Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Падшаһлар 17:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Илјас пејғәмбәр гураглыг олаҹағыны дејир (1)

  • Гузғунлар Илјасы једирирләр (2—7)

  • Илјас Сарфатда дул гадынын евинә ҝәлир (8—16)

  • Дул гадынын оғлунун өлүб-дирилмәси (17—24)

17  Ҝилад+ сакини, тишбеһли Илјас*+ Әһәбә деди: «Гуллуг етдијим Исраилин Аллаһы Јеһоваја анд олсун ки, мән демәјинҹә бу илләр әрзиндә нә шеһ олаҹаг, нә дә јағыш јағаҹаг!»+  Она Јеһованын сөзү назил олду:  «Дур шәргә ҝет, Иорданын шәргиндәки Кәрит вадисиндә ҝизлән.  Чајын сујундан ич. Мән гузғунлара бујураҹағам сәнә јемәк ҝәтирсинләр».+  О, дәрһал дуруб ҝетди вә Јеһованын дедији кими етди. О ҝедиб Иорданын шәргиндәки Кәрит вадисиндә галды.  Гузғунлар сәһәр-ахшам она чөрәк вә әт ҝәтирирдиләр, сују исә чајдан ичирди.+  Амма өлкәјә јағыш јағмадығындан бир нечә ҝүн сонра чај гуруду.+  Она Јеһованын сөзү назил олду:  «Дур, Сидонда олан Сарфата ҝет вә орада гал. Мән орада бир дул гадына бујураҹағам ки, сәнә јемәк версин».+ 10  Илјас галхыб Сарфата ҝетди. Шәһәрин дарвазасына чатанда ҝөрдү ки, орада бир дул гадын одун јығыр. Илјас гадыны чағырыб деди: «Мәнә бир парч су вер ичим».+ 11  Гадын су ҝәтирмәјә ҝедәндә Илјас архадан ону сәсләјиб деди: «Бир парча чөрәк дә ҝәтир». 12  Гадын деди: «Аллаһын Јеһоваја анд олсун, чөрәјим јохдур. Күпдә бир овуҹ ун галыб, күпҹәдә дә бир аз јағ.+ Инди бир-ики парча одун јығыб өзүм вә оғлумчүн бир шеј биширәҹәјәм. Ону јејәҹәјик, сонра да өләҹәјик». 13  Илјас она деди: «Горхма. Ҝет, дедијин кими елә. Амма әввәлҹә онлардан мәним үчүн балаҹа көмбә бишириб ҝәтир. Өзүнлә оғлун үчүн сонра биширәрсән. 14  Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Јеһова јерә јағыш јағдыранаҹан нә күпдә ун гуртараҹаг, нә дә балаҹа күпдә јағ түкәнәҹәк”».+ 15  О ҝедиб Илјас дејәни етди. Гадынын, аиләсинин вә Илјасын узун мүддәт чөрәји олду.+ 16  Јеһованын Илјас васитәсилә дедији кими, нә күпдә ун гуртарды, нә дә күпчәдә јағ түкәнди. 17  Бундан бир мүддәт сонра ев саһибәсинин оғлу хәстәләнди. Онун хәстәлији елә шиддәтләнди ки, нәфәси дајанды.+ 18  Гадын Илјаса деди: «Еј Аллаһ адамы, мәндән нә истәјирсән? Сән ҝүнаһларымы јадыма салмаға, оғлуму өлдүрмәјә ҝәлмисән?»+ 19  Илјас деди: «Оғлуну мәнә вер». Сонра ушағы онун гуҹағындан алыб галдығы јухары отаға апарды вә өз јатағына узатды.+ 20  О, Јеһованы чағырыб деди: «Еј Аллаһым Јеһова,+ Сән евиндә галдығым бу гадынын да башына бәла ҝәтирирсән? Онун оғлуну өлдүрүрсән?» 21  Сонра о, үч дәфә ушағын үстүнә узанды вә Јеһованы чағырыб деди: «Еј Аллаһым Јеһова, јалварырам, ушағын ҹаныны өзүнә гајтар». 22  Јеһова Илјасын хаһишини ешитди.+ Ушағын нәфәси өзүнә гајытды вә о ҹанланды.+ 23  Илјас ушағы ҝөтүрүб јухары отагдан ашағы ендирди вә анасына вериб деди: «Бах, оғлун сағдыр».+ 24  Гадын Илјаса деди: «Инди билдим ки, сән, доғрудан да, Аллаһ адамысан+ вә Јеһованын сәнин васитәнлә дедији сөзләр һагдыр».

Һашијәләр

Мәнасы: Аллаһым Јеһовадыр.