Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 12:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Рәһабамын халга сәрт ҹавабы (1—15)

  • Он гәбиләнин асилији (16—19)

  • Исраилин үзәриндә Әрубам падшаһ олур (20)

  • «Гардашларыныз исраиллиләрлә мүһарибә етмәјин» (21—24)

  • Әрубам Исраили бүтпәрәстлијә сүрүкләјир (25—33)

12  Рәһабам Сиһама+ ҝетди. Бүтүн Исраил ону падшаһ етмәк үчүн ора топлашмышды.+  Нәбат оғлу Әрубам бундан хәбәр тутду. (Әрубам һәлә Мисирдә иди. О, Сүлејман падшаһдан гачыб Мисирә ҝетмишди вә орада јашајырды.)+  Ону орадан чағыртдырдылар. Әрубам вә бүтүн Исраил иҹмасы Рәһабамын јанына ҝәлиб деди:  «Атан бојнумуза ағыр бојундуруг гојмушду.+ Әҝәр атанын бизә јүкләдији ағыр иши, ағыр бојундуруғу јүнҝүлләшдирсән, сәнә гуллуг едәрик».  Рәһабам онлара деди: «Ҝедин, үч ҝүндән сонра јаныма ҝәлин». Ҹамаат чыхыб ҝетди.+  Рәһабам падшаһ атасы Сүлејмана хидмәт етмиш ағсаггаллары мәсләһәтә чағырыб сорушду: «Ҹамаата нә дејим, нә мәсләһәт ҝөрүрсүнүз?»  Онлар дедиләр: «Әҝәр сән бу ҝүн халгын хидмәтчиси олсан, онларын хаһишини јеринә јетириб мүсбәт ҹаваб версән, онлар һәмишә сәнә гуллуг едәҹәкләр».  Амма Рәһабам ағсаггалларын мәсләһәтини рәдд етди, өзү илә бирҝә бөјүмүш вә инди она хидмәт едән ҹаванларла мәсләһәтләшди.+  Онлардан сорушду: «Ҹамаат мәнә дејир ки, атамын бојунларына гојдуғу ағыр бојундуруғу јүнҝүлләшдирим. Сиз нә мәсләһәт ҝөрүрсүнүз? Онлара нә дејәк?» 10  Онунла бирҝә бөјүмүш ҹаванлар дедиләр: «“Атан бојнумуза ағыр бојундуруг гојуб, ону јүнҝүлләшдир” дејән халга белә ҹаваб вер: “Мәним чечәлә бармағым атамын белиндән јоғундур. 11  Атам бојнунуза ағыр бојундуруг гојмушду, мән исә бојундуруғунузу даһа да ағырлашдыраҹағам. Атам сизи гамчы илә ҹәзаландырырды, мән исә сизи бизли гамчы илә ҹәзаландыраҹағам”». 12  Әрубам үчүнҹү ҝүн ҹамаатла бирликдә Рәһабамын јанына ҝәлди, чүнки Рәһабам: «Үч ҝүндән сонра ҝәлин», — демишди.+ 13  Падшаһ ағсаггалларын мәсләһәтини рәдд едиб халга сәрт ҹаваб верди. 14  О, ҹаванларын мәсләһәтилә халга деди: «Атам бојнунуза ағыр бојундуруг гојмушду, мән исә бојундуруғунузу даһа да ағырлашдыраҹағам. Атам сизи гамчы илә ҹәзаландырырды, мән исә сизи бизли гамчы илә ҹәзаландыраҹағам». 15  Беләликлә, падшаһ халга гулаг асмады. Һадисәләрин бу ҹүр ҹәрәјан етмәси Јеһовадан иди+ ки, Јеһованын шилолу Әхијјә васитәсилә Нәбат оғлу Әрубама дедији сөз јеринә јетсин.+ 16  Исраиллиләр падшаһын онлара гулаг асмадығыны ҝөрәндә она дедиләр: «Бизим Давудда нә пајымыз вар? Јәссә оғлунда ирсимиз јохдур. Еј Исраил, һајды, һәр кәс өз илаһларына гајытсын! Инди, еј Давуд, өз евинин дәрдини чәк». Исраиллиләр белә дејиб өз евләринә дағылышдылар.