Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 22:1—53

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһушафат Әһәблә иттифаг бағлајыр (1—12)

  • Микајын мәғлубијјәт барәдә пејғәмбәрлији (13—28)

    • Мәләк Әһәби товлајыр (21, 22)

  • Әһәб Рамут-Ҝиладда өлдүрүлүр (29—40)

  • Јәһушафатын Јәһуда үзәриндә һөкмранлығы (41—50)

  • Исраил падшаһы Әһәзја (51—53)

22  Үч ил Арамла Исраил арасында мүһарибә олмады.  Үчүнҹү ил Јәһуда падшаһы Јәһушафат+ Исраил падшаһынын јанына ҝетди.+  Исраил падшаһы әјанларына деди: «Билирсиниз, Рамут-Ҝилад+ әслиндә бизимдир. Биз исә ораны Арам падшаһындан алмырыг».  О, Јәһушафата деди: «Мәнимлә бирҝә Рамут-Ҝиладда вурушмаға ҝедәрсән?» Јәһушафат Исраил падшаһына деди: «Сән неҹә, мән дә елә. Елә бил ки, мәним халгым сәнин халгын, атларым да сәнин атларындыр».+  Бунунла белә, Јәһушафат Исраил падшаһына деди: «Ҝәл әввәлҹә ҝөрәк Јеһова нә дејир».+  Исраил падшаһы дөрд јүзә гәдәр пејғәмбәри бир јерә јығыб онлардан сорушду: «Рамут-Ҝилада гаршы јүрүшә ҝедим, јохса јох?» Онлар дедиләр: «Ҝет, Јеһова ораны падшаһа тәслим едәҹәк».  Онда Јәһушафат сорушду: «Бурада Јеһованын пејғәмбәри вар? Ҝәл онун да васитәсилә Аллаһа мүраҹиәт едәк».+  Исраил падшаһы Јәһушафата деди: «Јеһоваја мүраҹиәт етмәк үчүн бир нәфәр дә вар,+ Јимла оғлу Микај. Амма ондан зәһләм ҝедир.+ О, һеч вахт мәним хејримә пејғәмбәрлик етмир, анҹаг пислијимә едир».+ Јәһушафат деди: «Јох, падшаһ, белә демә».  Исраил падшаһы сарај мәмуруну чағырыб деди: «Тез Јимла оғлу Микајы бура ҝәтир».+ 10  Бу вахт Исраил падшаһы вә Јәһуда падшаһы Јәһушафат әјинләриндә шаһ либасы Сәмәријјә дарвазасынын ағзындакы хырманда тахт гуруб отурмушдулар. Бүтүн пејғәмбәрләр онларын гаршысында пејғәмбәрлик едирди.+ 11  Кәнанаһ оғлу Сидгијјә өзү үчүн дәмир бујнузлар дүзәлдиб деди: «Јеһова белә дејир: “Арамиләри бунларла вуруб мәһв едәҹәксән”». 12  Башга пејғәмбәрләр дә ејни ҹүр пејғәмбәрлик едирдиләр: «Рамут-Ҝилада ҝет, гәләбә сәниндир! Јеһова ораны падшаһа тәслим едәҹәк». 13  Микајы чағырмаға ҝедән гасид она деди: «Бура бах, бүтүн пејғәмбәрләр бир ағыздан падшаһын хејринә пејғәмбәрлик едирләр. Гој сәнин дә сөзләрин онларынкы илә үст-үстә дүшсүн, падшаһын хејринә даныш».+ 14  Микај деди: «Јеһоваја анд олсун, Јеһова мәнә нә сөјләјәҹәк, ону да дејәҹәјәм». 15  Сонра о, падшаһын һүзуруна ҝәлди. Падшаһ ондан сорушду: «Микај, Рамут-Ҝилада гаршы јүрүшә ҝедәк, јохса јох?» О деди: «Ҝет, гәләбә сәниндир! Јеһова ораны падшаһа тәслим едәҹәк». 