Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Падшаһлар 20:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Арамиләр Әһәбин үстүнә мүһарибәјә галхырлар (1—12)

  • Әһәб арамиләри мәғлуб едир (13—34)

  • Әһәб барәдә пејғәмбәрлик (35—43)

20  Арам+ падшаһы Бәнһәдад+ бүтүн ордусуну топлады. Отуз ики падшаһ атлары вә арабалары илә бирликдә онунла ҝетди. О, Сәмәријјәни мүһасирәјә алды+ вә мүһарибәјә башлады.  Бәнһәдад шәһәрә, Исраил падшаһы Әһәбин+ јанына гасидләр ҝөндәриб деди: «Бәнһәдад белә дејир:  “Гызыл-ҝүмүшүн мәнимдир. Арвадларынын вә оғулларынын да ән јахшысы мәнимдир”».  Исраил падшаһы она ҹаваб верди: «Ағам падшаһ, дедијин кими, өзүм дә, һәр шејим дә сәниндир».+  Бир мүддәт сонра гасидләр ҝәлиб дедиләр: «Бәнһәдад белә бујурур: “Мән сәнә хәбәр ҝөндәриб: “Гызыл-ҝүмүшүнү, арвадларыны вә оғулларыны мәнә верәҹәксән”, — демишдим.  Анҹаг сабаһ тәхминән бу вахт мән өз адамларымы сәнин јанына ҝөндәрәҹәјәм. Онлар сәнин, әјанларынын евини ахтараҹаг, сәнин ән гијмәтли шејләрини ҝөтүрүб апараҹаглар”».  Онда Исраил падшаһы өлкәнин бүтүн ағсаггалларыны чағырыб деди: «Ҝөрүн бу адамын нијјәти неҹә писдир. О, арвадларымы, оғулларымы, гызыл-ҝүмүшүмү тәләб етди, мән дә имтина етмәдим».  Онда бүтүн ағсаггаллар вә халг: «Гулаг асма, разылашма», — дедиләр.  О, Бәнһәдадын гасидләринә деди: «Ағам падшаһа белә дејин: “Бу гулундан биринҹи дәфә нә тәләб етмишдинсә, јеринә јетирәрәм, амма буну едә билмәјәҹәјәм”». Гасидләр бу хәбәрлә гајытдылар. 10  Бәнһәдад она бу хәбәри ҝөндәрди: «Гошунум елә бөјүкдүр ки, Сәмәријјәнин торпағындан һәр әсҝәрә бир овуҹ да чатмајаҹаг. Әҝәр мән Сәмәријјәдә дашы даш үстә гојсам, гој аллаһлар мәни ҹәзаландырсын!» 11  Исраил падшаһы ҹаваб верди: «Она дејин ки, гој јарагланан адам јарағыны әјниндән чыхаран адам кими өјүнмәсин».+ 12  Бәнһәдад бу ҹавабы ешидәндә чадырда падшаһларла ички ичирди. О, адамларына бујурду: «Һүҹума һазырлашын!» Онлар һүҹума һазырлашдылар. 13  Бир пејғәмбәр Исраил падшаһы Әһәбә+ јахынлашыб деди: «Јеһова белә дејир: “Бу бөјүк күтләни ҝөрүрсән? Бу ҝүн онлары сәнә тәслим едәҹәјәм, онда биләҹәксән ки, Мән Јеһовајам”».+ 14  Әһәб сорушду: «Кимин васитәсилә?» О ҹаваб верди: «Јеһова белә дејир: “Әјаләт башчыларынын нөкәрләри васитәсилә”». Әһәб сорушду: «Дөјүшү ким башлајаҹаг?» О ҹаваб верди: «Сән!» 15  Әһәб башчыларын нөкәрләрини сајды: 232 нәфәр јығылды. Сонра исраиллиләри сајды, онларын сајы 7000 нәфәр олду. 16  Онлар ҝүнорта вахты шәһәрдән чыхдылар. Бу вахт Бәнһәдад она көмәк едән отуз ики падшаһла чадырда ички ичмәкдә иди. 17  Биринҹи әјаләт башчыларынын нөкәрләри чыхдылар. Бәнһәдад бу вахт гасидләр ҝөндәрди. Онлар хәбәр ҝәтирдиләр: «Сәмәријјәдән адамлар чыхды». 18  О деди: «Сүлһлә ҝәлибләр, ја дөјүшмәјә ҝәлибләр, фәрги јохдур, онлары дири тутун». 19  Әјаләт башчыларынын нөкәрләри вә онларын ардынҹа ҝәлән гошунлар шәһәрдән чыхдылар. 20  Һәр кәс гаршысына чыханы өлдүрдү. Арамиләр гачдылар,+ исраиллиләр дә онлары тәгиб етдиләр. Арам падшаһы ата миниб бир нечә сүвариси илә гачыб гуртулду. 21  Исраил падшаһы чыхыб сүвариләри вә арабачылары гырмаға башлады. Арамиләр бөјүк тәләфат вердиләр. 22  Сонра пејғәмбәр+ Исраил падшаһынын јанына ҝәлиб деди: «Ҝет ҝүҹ топла, нә едәҹәјини ҝөтүр-гој ет.+ Ҝәлән илин әввәли* Арам падшаһы јенә дә сәнә һүҹум едәҹәк».+ 23  Арам падшаһынын әјанлары она дедиләр: «Онларын Аллаһы дағлар аллаһыдыр, буна ҝөрә бизә үстүн ҝәлдиләр. Амма онларла дүзәнликдә вурушсаг, галиб ҝәләрик. 