Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 7:1—51

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүлејманын сарајы (1—12)

  • Уста Һирам мәбәдин тикинтисиндә (13—47)

    • Ики мис сүтун (15—22)

    • Төкмә чән (23—26)

    • Он араба вә мис тештләр (27—39)

  • Гызыл ләвазиматлар (48—51)

7  Сүлејман өзүнүн бүтүн сарајыны он үч илә тикиб баша чатдырды.+  О, Ливан Мешәси+ адланан еви тикди. Ев 100 гулаҹ* узунлуғунда, 50 гулаҹ* ениндә, 30 гулаҹ* һүндүрлүјүндә олуб дөрд ҹәрҝә сидр сүтунларын үстүндә дурурду.+ Сүтунларын да үстүндә сидр тирләри вар иди.  Ев сүтунларын үстүндә јерләшән дајаглардан јухары сидр тахталарла өртүлмүшдү. Онларын сајы һәр ҹәрҝәдә он беш әдәд олмагла ҹәми гырх беш әдәд иди.  Евин үч ҹәрҝә чәрчивәли пәнҹәрәси вар иди вә бу пәнҹәрәләр гаршыдакы үч ҹәрҝә пәнҹәрәләрлә үзбәүз иди.  Ҝиришләр вә јан тахталар чәрчивәјә алынмышды. Үч ҹәрҝәдә үзбәүз јерләшән пәнҹәрәләрин дә габағы белә иди.  О, 50 гулаҹ узунлуғунда, 30 гулаҹ ениндә сүтунлу ејван дүзәлтди. Онун габағында сүтунлу вә чыхынтысы олан башга бир ејван вар иди.  О һәмчинин тахт гуруб һөкм чыхармаг үчүн ејван-диванхана+ тикди.+ Ораны дөшәмәдән таванын тирләринә гәдәр сидр ағаҹы илә өртдү.  Өзү үчүн јашамаға еви ејвандан аралыда башга һәјәтдә тикдирди.+ Амма тикилиши ејни иди. Сүлејман һәмчинин арвадына, фиронун гызына да бу ејвана бәнзәр ев тикди.+  Бүтүн бу биналар тәмәлдән дама гәдәр вә бајыр тәрәфләриндән бөјүк һәјәтә+ гәдәр баһалы дашларла+ тикилмишди. Дашлар өлчүләринә ҝөрә ичдән вә бајырдан даш мишары илә кәсилиб јонулмушду. 10  Тәмәл чох ири, баһалы дашлардан гојулмушду. Дашларын бәзиләри 10 гулаҹ, бәзиләри 8 гулаҹ иди. 11  Онларын үстүндән өлчүләринә ҝөрә јонулмуш баһалы дашлар вә сидр ағаҹындан тирләр гојулмушду. 12  Јеһованын евинин ичәри һәјәтиндә вә евин ејванында*+ олдуғу кими, бөјүк һәјәтин әтрафына үч чин јонулмуш дашдан вә бир чин сидр тирдән һасар чәкилмишди.+ 13  Сүлејман падшаһ адам ҝөндәриб Сурдан Һирамы+ ҝәтиртди. 14  О, Нифталы гәбиләсиндән бир дул гадынын оғлу иди. Атасы сурлу мисҝәр иди.+ Һирам чох баҹарыглы, дәрракәли,+ мисҝәрлик сәнәтиндә маһир иди. О, Сүлејман падшаһын јанына ҝәлиб онун тапшырдығы ишләри ҝөрмәјә башлады. 15  Һирам мисдән* ики сүтун төкдү,+ һәр ики сүтунун һүндүрлүјү 18 гулаҹ иди. Һәр сүтунун чеврәси өлчү ипи илә 12 гулаҹ иди.