16  Падшаһ она деди: «Сәни нечә дәфә Јеһованын адына анд верим ки, мәнә һәгигәти дејәсән?» 17  Микај деди: «Мән исраиллиләрин чобансыз гојунлар кими дағлара сәпәләндијини ҝөрүрәм.+ Јеһова деди: “Онларын ағасы јохдур, гој һәрә сағ-саламат евинә гајытсын”». 18  Исраил падшаһы Јәһушафата деди: «Мән сәнә демәдим, о, мәним хејримә пејғәмбәрлик етмәјәҹәк, пислијимә едәҹәк?»+ 19  Микај сөзүнә давам етди: «Јеһованын сөзүнү динлә. Мән Јеһованы тахтында отуран ҝөрдүм.+ Ҝөјләрин ордусу Онун сағында-солунда дурмушду.+ 20  Јеһова деди: “Ким Әһәби товлајыб Рамут-Ҝилада ҝөндәрә биләр ки, орада өлсүн?” Һәрә бир шеј деди. 21  Ахырда бир мәләк*+ габаға чыхыб Јеһованын һүзурунда дурду вә деди: “Мән товлајарам”. Јеһова сорушду: “Неҹә?” 22  О деди: “Мән ҝедиб пејғәмбәрләрин ағзына јалан сөзләр гојарам”.+ Аллаһ деди: “Сән ону товлајаҹагсан, сәндә алынаҹаг. Ҝет, дедијин кими елә”. 23  Инди Јеһова бүтүн бу пејғәмбәрләрин дилинә јалан сөзләр гојуб.+ Јеһова сәнин башына фәлакәт ҝәтирмәјә фәрман вериб».+ 24  Кәнанаһ оғлу Сидгијјә Микаја јахынлашыб онун үзүнә шиллә вурду вә деди: «Ҝөрәсән, Јеһованын руһу һансы јолла мәним јанымдан кечиб сәнинлә данышды?»+ 25  Микај деди: «Ичәри отаға ҝириб ҝизләнмәјә јер ахтаранда биләҹәксән һансы јолла». 26  Исраил падшаһы деди: «Микајы шәһәр дарғасы Амунла шаһзадә Јуәшин јанына апар. 27  Онлара де ки, падшаһ белә бујурур: “Бу адамы зиндана салын.+ Мән саламат гајыдана гәдәр она гысым-гысым чөрәк вә су верин”». 28  Онда Микај: «Әҝәр сән сағ-саламат гајытсан, демәли, мәнимлә Јеһова данышмајыб»,+ — деди вә сонра әлавә етди: «Ај ҹамаат, һамыныз ешидин!» 29  Исраил падшаһы вә Јәһуда падшаһы Јәһушафат Рамут-Ҝилада ҝетдиләр.+ 30  Исраил падшаһы Јәһушафата деди: «Мән гијафәми дәјишиб дөјүшә ҝирәҹәјәм. Сән исә шаһ либасыны ҝејин». Исраил падшаһы гијафәсини дәјишиб+ дөјүшә ҝирди. 31  Арам падшаһы ҹәнҝ арабаларынын отуз ики башчысына+ әмр етмишди: «Бахын, һеч кимлә дөјүшмүрсүнүз, јалныз Исраил падшаһы илә дөјүшүрсүнүз!» 32  Араба башчылары Јәһушафаты ҝөрәндә дедиләр: «Бу, Исраил падшаһыдыр». Онлар Јәһушафата гаршы дөјүшмәк үчүн она тәрәф дөндүләр. Јәһушафат чығырыб көмәк истәди. 33  Араба башчылары ҝөрәндә ки, бу, Исраил падшаһы дејил, даһа ону тәгиб етмәдиләр. 34  Бир нәфәр нишан алмадан ох атды. Ох Исраил падшаһынын зиреһинин тикишләри арасындан кечиб ону јаралады. Падшаһ арабачысына деди: «Ағыр јараланмышам, дөн, мәни мејдандан чыхарт».