+ 17  Рәһабам анҹаг Јәһуда шәһәрләриндә јашајан исраиллиләрин үзәриндә падшаһлыг етди.+ 18  Рәһабам падшаһ мүкәлләфијјәтлиләрин нәзарәтчиси Әдурамы+ исраиллиләрин јанына ҝөндәрди. Амма исраиллиләр ону дашлајыб өлдүрдүләр. Рәһабам исә ҝүҹ-бәла илә арабасына миниб Јерусәлимә гачды.+ 19  Исраиллиләр бу ҝүнә кими Давуд евинә гаршы асидирләр.+ 20  Исраиллиләр Әрубамын гајытдығыны ешидән кими ону топлантыја чағырдылар вә бүтүн Исраил үзәриндә падшаһ етдиләр.+ Тәкҹә Јәһуда гәбиләси Давуд евинин тәрәфиндә галды.+ 21  Сүлејман оғлу Рәһабам Јерусәлимә ҝәлән кими Исраил еви илә мүһарибә едиб сәлтәнәти ҝери гајтармаг үчүн бүтүн Јәһуда әһлини вә Бинјамин гәбиләсини — 180 000 тәлим ҝөрмүш дөјүшчүнү топлады.+ 22  Аллаһ адамы Шәмаја+ Аллаһын сөзү назил олду: 23  «Јәһуда падшаһы Сүлејман оғлу Рәһабама, Јәһуда вә Бинјамин евинә, галан халга сөјлә ки, 24  Јеһова белә дејир: “Гардашларыныз исраиллиләрлә мүһарибә етмәјин. Гој һәр кәс өз евинә гајытсын, чүнки бу иш Мәндән олуб”».+ Онлар Јеһованын сөзүнә гулаг асдылар вә Јеһованын бујурдуғу кими өз евләринә ҝетдиләр. 25  Әрубам Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә Сиһамы+ тикиб орада јашады. Орадан ҝедиб Фәнуили+ инша етди. 26  Әрубам үрәјиндә деди: «Сәлтәнәт әввәл-ахыр Давуд евинә гајыдаҹаг.+ 27  Әҝәр халг бундан сонра да Јеһованын евиндә гурбан ҝәтирмәк үчүн Јерусәлимә ҝетсә,+ мејлини Јәһуда падшаһы Рәһабама салаҹаг. Онда мәни өлдүрүб һөкмдарлары Јәһуда падшаһына тәрәф гајыдаҹаглар». 28  Мәсләһәт-мәшвәрәт етдикдән сонра падшаһ ики гызыл дана дүзәлдиб+ халга деди: «Јерусәлимә ҝетмәк сизин үчүн әзијјәтдир. Еј Исраил, сәни Мисирдән чыхаран Аллаһын будур».+ 29  Сонра о, даналардан бирини Бејтелә+, о бирини исә Дана+ гојду. 30  Бу, онлары ҝүнаһа сүрүкләди.+ Халг Дана гәдәр ҝедиб данаја ибадәт едирди. 31  Әрубам сәҹдәҝаһларда ибадәтханалар тикди вә халгын арасындан, лавили олмајанлардан каһинләр гојду.+ 32  О, сәккизинҹи ајын он бешинҹи ҝүнү Јәһудада кечирилән бајрама бәнзәр бајрам тәсис етди.+ Бејтелдә тикдији гурбанҝаһда+ дүзәлтдији даналара гурбан кәсди. Дүзәлтдији сәҹдәҝаһларда хидмәт етмәк үчүн Бејтелдә каһинләр гојду. 33  О, өзүнүн ујдурдуғу вахтда — сәккизинҹи ајын он бешинҹи ҝүнү Бејтелдә дүзәлтдији гурбанҝаһда гурбанлар ҝәтирмәјә башлады. О, Исраил халгы үчүн бајрам тәсис етди вә тәгдимәләр, гурбан түстүсү тәгдим етмәк үчүн гурбанҝаһа галхды.

Һашијәләр