+ 16  Сүтунларын башына гојмаг үчүн мисдән ики башлыг төкдү. Һәр ики башлығын һүндүрлүјү 5 гулаҹ иди. 17  Сүтунларын башындакы башлыгларын һәр бириндә һөрмә тор вә бурулмуш зәнҹир нахышлары вар иди,+ һәр башлыгда једди дәнә. 18  О, сүтунларын үстүндәки башлыглары өртмәк үчүн торун дөврәсиндә ики сыра нар дүзәлтди, һәр башлыг үчүн белә етди. 19  Ејвандакы сүтунларын башлыглары занбаг шәклиндә иди, башлыгларын бу һиссәси 4 гулаҹ һүндүрлүјүндә иди 20  вә ики сүтунун үстүндә, тора битишик даирәви һиссәнин јухарысында иди. Һәр башлыгда даирәви сыраларла 200 нар вар иди.+ 21  О, мәбәд ејванынын+ сүтунларыны гојду. Сағ тәрәфдәки сүтуну јерләшдириб она Јакин* ады, сол тәрәфдәки сүтуну јерләшдириб она Буәз* ады верди.+ 22  Сүтунларын башлыглары занбаг шәклиндә иди. Беләҹә, сүтунлар һазырланыб гуртарды. 23  О, даирәви төкмә чән дүзәлтди.+ Онун һүндүрлүјү 5 гулаҹ, чеврәси өлчү ипи илә 30 гулаҹ иди. Бир гырағындан о бири гырағына гәдәр мәсафә 10 гулаҹ иди.+ 24  Онун ағзынын ашағысында һәр гулаҹда он дәнә олмагла, ики сыра дөврәләмә балгабаг нахышлары+ вар иди. Онлар чәнлә бир төкүлмүшдү. 25  Чән 12 буғанын+ үстүндә дурурду. Буғалардан үчүнүн үзү шимала, үчүнүнкү гәрбә, үчүнүнкү ҹәнуба, үчүнүнкү шәргә бахырды. Чән онларын үстүндә иди. Онларын сағрысы мәркәзә доғру иди. 26  Чәнин галынлығы дөрд бармаг* иди, ағзы каса ағзы кими дүзәлдилмишди вә занбагвари иди. Чәнә 2000 бат* су төкүрдүләр. 27  Сонра о, он әдәд мис араба+ дүзәлтди. Арабаларын һәр бири 4 гулаҹ узунлуғунда, 4 гулаҹ ениндә, 3 гулаҹ һүндүрлүјүндә иди. 28  Арабалар белә дүзәлдилмишди: онларын јан лөвһәләри вар иди. Лөвһәләр чәрчивәләрин ичиндә иди. 29  Чәрчивәнин ичиндәки јан лөвһәләрин үзәриндә шир+, буға, кәрруб+ тәсвирләри вар иди. Чәрчивәнин дә үзәриндә ејни тәсвирләр вар иди. Ширләрдән вә буғалардан јухарыда вә ашағыда габарыг чәләнҝләр вар иди. 30  Һәр арабанын дөрд мис чархы вә мис охлары вар иди. Онун дөрд күнҹ дајағы бунлары сахлајырды. Бу күнҹ дајаглар тештин алтында иди, һәр бири үзәриндәки чәләнҝләрлә бирҝә төкүлмүшдү. 31  Тештин ағзы чанағын ичиндә иди вә о, ашағыдан јухарыја бир гулаҹ иди. Арабанын ағзы даирәви иди вә боғазы бир гулаҹ јарым иди. Арабанын ағзында ојма тәсвирләр вар иди. Јан лөвһәләри даирәви јох, дөрдбуҹаг иди. 32  Дөрд чарх јан лөвһәләрин алтында иди. Чархларын дајаглары арабаја битишик иди. Һәр чархын һүндүрлүјү бир гулаҹ јарым иди. 33  Чархлар ади араба чархлары кими иди, дајаглары, сағанаглары, охлары вә топлары төкмә иди. 34  Арабаларын дөрд күнҹүндә дөрд дајаг вар иди. Дајаглар арабаларла бир төкмә иди. 35  Арабанын јухарысында јарым гулаҹ һүндүрлүјүндә чәнбәр јерләширди. Арабанын јухарысындакы дајагҹыглар вә јан лөвһәләр арабанын өзү илә бир төкмә иди. 36  О, дајагҹыгларын вә јан лөвһәләрин үзәриндә јер чатан гәдәр кәрруб, шир, хурма ағаҹы вә дөврәләмә чәләнҝ тәсвирләри ојду.