+ 35  Бүтүн ҝүнү шиддәтли дөјүш ҝетди. Падшаһы арабада үзү арамиләрә тәрәф ајаг үстә сахладылар. Онун јарасындан ган ахыб арабанын ичинә төкүлүрдү. Ахшамүстү Әһәб өлдү.+ 36  Ҝүн батанда бүтүн дүшәрҝәдә ҹар чәкиб дедиләр: «Һәр кәс өз шәһәринә! Һамы өз өлкәсинә!»+ 37  Беләликлә, падшаһ өлдү. Ону Сәмәријјәјә ҝәтириб орада дәфн етдиләр. 38  Әһәбин ҹәнҝ арабасыны Сәмәријјә һовузунун јанында јујанда, Јеһованын дедији кими, итләр онун ганыны јалајыр, фаһишәләр орада чимирди*.+ 39  Әһәбин галан ишләри, бүтүн етдикләри, фил дишиндән+ тикдији ев, салдығы шәһәрләр Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 40  Әһәб ата-бабаларына говушду.+ Оғлу Әһәзја+ онун јеринә тахта чыхды. 41  Аса оғлу Јәһушафат+ Исраил падшаһы Әһәбин һакимијјәтинин дөрдүнҹү илиндә Јәһуданын падшаһы олду. 42  Јәһушафат тахта чыханда отуз беш јашында иди. О, ијирми беш ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы Шилһи гызы Әзубә иди. 43  Јәһушафат атасы Асанын јолу илә ҝетди,+ о јолдан дөнмәди. О, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрдү.+ Лакин сәҹдәҝаһлар јох едилмәди. Халг һәлә дә сәҹдәҝаһларда гурбан ҝәтирир, гурбан түстүсү тәгдим едирди.+ 44  Јәһушафат Исраил падшаһлары илә сүлһдә јашајырды.+ 45  Јәһушафатын галан ишләри, гүдрәтли ишләри вә апардығы мүһарибәләр Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 46  О һәмчинин өлкәни атасы Асанын вахтындан галан, мәбәд фаһишәлији илә мәшғул олан кишиләрдән тәмизләди.+ 47  О вахт Әдумда+ падшаһ јох иди. Өлкәни ҹанишин идарә едирди.+ 48  Јәһушафат Офирдән гызыл ҝәтирмәк үчүн Таршиш ҝәмиләри дүзәлтди.+ Амма ҝәмиләр ора ҝедиб чыха билмәди, Әзјун-Гәбәрдә парчаланды.+ 49  Һәмин вахт Әһәб оғлу Әһәзја Јәһушафата демишди: «Гој ҝәмиләриндә сәнин адамларынла бирҝә мәним адамларым да ҝетсин». Амма Јәһушафат разы олмамышды. 50  Јәһушафат ата-бабаларына говушуб+ әҹдады Давудун шәһәриндә ата-бабаларынын јанында дәфн олунду. Оғлу Јәһурам+ онун јеринә тахта чыхды. 51  Әһәб оғлу Әһәзја+ Јәһуда падшаһы Јәһушафатын һакимијјәтинин он једдинҹи илиндә Сәмәријјәдә Исраилин падшаһы олду вә ики ил Исраилдә һакимијјәт сүрдү. 52  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүр, атасы илә анасынын+ вә Исраили ҝүнаһа сүрүкләјән Нәбат оғлу Әрубамын+ јолу илә ҝедирди.+ 53  О, атасы кими, Баала ибадәт едиб сәҹдә гылыр,+ Исраилин Аллаһы Јеһованы гәзәбләндирирди.+

Һашијәләр

Һәрфән: руһ. Лүғәтдә «руһ» сөзүнә бах.
Диҝәр вариант: Әһәбин ҹәнҝ арабасыны фаһишәләрин чимдији Сәмәријјә һовузунун јанында јујанда, Јеһованын дедији кими, итләр онун ганыны јалајырды.