Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Падшаһлар 14:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әхијјәнин Әрубама гаршы сөјләдији пејғәмбәрлик (1—20)

  • Рәһабам Јәһуда үзәриндә падшаһлыг едир (21—31)

    • Шишагын Јерусәлимә һүҹуму (25, 26)

14  Бир ҝүн Әрубамын оғлу Әбијја хәстәләнди.  Әрубам арвадына деди: «Дур, гијафәни дәјиш ки, мәним арвадым олдуғун билинмәсин. Шилоја ҝет, Әхијјә пејғәмбәр орададыр. Бу халгын үзәриндә падшаһ олаҹағымы о, мәнә демишди.+  Өзүнлә он көмбә чөрәк, көкәләр вә бир күп бал ҝөтүрүб онун јанына ҝет. О дејәҹәк ушаға нә олаҹаг».  Әрубамын арвады онун дедији кими етди, дуруб Шилоја+, Әхијјәнин евинә ҝетди. Әхијјә гоҹалдығындан ҝөзләри тутулмушду, артыг ҝөрмүрдү.  Јеһова Әхијјәјә деди: «Әрубамын арвады сәндән оғлу барәдә сорушмаға ҝәлир, чүнки оғлу хәстәдир. Мән сәнә дејәҹәјәм она нә демәк лазымдыр. Гадын ҝәләндә кимлијини ҝизләдәҹәк».  Гадын ичәри ҝирәндә Әхијјә онун ајаг сәсләрини ешидиб деди: «Әрубамын арвады, ичәри ҝәл! Кимлијини нијә ҝизләдирсән? Аллаһ сәнә бәд хәбәр ҝөндәриб.  Ҝет, Әрубама сөјлә ки, Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Мән сәни халгын арасындан јүксәлдиб халгым Исраилин үзәриндә һөкмдар гојдум.+  Сәлтәнәти Давуд евиндән алыб сәнә вердим.+ Амма сән әмрләримә табе олан, сидги-үрәкдән јолумла ҝедән, Мәнә мәгбул ишләр ҝөрән Давуд кими олмадын.+  Сән сәләфләриндән дә бетәр олдун, өзүнә башга аллаһ, төкмә бүтләр дүзәлдиб Мәни тәһгир етдин,+ Мәнә арха чевирдин.+ 10  Буна ҝөрә дә Мән Әрубам евинин башына фәлакәт ҝәтирирәм. Мән, бичарәләр, заваллылар да дахил олмагла, Исраилдән Әрубам евинин бүтүн кишиләринин көкүнү кәсәҹәјәм.+ Пејини јердән неҹә тәр-тәмиз тәмизләјирләрсә, Мән дә Әрубам евини о ҹүр силиб-сүпүрәҹәјәм. 11  Әрубам евиндән шәһәрдә өләнләри итләр, чөлдә өләнләри ҝөјүн гушлары јејәҹәк. Чүнки буну Јеһова дејиб”. 12  Инди дур евинә ҝет. Ајағыны шәһәрә басан кими ушаг өләҹәк. 13  Бүтүн Исраил ону ағлајыб дәфн едәҹәк. Әрубамын аиләсиндән јалныз о, гәбрә гојулаҹаг, чүнки Исраилин Аллаһы Јеһова Әрубам евиндән јалныз онда јахшы бир шеј тапмышдыр. 14  Јеһова Өзү үчүн Исраил үзәриндә бир падшаһ гојаҹаг, о, Әрубамын нәслини елә һәмин ҝүн јох едәҹәк,+ бу, һәтта инди ола биләр. 15  Јеһова Исраили суда јырғаланан бир гамыш кими мәһв едәҹәк, Исраили аталарына вердији ҝөзәл дијардан гопараҹаг,+ онлары чајын* о тәрәфинә сәпәләјәҹәк.+ Чүнки онлар өзләринә Ашера бүтләри*+ дүзәлдиб Јеһованы тәһгир етдиләр. 16  Аллаһ Әрубамын өзүнүн ишләдији вә Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлар уҹбатындан+ Исраили тәрк едәҹәк». 17  Әрубамын арвады дуруб јола дүшдү вә Тирзәјә ҝәлди. О, евин кандарына ајаг басан кими ушаг өлдү. 18  Ону дәфн етдиләр вә бүтүн Исраил јас тутду. Беләҹә, Јеһованын Өз гулу Әхијјә пејғәмбәр васитәсилә дедији сөз јеринә јетди. 19  Әрубамын галан ишләри, апардығы мүһарибәләр+ вә неҹә һакимијјәт сүрмәси барәдә Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 20  Әрубам ијирми ики ил һакимијјәт сүрдү, сонра ата-бабаларына говушду.+ Оғлу Надаб онун јеринә тахта чыхды.+ 21  Јәһудада Сүлејман оғлу Рәһабам падшаһ иди. О, падшаһ оланда гырх бир јашында иди вә Јеһованын Исраил гәбиләләринин шәһәрләри арасындан Өз адыны гојмаг үчүн+ сечдији+ шәһәрдә, Јерусәлимдә он једди ил һакимијјәт сүрдү. Падшаһын анасы әмуни Нәама иди.+ 22  Јәһудалылар Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдүләр+ вә ҝүнаһлары илә Ону ата-бабаларындан да чох гәзәбләндирдиләр.+ 23  Онлар да һәр һүндүр тәпәнин үстүндә,+ һәр ҝур јарпаглы ағаҹын алтында+ өзләри үчүн сәҹдәҝаһлар дүзәлтдиләр, дик дашлар* вә Ашера бүтләри гојдулар.+ 24  Өлкәдә һәмчинин мәбәд фаһишәлији илә мәшғул олан кишиләр варды.+ Онлар Јеһованын исраиллиләрин өнүндән говдуғу халгларын бүтүн ијрәнҹ ишләри илә мәшғул олурдулар. 25  Рәһабамын һакимијјәтинин бешинҹи илиндә Мисир һөкмдары Шишаг+ Јерусәлимә һүҹум етди.+ 26  О, Јеһованын евиндәки вә падшаһ сарајындакы хәзинәләри ҝөтүрүб апарды.+ О, һәр шеји, о ҹүмләдән Сүлејманын дүзәлтдији гызыл галханлары да апарды.+ 27  Рәһабам падшаһ онларын јеринә мис галханлар дүзәлтди вә онлары падшаһ сарајынын гапы кешикчиләринин башчыларына верди. 28  Һәр дәфә падшаһ Јеһованын евинә ҝәләндә кешикчиләр бу галханлары дашыјыр, сонра апарыб кешикчи отағына гојурдулар. 29  Рәһабамын галан ишләри вә онун бүтүн етдикләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр.+ 30  Рәһабамла Әрубам арасында һәмишә мүһарибә ҝедирди.+ 31  Рәһабам ата-бабаларына говушду. Ону Давуд шәһәриндә ата-бабаларынын јанында дәфн етдиләр.+ Онун анасы әмуни Нәама иди.+ Онун јеринә оғлу Әбјам*+ тахта чыхды.

Һашијәләр

Фәрат чајы.
Бу дашлар бүтпәрәстликдә ситајиш мәгсәдилә истифадә олунурду.
Диҝәр ады Әбијја.