Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 3:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүлејман фиронун гызыны алыр (1—3)

  • Јеһова рөјада Сүлејмана ҝөрүнүр (4—15)

    • Сүлејман һикмәт диләјир (7—9)

  • Сүлејманын мүдрик һөкмү (16—28)

3  Сүлејман Мисир падшаһы фиронла гоһум олду. О, фиронун гызыны алыб+ ону Давуд шәһәринә+ ҝәтирди вә өз евини,+ Јеһованын евини,+ һәмчинин Јерусәлимин гала диварларыны тикәнә гәдәр+ орада сахлады.  Халг сәҹдәҝаһларда* гурбан ҝәтирирди,+ чүнки о вахтлар һәлә Јеһованын адына ев инша едилмәмишди.+  Сүлејман атасы Давудун гајда-ганунуна әмәл едир, Јеһованы севирди, анҹаг јандырма гурбаны вә диҝәр гурбанлары сәҹдәҝаһларда тәгдим едирди.+  Падшаһ гурбан кәсмәк үчүн Ҝибјона ҝетди, чүнки баш сәҹдәҝаһ орада иди.+ Сүлејман орадакы гурбанҝаһда 1000 јандырма гурбаны тәгдим етди.+  Ҝибјонда ҝеҹә вахты Јеһова Сүлејмана јухуда ҝөрүндү. Аллаһ деди: «Мәндән нә истәјирсән дилә, сәнә верим».+  Сүлејман деди: «Мәним атам, гулун Давуд сәдагәтлә, салеһликлә, сидги-үрәклә Сәнин јолунда јеријиб. Сән дә һәмишә она мәһәббәт ҝөстәрмисән вә бу мәһәббәтини бу ҝүнәдәк давам етдириб тахтында отурмаг үчүн она оғул бәхш етмисән.+  Еј Аллаһым Јеһова, ҹаванлығыма, нашылығыма бахмајараг,+ Сән мәни, бу гулуну атам Давудун јеринә падшаһ етмисән.  Бу гулун сечдијин халгын,+ саја-һесаба ҝәлмәјән халгын рәһбәридир.  Инди халгына һөкм етмәк, хејири шәрдән ајыра билмәк үчүн+ гулуна итаәткар үрәк вер.+ Ахы бу бојда* халга ким һөкм едә биләр?» 10  Сүлејманын буну истәмәси Јеһоваја хош ҝетди.+ 11  Аллаһ она деди: «Сән ки буну диләдин, өзүнә узун өмүр, вар-дөвләт диләмәдин, дүшмәнләринин мәһвини истәмәдин, амма диван ишләрини апармаг үчүн ағыл-камал диләдин,+ 12  Мән дә диләјини јеринә јетирәҹәјәм,+ үрәјинә һикмәт, дәрракә верәҹәјәм.+ Белә ки, сәнин кимиси нә сәндән әввәл олуб, нә дә сәндән сонра олаҹаг.+ 13  Үстәлик, сәнә диләмәдијин шејләри+ — вар-дөвләт вә шан-шөһрәт дә верәҹәјәм.+ Бүтүн өмрүн боју сәнә тај падшаһ олмајаҹаг.+ 14  Әҝәр атан Давуд кими, гајда-ганунларыма вә әмрләримә әмәл етсән, јолларымы тутсан,+ сәнә узун өмүр дә бәхш едәҹәјәм».+ 15  Сүлејман ојананда бунун рөја олдуғуну анлады. О, Јерусәлимә ҝәлди вә Јеһованын Әһд сандығынын өнүндә дуруб јандырма гурбаны вә үнсијјәт гурбаны+ тәгдим етди, бүтүн әјан-әшрәфинә зијафәт верди. 16  Бир ҝүн ики фаһишә гадын ҝәлиб падшаһын һүзурунда дурду. 17  Гадынлардан бири деди: «Ағам, бу гадынла мән бир евдә јашајырыг. Евдә онун јанында ушағым олду. 18  Мән доғандан үч ҝүн сонра бу гадын да доғду. Биз бир јердә идик. Евдә биздән башга һеч ким јох иди, тәкҹә икимиз идик. 19  Ҝеҹә бу гадынын оғлу онун алтында галыб өлдү. 20  О, ҝеҹә јарысы дурду, мән гарабашын јухуда икән ушағы јанымдан ҝөтүрүб өз гојнуна салды, өзүнүн өлү оғлуну исә гојнума гојду. 21  Мән сәһәр оғлуму әмиздирмәк үчүн дуранда ҝөрдүм ушаг өлүдүр. Она диггәтлә баханда ҝөрдүм ки, бу, мәним ушағым дејил». 22  О бири гадын деди: «Јох, дири ушаг мәнимдир, өлү сәнин». Биринҹи гадын исә дејирди: «Јох, өлү ушаг сәниндир, дири мәним». Онлар беләҹә падшаһын һүзурунда мүбаһисә едирдиләр. 23  Ахырда падшаһ деди: «Бири дејир, “сағ ушаг мәнимдир, өлү сәнин”, о бири дејир, “јох, өлү ушаг сәниндир, сағ мәним”». 24  О бујурду: «Мәнә гылынҹ верин!» Падшаһа гылынҹ ҝәтирдиләр. 25  Падшаһ деди: «Сағ ушағы ики јерә бөлүн, јарысыны бир гадына, јарысыны о бири гадына верин». 26  Оғлу сағ олан гадын баласы үчүн үрәји јандығына ҝөрә падшаһа јалварды: «Амандыр, ағам! Ушағы өлдүрмә, вер она». О бири гадын исә дејирди: «Бөлүн! Гој нә мәним олсун, нә дә онун!» 27  Онда падшаһ деди: «Ушағы өлдүрмәјин, биринҹи гадына верин. Ушағын анасы одур». 28  Бүтүн Исраил падшаһын вердији һөкм барәдә ешитди. Онлар падшаһа дәрин еһтирам бәсләмәјә башладылар,+ чүнки ҝөрдүләр ки, Аллаһ она әдаләтлә һөкм етмәк үчүн һикмәт вериб.+

Һашијәләр

Һәрфән: јүксәкликләрдә.
Диҝәр вариант: чәтин. Һәрфән: ағыр.