Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Падшаһлар 4:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүлејманын әјан-әшрәфи (1—19)

  • Сүлејманын дөврүндә фираванлыг (20—28)

    • Динҹлик дөврү (25)

  • Сүлејманын һикмәти вә мәсәлләри (29—34)

4  Сүлејман бүтүн Исраилин үзәриндә падшаһ олду.+  Онун әјанлары бунлар иди: каһин — Садыг+ оғлу Әзрија;  катибләр+ — Шиша оғлу Әлхуриф вә Әхијјә; салнамәчи — Әхилуд оғлу Јәһушафат+;  орду башчысы — Јәһјадај оғлу Бәнаји+; каһинләр — Садыг вә Әбјатар+;  баш вали — Натан+ оғлу Әзрија; каһин — Натан оғлу Зәбуд. О, һәм дә падшаһын досту иди.+  Әхшәр ешикағасы, Әбда оғлу Әдунирам+ исә мүкәлләфијјәтлиләр үзәриндә нәзарәтчи иди.+  Сүлејманын бүтүн Исраилдә он ики валиси вар иди. Онлар падшаһы вә ев әһлини әрзагла тәмин едирди. Һәр биринә илдә бир ај әрзаг ҝөндәрмәк нөвбәси дүшүрдү.+  Валиләр бунлар иди: Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә Хур оғлу;  Магасда, Шалбимдә+, Бејт-Шәмсдә вә Илун-Бејт-Һәнанда Дәгәр оғлу; 10  Арбутда Һәсәд оғлу (Сого вә бүтүн Һәфәр дә онун нәзарәтиндә иди); 11  бүтүн Дор јамаҹларында Әбунәдәб оғлу (Сүлејманын гызы Тават онун арвады иди); 12  Танагда, Меҝиддода+ вә Јизраилдән ашағыда, Сәрфанла гоншулугда јерләшән бүтүн Бејт-Шәәндә+, Бејт-Шәәндән Абил-Мәһлаја вә Јуғмим+ бөлҝәсинәдәк әразидә Әхилуд оғлу Бәәнна; 13  Рамут-Ҝиладда+ Гәбәр оғлу (Мәнәссә оғлу Јаирин+ Ҝиладдакы+ бүтүн чадыр кәндләри, Башандакы+ Аргуб бөлҝәси+: гала диварлы, мис рәзәли алтмыш бөјүк шәһәр онун нәзарәти алтында иди); 14  Маһанајимдә+ Идду оғлу Әхинәдаб; 15  Нифталыда Әхимас (О, Сүлејманын о бири гызы Бәсмәни алмышды); 16  Аширдә вә Билусда Хушај оғлу Бәәнна; 17  Јәсакирдә Фәруһ оғлу Јәһушафат; 18  Бинјаминдә+ Ила оғлу Шимај+; 19  Ҝиладда+, амориләрин падшаһы Сиһунун+ вә Башан падшаһы Огун+ өлкәсиндә Ур оғлу Гәбәр. Өлкәдәки бу валиләрин үзәриндә баш вали дурурду. 20  Јәһудалыларла исраиллиләр дәниз гуму гәдәр чох идиләр.+ Онлар јејиб-ичир, фираван јашајырдылар.+ 21  Сүлејман чајдан* филиштлиләрин* өлкәсинә вә Мисирин сәрһәдинәдәк олан бүтүн падшаһлыглар үзәриндә һакимијјәт сүрүрдү.+ Онлар Сүлејманын өмрү боју она хәраҹ вериб гуллуг етдиләр.+ 22  Сүлејманын ҝүндәлик азугәсини 30 кор нарын ун вә 60 кор ун*, 23  10 баш көк гарамал, отлагдан 20 баш гарамал, 100 баш гојун, һәмчинин мараллар, ҹејранлар, ҹүјүрләр, көк гуггу гушлары тәшкил едирди. 24  Тифсаһдан Гәззәјә+ гәдәр чајын бу тајындакы* һәр шеј, еләҹә дә бүтүн падшаһлар онун табелијиндә иди.+ Һәр јердә, онун бүтүн бөлҝәләриндә әмин-аманлыг һөкм сүрүрдү.+ 25  Сүлејманын бүтүн өмрү боју Дандан Биир-Сәбаја гәдәр Јәһуда вә Исраилдә һәр кәс өз мејнәсинин, әнҹир ағаҹынын алтында динҹлик ичиндә јашајырды. 26  Сүлејманын 12 000 аты* вә ҹәнҝ арабаларынын атлары үчүн 4000* ат төвләси вар иди.+ 27  Бу валиләр Сүлејман падшаһы вә онун сүфрәсиндә отуранлары әрзагла тәмин едирдиләр. Һәр биринә бир ај нөвбә дүшүрдү. Онлар нәзарәт едирдиләр ки, һеч бир шеј әскик олмасын.+ 28  Һәмчинин онларын һәр бири гошгу вә миник атлары үчүн лазым олан јерләрә үзәрләринә дүшән мигдарда арпа-саман ҝөндәрирдиләр. 29  Аллаһ Сүлејмана һәдсиз һикмәт вә бәсирәт, үрәјинә сонсуз дәрракә верди.+ 30  Сүлејманын һикмәти шәрг халгларынын, мисирлиләрин һикмәтиндән үстүн иди.+ 31  О, һәр кәсдән, әзраһлы Итандан+, Һимандан+, Кәлкүлдән+, Дардадан, Мәһул оғулларындан һикмәтли иди. Онун шөһрәти бүтүн халглара јајылмышды.+ 32  О, үч мин мәсәл,+ мин беш нәғмә+ гошмушду. 33  О, Ливандакы сидр ағаҹындан тутмуш диварда битән гарагыныға+ гәдәр бүтүн биткиләрдән, һәмчинин һејванлардан+, гушлардан+, сүрүнәнләрдән+, балыглардан бәһс едирди. 34  Сүлејманын һикмәтини ешитмәк үчүн бүтүн халглардан адамлар, еләҹә дә дүнјанын бүтүн ҝушәләриндән онун һикмәти барәдә ешитмиш падшаһлар ҝәлирди.+

Һашијәләр

Фәрат чајы.
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.
Кор 220 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јәни Фәратын гәрбиндәки.
Јахуд сүвариси.
Бәзи әлјазмаларда вә һадисәнин нәгл олундуғу паралел ајәдә 4000 рәгәми јазылыб. Диҝәр әлјазмаларда 40 000 рәгәми ишләнир.