Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 9:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһова икинҹи дәфә Сүлејмана ҝөрүнүр (1—9)

  • Сүлејманын Сур падшаһы Һирама һәдијјәси (10—14)

  • Диҝәр тикинти лајиһәләри (15—28)

9  Сүлејман Јеһованын евини, падшаһ сарајыны вә тикмәк истәдији һәр шеји инша едиб гуртарды.+  Јеһова Ҝибјонда олдуғу кими, икинҹи дәфә Сүлејмана ҝөрүндү.+  Јеһова она деди: «Мән һүзурумда етдијин дуаны вә лүтф диләјини ешитдим. Адымы һәмишәлик сәнин тикдијин бу евә вериб ону мүгәддәс етдим.+ Гәлбим, нәзәрим һәмишә орада олаҹаг.+  Әҝәр сән атан Давуд кими, сидги-үрәклә+, дүрүстлүклә+ өнүмдә јерисән,+ әмрләрими јеринә јетирсән,+ гајда-ганунларыма, һөкмләримә табе олсан,+  онда “Исраил тахтында һәмишә сәнин сүлалән олаҹаг” дејәрәк атан Давуда вәд етдијим кими, тахтыны бүтүн Исраил үзәриндә бәргәрар едәҹәјәм.+  Лакин сиз вә оғулларыныз Мәним јолумдан дөнсәниз, сизә вердијим әмрләрә, ганунлара әмәл етмәсәниз, башга аллаһлара гуллуг едиб сәҹдә гылсаныз,+  Исраили она вердијим дијардан јох едәҹәјәм,+ адым үчүн мүгәддәс етдијим еви өнүмдән рәдд едәҹәјәм.+ Исраилә һәгарәт едәҹәкләр, халглар ону мәсхәрәјә гојаҹаг.+  Бу ев харабазара дөнәҹәк.+ Јолдан өтәнләр мат-мат бахаҹаг, фит чалыб дејәҹәк: “Нәјә ҝөрә Јеһова бу өлкәни, бу еви бу ҝүнә гојуб?”+  Ардынҹа дејәҹәкләр: “Чүнки онлар ата-бабаларыны Мисирдән чыхаран Аллаһлары Јеһованы атыб башга аллаһлардан јапышдылар, онлара сәҹдә гылыб гуллуг етдиләр. Буна ҝөрә дә Јеһова онларын башына бу мүсибәти ҝәтирди”».+ 10  Сүлејман ики еви — Јеһованын евини вә падшаһ сарајыны тикдији ијирми илин сонунда+ 11  Сур падшаһы Һирама+ Ҹәлилә торпағындан ијирми шәһәр верди. (Һирам Сүлејманы сидр вә ардыҹ ағаҹлары илә, истәдији гәдәр гызылла тәмин етмишди.)+ 12  Һирам Сурдан чыхыб Сүлејманын вердији шәһәрләрә бахмаға ҝетди. Амма шәһәрләр хошуна ҝәлмәди. 13  О деди: «Гардашым, бу нә шәһәрләрдир мәнә вермисән?» Буна ҝөрә дә шәһәрләр бу ҝүнәдәк Кабул дијары* адланыр. 14  Һирам Сүлејман падшаһа 120 талант* гызыл ҝөндәрди.+ 15  Сүлејман падшаһ Јеһованын евини+, өз сарајыны, Тәпәни*+, Јерусәлимин диварларыны, Һәзуру+, Меҝиддону+ вә Ҹәзәри+ тикмәк үчүн мүкәлләфијјәтли әмәјә адамлар тәјин етди.+ 16  (Мисир һөкмдары фирон Ҹәзәри зәбт едиб јандырмышды, шәһәрдә јашајан кәнаниләри+ исә гырмышды. О, шәһәри Сүлејмана вердији гызына+ тој һәдијјәси олараг бағышламышды.) 17  Сүлејман Ҹәзәри, Ашағы Бејт-Һуруну+, 18  Баалаты+, өлкәдәки сәһралыгда јерләшән Тамары, 19  өзүнүн анбар шәһәрләрини, арабалар үчүн ајрылан шәһәрләри,+ сүвариләр үчүн ајрылан шәһәрләри инша етди. О һәмчинин Јерусәлимдә, Ливанда вә бүтүн сәлтәнәтиндә көнлү истәдији һәр шеји тикди. 20  Исраилли олмајан амориләрдән, һетләрдән, фәризиләрдән, һивиләрдән, јәбусиләрдән+ сағ галанлары,+ 21  онларын өлкәдә јашајан нәсилләрини — исраиллиләрин мәһв едә билмәдикләри адамларын һамысыны Сүлејман көлә кими ишләтди. Бу, индијәдәк беләдир.+ 22  Амма Сүлејман исраиллиләрдән һеч кими гул етмәди.+ Онлар дөјүшчү, әјан, әмир, јавәр идиләр, арабачыларын вә сүвариләрин башчысы идиләр. 23  Сүлејманын ишләринә 550 нәзарәтчи башчылыг едир, ишчиләрә нәзарәт едирди.+ 24  Фиронун гызы+ Давуд шәһәриндән+ чыхыб Сүлејманын онун үчүн тикдији евә көчдү. Сүлејман Тәпәни һәмин вахт тикди.+ 25  Сүлејман Јеһова үчүн тикдији гурбанҝаһда илдә үч дәфә+ јандырма вә үнсијјәт гурбанлары тәгдим едирди.+ Һәмчинин Јеһованын өнүндәки гурбанҝаһдан гурбан түстүсү галхырды. Беләҹә о, еви тикиб гуртарды.+ 26  Сүлејман падшаһ Әдум мәмләкәтиндә, Гырмызы дәниз саһилиндә јерләшән Елатын јанында, Әзјун-Гәбәрдә+ ҝәмиләр дүзәлтди.+ 27  Һирам өзүнүн тәҹрүбәли дәнизчиләрини Сүлејманын тәбәәләри илә ишләмәк үчүн ҝәмиләрлә ҝөндәрди.+ 28  Онлар Офирә+ ҝетдиләр вә орадан Сүлејман падшаһа 420 талант гызыл ҝәтирдиләр.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: јарарсыз дијар.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ибр. Миллоһ. Еһтимал ки, галајабәнзәр тикили.