+ 37  О, он арабаны+ бу ҹүр дүзәлтди. Онларын һамысы ејни ҹүр төкмә иди,+ һамысынын өлчүсү вә гурулушу ејни иди. 38  О, он әдәд мис тешт+ дүзәлтди. Тештин һәр бири 40 бат* су тутурду. Һәр тешт 4 гулаҹ иди. Он арабанын һәр бири үчүн бир тешт дүзәлтмишди. 39  О, арабалардан бешини евин сағ тәрәфинә, бешини сол тәрәфинә гојду. Чәни исә евин сағ тәрәфиндә, ҹәнуб-шәрг тәрәфдә гојду.+ 40  Һирам+ һәмчинин тештләр, күрәкләр+ вә ләјәнләр+ дүзәлтди. Беләҹә, о, Јеһованын еви илә бағлы Сүлејман падшаһын тапшырдығы бүтүн ишләри ҝөрүб гуртарды.+ О, бунлары дүзәлтди: 41  2 сүтун+, сүтунларын үстүндә 2 касавары башлыг, сүтунларын үстүндәки ики касавары башлығы өртмәк үчүн 2 тор+, 42  сүтунларын үстүндәки ики касавары башлығы өртән торлар үчүн, һәр тора ики сыра олмагла, 400 нар+, 43  10 араба+ вә арабаларын үстү үчүн 10 тешт+, 44  чән+ вә чәнин алты үчүн 12 буға, 45  күл габлары, күрәкләр, ләјәнләр вә башга әшјалар. Һирам Јеһованын еви үчүн бүтүн әшјалары Сүлејман падшаһын әмри илә пардагланмыш мисдән дүзәлтди. 46  Падшаһ онлары Иордан бөлҝәсиндә, Суггутла Сәрфан арасында ҝил гәлибләрә төкдү. 47  Әшјалар о гәдәр чох иди ки, Сүлејман онлары тәрәзидә чәкмәди. Мисин чәкиси мүәјјән едилмәди.+ 48  Сүлејман Јеһованын еви үчүн бүтүн әшјалары, гызыл гурбанҝаһ+, һүзур чөрәји гојмаг үчүн гызыл маса+, 49  халис гызылдан чырагданлар+ (бешини ич отағын гаршысында сағ тәрәфә, бешини сол тәрәфә гојду), гызыл гөнчәләр+, чыраглар вә машалар,+ 50  гызыл тештләр, фитил маггашлары+, ләјәнләр, ҹамлар+, хәкәндазлар+, һәмчинин Ән мүгәддәс јер олан ич отағын гапылары+ вә баш отағын гапылары+ үчүн гызыл дабанлыг дүзәлтди. 51  Беләликлә, Сүлејман падшаһ Јеһованын еви илә бағлы бүтүн ишләри тамамлады. Сонра атасы Давудун Аллаһ үчүн ајырыб гојдуғу әшјалары ичәри ҝәтирди.+ Гызыл-ҝүмүшү вә әшјалары Јеһованын евинин хәзинәсинә гојду.+

Һашијәләр

22 м.
13 м.
Јәни мәбәдин өн тәрәфиндәки ҝириш әразиси.
Јахуд тунҹдан. Бу һашијә бу фәсилдә мис сөзүнүн раст ҝәлдији диҝәр ајәләрә дә шамил едилир.
Мәнасы: гој О (Јеһова) мөһкәмләндирсин.
Тәхмини мәнасы: гүдрәтлә.
Тәх. 7,4 см. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 44 000 л. 1 бат 22 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 880 л. Б14 әлавәсинә бах.