Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 6:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәдин тикинтиси башланыр (1—38)

    • Ич отаг (19—22)

    • Кәррублар (23—28)

    • Диварлардакы ојмалар, гапылар, ичәри һәјәт (29—36)

    • Мәбәдин тикинтиси баша чатыр (37, 38)

6  Исраиллиләрин Мисирдән чыхмаларынын+ дөрд јүз сәксәнинҹи илиндә, Сүлејманын Исраил үзәриндә һакимијјәтинин дөрдүнҹү илиндә, икинҹи ај олан зив* ајында+ Сүлејман Јеһованын мәбәдини* тикмәјә башлады.+  Сүлејман падшаһын Јеһова үчүн тикдији евин узунлуғу 60 гулаҹ*, ени 20 гулаҹ*, һүндүрлүјү 30 гулаҹ* иди.+  Евин гаршысындакы ејванын+ узунлуғу евин енинә мүвафиг олараг, 20 гулаҹ, ени исә 10 гулаҹ иди.  О, евә диварын ичинә доғру даралан пәнҹәрәләр гојду.+  Евин, јәни мәбәдин диварына битишик артырма тикди. Артырма Мүгәддәс јерлә ичәри отағын+ диварларыны дөврәләјирди. Орада отаглар вар иди.+  Бу отагларын ени алт гатда 5 гулаҹ, орта гатда 6 гулаҹ, үст гатда 7 гулаҹ иди. О, евин диварынын бајыр тәрәфиндә чыхынтылар дүзәлтди, буна ҝөрә дә евин диварларына һеч нә вурулмады.+  Ев карханада чыхарылыб һазырланмыш дашлардан тикилди.+ Белә ки, ев тикилән вахт орада нә ҝүрз, нә балта, нә дә башга бир дәмир аләт сәси ешидилмәди.  Артырма отагларын алт гатынын ҝириши евин ҹәнуб тәрәфиндә иди.+ Долама пилләкән орта гата, орадан да үст гата галхырды.  О, еви тикиб гуртарды,+ сонра еви сидр ағаҹындан олан тир вә тахталарла өртдү.+ 10  О, евин әтрафында һәр биринин һүндүрлүјү 5 гулаҹ олан артырма отаглар тикди.+ Отаглар евә сидр тирләрлә бирләширди. 11  Бу арада Сүлејмана Јеһованын сөзү назил олду: 12  «Әҝәр Мәним гајда-ганунларымла јерисән, һөкмләрими јеринә јетирсән, әмрләримә мүвафиг һәрәкәт етсән,+ Мән дә атан Давуда сәнин барәндә, хүсусән дә тикдијин евлә бағлы вердијим сөзү јеринә јетирәҹәјәм.+ 13  Исраиллиләрин арасында мәскән салаҹағам,+ халгым Исраили атмајаҹағам».+ 14  Сүлејман евин иншасыны давам етдирди. 15  О, евин ич диварыны сидр тахталарла өртдү. Ич диварлара дөшәмәдән таванын тирләринә гәдәр тахта вурду. Евин дөшәмәсини ардыҹ тахталарла дөшәди.+ 16  Евин арха диварындан 20 гулаҹ өлчүб дөшәмәдән таванын тирләринә гәдәр сидр тахталары дүзүб бир бөлмә ајырды, беләҹә евин ичиндә ич отаг+ — Ән мүгәддәс јер дүзәлтди.+ 17  Мәбәддә+ Ән мүгәддәс јерин габағындакы баш отаг 40 гулаҹ иди. 18  Евин ичиндәки сидр тахталарын үстүндә балгабаг+ вә ачмыш ҝүл тәсвирләри ојду.+ Һәр јан сидр тахталарла өртүлмүшдү, даш ҝөрүнмүрдү. 19  О, Јеһованын Әһд сандығыны+ гојмаг үчүн евин ич отағыны+ һазырлады. 20  Ич отағын узунлуғу 20 гулаҹ, ени 20 гулаҹ, һүндүрлүјү 20 гулаҹ иди.+ Отағын диварларыны халис гызылла, гурбанҝаһы+ исә сидр тахталарла өртдү. 21  Сүлејман евин ичини халис гызылла өртдү.+ Гызылла өртүлмүш ич отағын+ өнүндән гызыл зәнҹирләр кечиртди. 22  Бүтүн еви, евин һәр тәрәфини гызылла өртдү. О, ич отағын јанындакы гурбанҝаһы да бүсбүтүн гызылла өртдү.+ 23  Ич отагда шам ағаҹындан* һәр бири 10 гулаҹ һүндүрлүјүндә ики кәрруб+ дүзәлтди.+ 24  Кәррубун бир ганады 5 гулаҹ, о бири ганады 5 гулаҹ иди. Бир ганадынын уҹундан о бири ганадынын уҹуна гәдәр 10 гулаҹ иди. 25  Икинҹи кәрруб да 10 гулаҹ иди. Кәррубларын икисинин дә өлчүсү вә ҝөркәми ејни иди. 26  Кәррубларын һәр икисинин һүндүрлүјү 10 гулаҹ иди. 27  Сонра о, кәррублары+ ич отаға гојду. Кәррубларын ганадлары ачыг һалда иди, биринин ганады бир дивара, о биринин ганады о бири дивара чатырды. Онларын бу бири ганадлары отағын ортасына узаныр, бир-биринә дәјирди. 28  О, кәррублары гызылла өртдү. 29  О, евин һәм ич, һәм дә өн отағынын бүтүн диварларында кәрруб+, хурма ағаҹлары+ вә ачмыш ҝүл+ тәсвирләри ојду. 30  Һәм ич, һәм дә өн отағын дөшәмәсини гызылла өртдү. 31  Ич отағын ҝириши үчүн шам ағаҹындан икитај гапы, һәмчинин јан сүтунлар, јан тахталар дүзәлтди. Бу, бешинҹи һиссә* иди. 32  Гапылар шам ағаҹындан иди. О, гапыларын үзәриндә кәрруб, хурма ағаҹы вә ачмыш ҝүл тәсвирләри ојду. Гапылары гызылла өртдү. Гызылы дөјүб кәррубларын вә хурма ағаҹларынын үзәринә јајды. 33  Баш отағын ҝириши үчүн шам ағаҹындан јан тахталар дүзәлтди. Бу, дөрдүнҹү һиссәјә* аид иди. 34  О, ардыҹ ағаҹындан икитајлы гапы дүзәлтди. Гапынын дабан үстүндә фырланан һәр ики тајы гатланырды.+ 35  Онларын үзәриндә кәрруб, хурма ағаҹы, ачмыш ҝүл тәсвирләри ојуб, үстүнү гызылла өртдү. 36  О, үч чин јонулмуш даш вә бир чин сидр тир дүзүб һасар тикди+ вә ичәри һәјәти дүзәлтди.+ 37  Дөрдүнҹү илин зив ајында Јеһованын евинин тәмәли гојулду,+ 38  он биринҹи илин сәккизинҹи ајы олан бул* ајында ев лајиһәдә олдуғу кими тикилиб гуртарды, бүтүн хырдалығына кими һәр шеји һазыр олду.+ Беләҹә, евин иншасы једди ил чәкди.

Һашијәләр

26,7 м. 1 гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
8,9 м.
13,4 м.
Һәрфән: јағ ағаҹындан. Еһтимал ки, Һәләб шамы.
Ола билсин, сөһбәт гапы чәрчивәсинин гурулушундан, ја да гапыларын өлчүсүндән ҝедир.
Ола билсин, сөһбәт гапы чәрчивәсинин гурулушундан, ја да гапыларын өлчүсүндән ҝедир.