Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Падшаһлар 16:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын Башаја чыхардығы һөкм (1—7)

  • Исраил падшаһы Илаһ (8—14)

  • Исраил падшаһы Зүмри (15—20)

  • Исраил падшаһы Омри (21—28)

  • Исраил падшаһы Әһәб (29—33)

  • Хаил Әриһа шәһәрини бәрпа едир (34)

16  Һәнани+ оғлу Јәһуја+ Баша падшаһын әлејһинә Јеһовадан бу сөз назил олду:  «Мән сәни торпагдан галдырыб халгым Исраилин һөкмдары етдим.+ Амма сән Әрубамын јолу илә ҝетдин, халгым Исраили ҝүнаһа сүрүкләдин. Онлар да өз ҝүнаһлары илә Мәни гәзәбләндирдиләр.+  Буна ҝөрә Мән Башаны вә онун нәслини мәһв едәҹәјәм, онун евини Нәбат оғлу Әрубамын евинин ҝүнүнә салаҹағам.+  Баша евиндән шәһәрдә өләнләри итләр, чөлдә өләнләри ҝөјүн гушлары јејәҹәк».  Башанын галан ишләри, онун етдикләри вә гүдрәти барәдә Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр.  Баша ата-бабаларына говушду вә ону Тирзәдә+ дәфн етдиләр. Оғлу Илаһ онун јеринә тахта чыхды.  Һәнани оғлу Јәһу пејғәмбәр васитәсилә Баша вә онун еви әлејһинә Јеһованын сөзү назил олду. Она ҝөрә ки, Баша Әрубам еви кими, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүб өз әмәлләри илә Ону гәзәбләндирмишди. Үстәлик, о, Надабы өлдүрмүшдү.+  Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин ијирми алтынҹы илиндә Баша оғлу Илаһ Тирзәдә Исраилин падшаһы олду вә ики ил һакимијјәт сүрдү.  Онун әјаны, ҹәнҝ арабаларынын јарысынын башчысы Зүмри она суи-гәсд һазырлады. Һәмин вахт о, Тирзәдә ешикағасы Әрзанын евиндә ичиб сәрхош олмушду. 10  Зүмри ичәри ҝириб ону өлдүрдү+ вә онун јеринә падшаһ олду. Бу, Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин ијирми једдинҹи илиндә баш верди. 11  О, падшаһ олуб тахта чыхан кими Башанын нәслини гырды. Киши хејлагларындан һеч кими, истәр гоһуму олсун, истәр досту, бир нәфәри дә сағ гојмады. 12  Беләликлә, Јеһованын Јәһу пејғәмбәр васитәсилә Башанын әлејһинә дедији кими, Зүмри Башанын евини мәһв етди.+ 13  Бу, Башанын вә онун оғлу Илаһын етдикләри ҝүнаһлара, һәмчинин Исраили сүрүкләдикләри ҝүнаһлара ҝөрә баш верди. Чүнки онлар пуч бүтләри илә Исраилин Аллаһы Јеһованы гәзәбләндирдиләр.+ 14  Илаһын галан ишләри вә бүтүн етдикләри һагда Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 15  Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин ијирми једдинҹи илиндә Зүмри Тирзәдә једди ҝүн падшаһ олду. О вахт орду филиштлиләрә мәхсус Ҝибтуна+ гаршы ордуҝаһ гурмушду. 16  Зүмринин падшаһа гаршы суи-гәсд һазырлајыб ону өлдүрдүјү хәбәри ордуҝаһдакы дөјүшчүләрә чатды. Исраиллиләр орду башчысы Омрини+ һәмин ҝүн ордуҝаһда падшаһ етдиләр. 17  Омри вә бүтүн исраиллиләр Ҝибтундан чыхыб Тирзәни мүһасирәјә алдылар. 18  Зүмри шәһәрин зәбт олундуғуну ҝөрәндә сарајын бүрҹүнә ҝирди вә еви јандырды, өзү дә орада өлдү.+ 19  Бу она ҝөрә олду ки, о, Әрубамын јолу илә ҝедиб Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, һәм өзү ҝүнаһ етди, һәм дә Исраили ҝүнаһа сүрүкләди.+ 20  Зүмринин галан ишләри вә һазырладығы суи-гәсд һагда Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 21  Һәмин вахт исраиллиләр ики һиссәјә бөлүндү. Бир һиссә Ҹинат оғлу Тибнинин тәрәфинә кечиб ону падшаһ етмәк истәди. О бири һиссә Омринин тәрәфини тутду. 22  Амма Омринин тәрәфиндә оланлар Ҹинат оғлу Тибнинин адамларына үстүн ҝәлдиләр. Тибни өлдү вә Омри падшаһ олду. 23  Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин отуз биринҹи илиндә Омри Исраилин падшаһы олду вә он ики ил һакимијјәт сүрдү. О, Тирзәдә алты ил һакимијјәт сүрдү. 24  Омри Сәмирдән Сәмәријјә дағыны ики талант* ҝүмүшә алды вә орада шәһәр тикди. Шәһәрин адыны дағын әввәлки саһиби Сәмирин адына ҝөрә Сәмәријјә*+ гојду. 25  Омри Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, сәләфләриндән дә бетәр олду.+ 26  О, Нәбат оғлу Әрубамын јолу илә ҝетди вә онун Исраили ҝүнаһа сүрүкләдији ишләри тәкрарлады, пуч бүтләри илә Исраилин Аллаһы Јеһованы гәзәбләндирди.+ 27  Омринин галан ишләри, бүтүн етдикләри вә гүдрәтли ишләри һагда Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 28  Омри ата-бабаларына говушду, ону Сәмәријјәдә дәфн етдиләр. Оғлу Әһәб+ онун јеринә тахта чыхды. 29  Омри оғлу Әһәб Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин отуз сәккизинҹи илиндә Исраилин падшаһы олду вә ијирми ики ил Сәмәријјәдә+ Исраил үзәриндә һакимијјәт сүрдү. 30  Омри оғлу Әһәб Јеһованын ҝөзүндә өз сәләфләриндән дә бетәр иди.+ 31  О, Нәбат оғлу Әрубамын ҝүнаһларыны тәкрарлады.+ Бу азмыш кими, Сидон+ падшаһы Исбаалын гызы Изәбили алды+ вә Баала ибадәт едиб сәҹдә гылмаға башлады.+ 32  Сонра о, Сәмәријјәдә тикдији Баал бүтханасында+ Баал үчүн гурбанҝаһ тикди. 33  Әһәб һәмчинин Ашера бүтү+ дүзәлтди. Өз сәләфләриндән дә пис ишләр ҝөрмәклә Исраилин Аллаһы Јеһованы гәзәбләндирди. 34  О ҝүнләрдә бејтелли Хаил Әриһаны јенидән тикди. Јеһованын Нун оғлу Јушә васитәсилә дедији кими, шәһәрин тәмәлини илки Абирамын, дарвазаларыны исә сонбешији Сәгубун ҹаны баһасына гојду.+

Һашијәләр

Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Мәнасы: Сәмир тајфасына мәхсус.