Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 21:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әһәб вә Набутун үзүм бағы (1—4)

  • Изәбил Набуту өлдүртдүрүр (5—16)

  • Јеһованын Әһәб барәдә һөкмү (17—26)

  • Әһәб гүруруну сындырыр (27—29)

21  Бу һадисәләрдән сонра јизраилли Набутун үзүм бағы илә әлагәдар белә бир һадисә баш верди. Набутун бағы Јизраилдә+ Сәмәријјә падшаһы Әһәбин сарајы илә јанбајан иди.  Әһәб Набута деди: «Сәнин үзүм бағын мәним сарајымын јанындадыр. Бағыны мәнә вер, өзүм үчүн бостан едим. Әвәзиндә сәнә бундан да јахшы бағ верәрәм. Истәсән, дәјәрини пулла өдәјәрәм».  Анҹаг Набут Әһәбә деди: «Ираг олсун! Ата-бабаларымын ирсини сәнә версәм, Јеһоваја ағыр ҝедәр».+  Әһәб ганыгара вә дилхор һалда евинә гајытды. Јизраилли Набутун «ата-бабаларымын ирсини сәнә вермәрәм» демәси онун ганыны гаралтмышды. О, јатағына узаныб үзүнү чевирди вә јемәк јемәди.  Әһәбин арвады Изәбил+ онун јанына ҝәлиб сорушду: «Нијә бикефсән? Нә үчүн јемәк јемирсән?»  О деди: «Мән Набута дедим бағыны мәнә сатсын, ја да истәјирсә, әвәзиндә она башга бағ верим. О исә деди ки, бағыны мәнә вермәјәҹәк».  Әһәбин арвады Изәбил деди: «Сән Исраилин падшаһы дејилсән? Дур, јемәјини је, гој кефин ачылсын. Јизраилли Набутун бағыны өзүм сәнә верәҹәјәм».+  О, Әһәбин адындан мәктуб јазыб онун мөһүрү илә мөһүрләди.+ Мәктубу Набутун јашадығы шәһәрин ағсаггалларына+ вә әсилзадәләринә ҝөндәрди.  Мәктубда јазмышды: «Оруҹ елан един. Набуту халгын өнүндә јухары башда әјләшдирин. 10  Ики јарамаз адам тапыб онун гаршысында отуздурун. Гој онлар Набутун үзүнә дуруб+ Аллаһы вә падшаһы ләнәтләдијини десинләр.+ Сонра Набуту бајыра чыхарын, дашгалаг едиб өлдүрүн».+ 11  Набутун јашадығы шәһәрин кишиләри — ағсаггаллар вә әсилзадәләр Изәбилин мәктубунда јазылдығы кими етдиләр. 12  Онлар оруҹ елан етдиләр вә Набуту халгын өнүндә јухары башда отуртдулар. 13  Сонра ики јарамаз адам ҝәлиб онун гаршысында отурду вә ҹамаатын габағында онун үзүнә дуруб деди: «Набут Аллаһы вә падшаһы ләнәтләјиб».+ Набуту шәһәрдән кәнара чыхардылар вә дашгалаг едиб өлдүрдүләр.+ 14  Изәбилә хәбәр ҝөндәриб дедиләр: «Набуту дашгалаг едиб өлдүрдүк».+ 15  Изәбил Набутун дашгалаг едилдијини ешидәндә Әһәбә деди: «Дур, јизраилли Набутун сәнә сатмаг истәмәдији бағы өзүнә мүлк ет.+ Набут сағ дејил, өлүб». 16  Әһәб Набутун өлдүјүнү ешидәндә дуруб јизраилли Набутун бағына саһиб олмаг үчүн ораја јолланды. 17  Тишбеһли Илјаса+ Јеһованын сөзү назил олду: 18  «Дур Сәмәријјәјә ҝет. Исраил падшаһы Әһәби тап.+ О, инди Набутун бағындадыр. Бағы өзүнә мүлк етмәк үчүн ораја ҝедиб. 19  Она де: “Сән гәтл етмисән,+ һәлә бир өлдүрдүјүн адамын мүлкүнә саһиб олмусан?”+ Сонра она де ки, Јеһова белә дејир: “Набутун ганыны итләр јалајан јердә сәнин дә ганыны итләр јалајаҹаг”».+ 20  Әһәб Илјаса деди: «Ах, мәним дүшмәним, ахыр ки ҝәлиб мәни тапдын!»+ Илјас деди: «Һә, тапдым. Јеһова белә дејир: “Сән ки бәјәнмәдијим пис ишләрдән әл чәкмирсән,+ 21  Мән дә сәнин үстүнә бәла ҝөндәрәҹәјәм, сәни јерли-дибли мәһв едәҹәјәм, бичарәләр вә заваллылар да дахил олмагла, Исраилдә Әһәб евинин бүтүн кишиләринин көкүнү кәсәҹәјәм.+ 22  Сәнин нәслини Нәбат оғлу Әрубамын нәслинин вә Әхијјә оғлу Башанын нәслинин ҝүнүнә салаҹағам,+ чүнки сән Мәни гәзәбләндирмисән вә Исраили ҝүнаһа сүрүкләмисән”. 23  Изәбил һаггында да Јеһова белә дејир: “Изәбили Јизраил торпағында итләр јејәҹәк.+ 24  Әһәб евиндән шәһәрдә өләнләри итләр, чөлдә өләнләри ҝөјүн гушлары јејәҹәк.+ 25  Һәлә арвады Изәбилин тәһрикилә Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрән Әһәб кими инадкар олмајыб.+ 26  О, исраиллиләрин өнүндән Јеһованын говдуғу амориләр кими ијрәнҹ бүтләрә ибадәт едәрәк сон дәрәҹә мәнфур һәрәкәтләр едир”».+ 27  Әһәб бу сөзләри ешидәндә јахасыны ҹырыб чула бүрүндү. Оруҹ тутду, чулда јатыб-дурду вә гәм-гүссәјә гәрг олду. 28  Тишбеһли Илјаса Јеһованын сөзү назил олду: 29  «Ҝөрүрсән, Әһәб сөзүмә ҝөрә гүруруну неҹә сындырды?+ Өзүнү белә ашағы тутдуғу үчүн дедијим фәлакәти евинин үстүнә онун сағлығында ҝәтирмәјәҹәјәм, оғлунун вахтында ҝәтирәҹәјәм».+

Һашијәләр