Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Падшаһлар 5:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һирам Сүлејмана тикинти материаллары ҝөндәрир (1—12)

  • Сүлејман тикинти үчүн ишчи топлајыр (13—18)

5  Сур+ падшаһы Һирам Сүлејманын мәсһ едилиб атасынын јеринә падшаһ олдуғуну ешидәндә өз әјанларыны онун јанына ҝөндәрди. Һирам Давудун хәтрини чох истәјирди.+  Сүлејман да Һирама хәбәр ҝөндәрди:+  «Сәнә мәлумдур ки, атам Давуд Јеһованын адына ев тикә билмәди, чүнки Јеһова дүшмәнләри она мәғлуб едәнәҹән онлар һәр јандан онунла мүһарибә едирдиләр.+  Инди Аллаһым Јеһова мәнә һәр тәрәфдән динҹлик вериб.+ Һеч бир мүгавимәт, әнҝәл јохдур.+  Буна ҝөрә дә Јеһованын атам Давуда вәд етдији кими, Аллаһым Јеһованын адына ев тикмәк истәјирәм. О демишди: “Мәним адыма еви сәнин јеринә тахта чыхараҹағым оғлун тикәҹәк”.+  Инди адамларына бујур, мәним үчүн Ливандан сидр ағаҹлары кәссинләр.+ Мәним хидмәтчиләрим сәнинкиләрлә бирликдә ишләјәр, мән дә сәнин хидмәтчиләринә тәјин етдијин мәбләғдә зәһмәт һаггы верәрәм. Сән билирсән ки, биздә сидонлулар кими ағаҹ кәсмәји баҹаран јохдур».+  Һирам Сүлејманын тәклифини ешидәндә чох севинди вә деди: «Јеһоваја алгыш олсун! О, бу бөјүк халга рәһбәрлик еләмәк үчүн Давуда һикмәтли оғул вериб!»+  О, Сүлејмана хәбәр ҝөндәрди: «Тәклифини алдым. Истәјини јеринә јетириб сәнә сидр вә ардыҹ ағаҹлары јоллајаҹағам.+  Хидмәтчиләрим онлары Ливандан дәнизә ҝәтирәр, мән онлардан саллар дүзәлдиб дәнизлә дедијин јерә ҝөндәрәрәм. Орада онлары ајырарам, сән дә дашыјарсан. Бунун әвәзиндә ев әһлими истәдијим әрзагла тәмин едәрсән».+ 10  Беләҹә, Һирам Сүлејмана истәдији гәдәр сидр вә ардыҹ ағаҹы верди. 11  Сүлејман да Һирамын ев әһли үчүн 20 000 кор* буғда вә 20 кор халис зејтун јағы ҝөндәрди. Сүлејман Һирама һәр ил бунлары верирди.+ 12  Јеһова вәд етдији кими, Сүлејмана һикмәт верди.+ Һирамла Сүлејман сүлһдә идиләр, онлар сазиш бағламышдылар. 13  Сүлејман падшаһ бүтүн Исраилдән адамлар топлајыб үзәрләринә мүкәлләфијјәт гојду; 30 000 адам топланды.+ 14  Сүлејман һәр ај онлардан он минини нөвбә илә Ливана ҝөндәрирди. Онлар бир ај Ливанда, ики ај өз евләриндә галырдылар. Әдунирам+ мүкәлләфијјәтлиләрин нәзарәтчиси иди. 15  Сүлејманын 70 000 фәһләси, дағларда 80 000 даш кәсән+ ишчиси вар иди.+ 16  Һәмчинин Сүлејманын бу адамлара нәзарәт едән 3300 мәмуру вар иди.+ 17  Падшаһын әмринә әсасән, евин тәмәлини+ јонулмуш дашлардан+ гојмаг үчүн онлар бөјүк вә баһалы дашлары+ газыб чыхарырдылар. 18  Сүлејманын вә Һирамын иншаатчылары, һәмчинин ҝебаллылар+ дашлары кәсир, еви тикмәк үчүн шалбан вә дашлар һазырлајырдылар.

Һашијәләр