24  Һәмчинин бүтүн падшаһлары вәзифәсиндән ҝөтүр,+ онлары валиләрлә әвәз елә. 25  Ат јеринә ат, араба јеринә араба гојараг итирдијин орду кими өзүнә бир орду дүзәлт. Гој биз онларла дүзәнликдә вурушаг, мүтләг галиб ҝәләҹәјик». Падшаһ онларын мәсләһәтини динләди вә белә дә етди. 26  Илин әввәлиндә* Бәнһәдад арамиләри топлајыб Исраиллә дөјүшмәк үчүн Әфигә+ ҝетди. 27  Исраиллиләр дә топлашдылар, тәдарүк ҝөрдүләр вә онларын гаршысына ҝетдиләр. Исраиллиләр онларын өнүндә ордуҝаһ гуранда ики кичик кечи сүрүсү кими идиләр, арамиләр исә бүтүн әразини долдурмушдулар.+ 28  Аллаһ адамы Исраил падшаһынын јанына ҝәлиб деди: «Јеһова белә дејир: “Арамиләр дејирләр: “Јеһова дүзәнликләр аллаһы дејил, дағлар аллаһыдыр”. Буна ҝөрә Мән бүтүн бу бөјүк күтләни сизә тәслим едәҹәјәм.+ Сиз биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”».+ 29  Онлар ордуҝаһ гуруб једди ҝүн гаршы-гаршыја дурдулар. Једдинҹи ҝүн дөјүш башлады. Исраиллиләр бир ҝүндә арамиләрдән 100 000 пијада дөјүшчүнү гырдылар. 30  Галанлары гачыб Әфигә,+ шәһәрин ичинә ҝирдиләр. Бу галан 27 000 нәфәрин дә үстүнә дивар учду. Бәнһәдад шәһәрә гачыб ич отагда ҝизләнди. 31  Онун әјанлары дедиләр: «Биз ешитмишик ки, Исраил евинин падшаһлары мәрһәмәтлидирләр. Изин вер, чул ҝејинәк, бојнумуза кәндир кечирәк вә Исраил падшаһынын һүзуруна ҝедәк. Бәлкә, о, сәни сағ гојду».+ 32  Беләҹә, онлар чул ҝејиниб, бојунларына кәндир салыб Исраил падшаһынын һүзуруна ҝәлдиләр вә она дедиләр: «Гулун Бәнһәдад белә дејир: “Јалварырам, мәни сағ сахла”». Падшаһ деди: «О, сағдыр? О, мәним гардашымдыр». 33  Онлар буну јахшы әламәт кими гәбул етдиләр, онун сөзүндән јапышыб дедиләр: «Бәли, Бәнһәдад сәнин гардашындыр». О деди: «Ҝедин ону ҝәтирин». Бәнһәдад онун јанына ҝәлди, падшаһ ону өз арабасына миндирди. 34  Бәнһәдад она деди: «Атамын сәнин атандан алдығы шәһәрләри сәнә гајтараҹағам. Мәним атам Сәмәријјәдә базарлар дүзәлтдији кими, сән дә Дәмәшгдә базарлар ачарсан». Әһәб ҹаваб верди: «Бу шәртләрлә сәни бурахарам ҝедәрсән». Буну дејиб Бәнһәдадла сазиш бағлады вә ону бурахды. 35  Пејғәмбәр оғулларындан* бири+ Јеһованын бујруғу илә јолдашына деди: «Мәни вур». Јолдашы ону вурмаг истәмәди. 36  Онда о, јолдашына деди: «Јеһованын сөзүнә гулаг асмадығын үчүн јанымдан ҝедәндә сәни шир өлдүрәҹәк». Јолдашы онун јанындан ҝедәндә растына шир чыхыб ону өлдүрдү. 37  О, башга бир адам тапыб деди: «Мәни вур». Һәмин адам ону вуруб јаралады. 38  Пејғәмбәр танынмамаг үчүн ҝөзләрини сарыды вә ҝедиб падшаһын јолу үстүндә дурду. 39  Падшаһ орадан кечәндә о, падшаһы сәсләди: «Бу гулун дөјүш мејданынын ортасында иди. Орада бир дөјүшчү бир нәфәри јаныма ҝәтириб деди: “Бу адамын гаровулуну чәк. Әҝәр о итсә, әвәзиндә ја ҹаныны верәҹәксән,+ ја да бир талант* ҝүмүш”. 40  Бу гулунун башы ора-бура гарышан вахт о адам арадан чыхды». Исраилин падшаһы она деди: «Сәнә елә о ҹүр һөкм чыхарылаҹаг, гәрары өзүн вермисән». 41  Онда о, тез ҝөзүндәки сарғыны ачды, падшаһ онун пејғәмбәрләрдән бири олдуғуну ҝөрдү.+ 42  О, падшаһа деди: «Јеһова белә дејир: “Мәһвә мәһкум етдијим адамы әлдән бурахдығын үчүн+ онун јеринә сән өләҹәксән,+ сәнин халгын онун халгынын јериндә олаҹаг”».+ 43  Исраил падшаһы ганыгара вә дилхор һалда Сәмәријјәјә+ евинә ҝетди.

Һашијәләр

Јәни ҝәлән јаз.
Јәни јазда.
Ҝөрүнүр, пејғәмбәр оғуллары дедикдә пејғәмбәрләрин тәлим алдығы мәктәб вә ја пејғәмбәрләр бирлији нәзәрдә тутулур.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.