+ галын, сонра ҝәләрсиниз».  Әмуниләр Давуду гәзәбләндирдикләрини анладылар. Онда Һанунла әмуниләр Икичајарасындан*, Арам-Мәкаһдан вә Собаһдан+ ҹәнҝ арабалары вә сүвариләр ҝәтиртмәк үчүн 1000 талант* ҝүмүш музд ҝөндәрдиләр.  Беләҹә, онлар 32 000 ҹәнҝ арабасыны, Мәкаһ падшаһы илә адамларыны муздла ҝәтиртдиләр. Сонра Мәдәбәнин+ өнүндә ордуҝаһ гурдулар. Әмуниләр шәһәрләриндән ҝәлиб бир јерә топлашдылар вә дөјүшә чыхдылар.  Бу хәбәр Давуда чатанда о, Јуабы+, бүтүн ордуну вә иҝидләри даваја ҝөндәрди.+  Әмуниләр чыхыб шәһәр дарвазасынын ағзында дүзүлдүләр. Падшаһлар исә ајрыҹа дүзәнликдә дурмушдулар. 10  Јуаб һүҹум гүввәләринин габагдан вә архадан онун үстүнә ҝәлдијини ҝөрәндә Исраилин сечмә гошунларыны ајырыб арамиләрә гаршы дүздү.+ 11  О, ордунун галан һиссәсини гардашы Абшаја+ тапшырды. Онлар әмуниләрә гаршы дүзүлмәли идиләр. 12  Јуаб гардашына деди: «Әҝәр арамиләр+ мәни үстәләсәләр, сән мәнә көмәјә ҝәләрсән, әҝәр әмуниләр сәни үстәләсәләр, мән сәнә көмәјә ҝәләрәм. 13  Биз халгымыз вә Аллаһымызын шәһәрләри наминә мәтин, ҹәсур олмалыјыг.+ Јеһова да неҹә мәсләһәт биләрсә, елә едәр». 14  Јуаб гошуну илә арамиләрин үстүнә һүҹума кечди. Онлар онун өнүндән гачдылар.+ 15  Әмуниләр арамиләрин гачдығыны ҝөрәндә Јуабын гардашы Абшајын габағындан ҝери чәкилиб шәһәрә ҝирдиләр. Бундан сонра Јуаб Јерусәлимә ҝәлди. 16  Исраил тәрәфиндән басылан арамиләр чај* бөлҝәсиндә+, Һәдадзәрин орду башчысы Шофагын башчылығы алтында олан арамиләри топламаг үчүн гасидләр ҝөндәрдиләр.+ 17  Буну Давуда хәбәр вердиләр. О, дәрһал бүтүн Исраили топлајыб Иорданы кечди вә арамиләрин гаршысына ҝәлиб гошунуну онлара гаршы дүздү. Арамиләрлә дөјүшмәк үчүн о, гошунуну дөјүш низамы илә дүздү. Арамиләр онунла дөјүшдүләр.+ 18  Анҹаг арамиләр Исраилин габағындан гачдылар. Давуд арамиләрин 7000 арабачысыны вә 40 000 пијада дөјүшчүсүнү гырды, онларын орду башчысы Шофагы өлдүрдү. 19  Һәдадзәрин хидмәтчиләри Исраилә мәғлуб олдугларыны ҝөрәндә+ Давудла сүлһ бағлајыб она табе олдулар.+ Арамиләр бир даһа әмуниләрә көмәк етмәдиләр.

Һашијәләр

Месопотамија.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Фәрат чајы.