Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Салнамәләр 16:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әһд сандығы чадыра гојулур (1—6)

  • Давудун шүкран нәғмәси (7—36)

    • «Јеһова падшаһ олду» (31)

  • Сандығын өнүндә хидмәт (37—43)

16  Беләликлә, Аллаһын Әһд сандығыны ҝәтириб Давудун ондан өтрү гурдуғу чадыра гојдулар.+ Сонра Аллаһын һүзурунда јандырма вә үнсијјәт гурбанлары тәгдим етдиләр.+  Давуд јандырма вә үнсијјәт гурбанлары+ ҝәтирдикдән сонра Јеһованын ады илә халга хејир-дуа верди.  Сонра бүтүн исраиллиләрә, һәр кишијә вә гадына бир көмбә чөрәк, бир хурма лавашанасы вә бир кишмиш лавашанасы верди.  О, лавилиләрдән бәзиләрини Јеһованын Әһд сандығы өнүндә хидмәт етмәјә, Исраилин Аллаһы Јеһоваја һәмд-сәна етмәјә, шәнинә алгышлар сөјләмәјә тәјин етди.+  Башчы Асәф+ иди, ондан сонра Зәкәријјә, сонра Јаәл, Шамирмут, Јәһјил, Мәттәсјаһ, Әлјаб, Бәнаји, Абид-Әдум вә Јаәл+. Онлар телли аләтләрдә вә чәнҝләрдә чалырды,+ Асәф синҹдә чалырды,+  каһинләр Бәнаји вә Јаһәзил даим Аллаһын Әһд сандығы өнүндә кәрәнај чалырдылар.  Һәмин ҝүн илк дәфә Давуд Јеһоваја шүкран нәғмәси гошду вә Асәфлә+ гардашларына бу нәғмәни охумағы тапшырыб деди:  «Јеһоваја шүкүр един,+ адыны чағырын,Халглар арасында ишләрини бәјан един.+  Шәнинә нәғмә дејин, Ону нәғмәләрдә тәрәннүм един,+Һејрәтамиз ишләри барәдә дәриндән дүшүнүн*.+ 10  Мүгәддәс ады илә фәхр един.+ Гој Јеһованы ахтаранларын үрәји шад олсун!+ 11  Јеһованы ахтарын,+ Ондан ҝүҹ диләјин. Даим Онун ҹамалыны ахтарын.+ 12  Мөһтәшәм ишләрини,+Мөҹүзәләрини, ағзындан чыхан һөкмләри хатырлајын, 13  Еј гулу Исраилин нәсли,+Еј Јагубун оғуллары, сечдији бәндәләр!+ 14  О, Аллаһымыз Јеһовадыр,+ Һөкмләри бүтүн дүнјада иҹра олунур.+ 15  Әһдини әбәдијјәт боју,Вәдини мин нәслә гәдәр хатырлајын,+ 16  Ибраһимлә бағладығы әһди,+Исһага ичдији анды.+ 17  Буну Јагуб үчүн фәрман,+Исраил үчүн һәмишәлик бир әһд етди. 18  Деди: “Кәнан торпағыныСәнә мирас верәҹәјәм”.+ 19  О вахт онлар сајҹа аз идиләр,Бәли, чох аз идиләр, орада гәриб кими јашајырдылар.+ 20  Елдән-елә долашыр,Мәмләкәтдән мәмләкәтә көчүрдүләр.+ 21  Һеч кими гојмады ки, онлары инҹитсин,+Онлардан өтрү падшаһлары тәнбеһ етди.+ 22  “Мәсһ етдикләримә дәјмәјин,Пејғәмбәрләримә пислик етмәјин!” — деди.+ 23  Јеһованын шәнинә нәғмә оху, еј дүнја! Вердији гуртулушу ҝүнбәҝүн бәјан един.+ 24  Халглара шан-шөһрәтини,Бүтүн елләрә харигәләрини бәјан един. 25  Јеһова бөјүкдүр, һәдсиз тәрифә лајигдир, Бүтүн аллаһлардан зәһмлидир.+ 26  Ахы халгларын аллаһлары һечдир,+Јеһова исә ҝөјләрин јараданыдыр.+ 27  Әзәмәт вә ҹалал һүзурунда,+Гүдрәт вә севинҹ дәрҝаһындадыр.+ 28  Еј халгларын тајфалары, Јеһоваја шәрәф верин!Әзәмәтинә, ҝүҹүнә ҝөрә Јеһоваја шәрәф верин!+ 29  Јеһоваја адына лајиг шәрәф верин!+Бәхшиш ҝәтириб Онун һүзуруна ҝәлин.+ Мүгәддәс либасларда* Јеһоваја сәҹдә гылын.+ 30  Онун өнүндә тир-тир әс, еј дүнја. Јер мөһкәм гурулуб, әсла сарсылмаз.+ 31  Гој ҝөјләр севинсин, јер үзү шадлансын,+Халглара ҹар чәкин: “Јеһова падшаһ олду”,+ 32  Дәниз вә дәниздә нә варса, ҝурласын.Чөл-бијабан, орада нә варса ҹуша ҝәлсин, 33  Мешәдәки ағаҹлар да севинҹ һарајы салсын Јеһованын өнүндә;О, дүнјаны мүһакимә етмәјә ҝәлир. 34  Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир,+Мәһәббәти әбәдидир.+ 35  Дејин, “бизи хилас ет, еј хиласкар Аллаһымыз,+Бизи халгларын арасындан топла, хилас ет ки,Сәнин мүгәддәс адына һәмд едәк,+Ифтихарла Сәни уҹалдаг”.+ 36  Исраилин Аллаһы ЈеһовајаӘзәлдән әбәдијјәтәдәк алгыш олсун!» Бүтүн халг: «Амин!» — дејиб Јеһоваја алгыш етди. 37  Давуд Асәфлә+ гардашларыны Јеһованын Әһд сандығынын өнүндә гојду.+ Онлар ҝүндәлик ишләрини ҝөрмәк үчүн даим сандығын өнүндә хидмәт етмәли идиләр.+ 38  О һәмчинин Абид-Әдумла гардашларыны, 68 нәфәри орада хидмәт етмәјә тәјин етди. Јадитун оғлу Абид-Әдуму вә Һусәни кешикчи гојду. 39  Каһин Садыг+ вә о бири каһинләр Ҝибјондакы сәҹдәҝаһда*+ Јеһованын чадыры өнүндә дурурдулар. 40  Онлар јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһда Јеһоваја мүнтәзәм олараг, сәһәр-ахшам јандырма гурбаны ҝәтирмәли, Јеһованын Исраилә вердији Ганунда јазыланлары јеринә јетирмәли идиләр.+ 41  Онларын јанында Һиман, Јадитун+ вә мәһәббәти әбәди олан Јеһоваја һәмд етмәјә+ тәјин олунан сечилмиш адамлар вар иди.+ 42  Һиман+ вә Јадитун кәрәнај, синҹ вә Аллаһа мәдһ охунаркән чалынан башга аләтләр чалмалы иди. Јадитун оғуллары+ дарвазанын ағзында дурурдулар. 43  Бундан сонра һамы евинә ҝетди, Давуд да күлфәтинә хејир-дуа вермәјә ҝетди.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: барәдә данышын.
Диҝәр вариант: мүгәддәслијинин еһтишамына ҝөрә.
Һәрфән: јүксәкликдә.