Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 11:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Арвадлары Сүлејманы јолдан чыхарырлар (1—13)

  • Сүлејмана гаршы әдавәт (14—25)

  • Әрубама он гәбилә вәд олунур (26—40)

  • Сүлејман өлүр; Рәһабам падшаһ олур (41—43)

11  Сүлејман фиронун гызындан+ савајы башга јаделли гадынлара+ — Муаб+, Әмун+, Әдум, Сидон+, Һет+ гызларына да көнүл верди.  О халглар барәдә Јеһова исраиллиләрә демишди: «Онлара гајнајыб-гарышмајын. Чүнки онлар үрәјинизи өз аллаһларына тәрәф дөндәрәҹәкләр».+ Амма Сүлејман онлара бәнд олду.  Онун једди јүз арвады — шаһбанусу, һәмчинин үч јүз ҹаријәси варды. Арвадлары јаваш-јаваш ону јолдан чыхартдылар.  Гоҹа вахтында+ арвадлары Сүлејманын үрәјини башга аллаһлара тәрәф дөндәрдиләр.+ Сүлејманын үрәји атасы Давуд кими бүтүнлүклә Аллаһы Јеһоваја бағлы галмады.  Сүлејман Сидон илаһәси Әштурәтә+, әмуниләрин ијрәнҹ аллаһы Милгама+ ибадәт етмәјә башлады.  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү вә атасы Давуддан фәргли олараг, бүтүнлүклә Јеһоваја бағланмады.+  Һәмин вахт Сүлејман Јерусәлимлә үзбәүз дағда Муабын ијрәнҹ аллаһы Кәмуша сәҹдәҝаһ тикди.+ О һәмчинин әмуниләрин ијрәнҹ аллаһы Молекә+ дә сәҹдәҝаһ тикди.+  Сүлејман бунлары өз аллаһларына гурбан түстүсү тәгдим едән, гурбан кәсән јаделли арвадлары үчүн етди.  Јеһова Сүлејмана гәзәбләнди, чүнки онун үрәји Исраилин Аллаһы Јеһовадан узаглашмышды.+ О Аллаһдан ки, ики дәфә она ҝөрүнүб,+ 10  башга аллаһларын далынҹа ҝетмәмәји әмр етмишди.+ Анҹаг Сүлејман Јеһованын әмринә табе олмады. 11  Јеһова Сүлејмана деди: «Сән ки белә етдин, бујруғума гулаг асмајыб, әһдими, ганунларымы поздун, Мән дә сәлтәнәти сәндән алыб нөкәрләриндән биринә верәҹәјәм.+ 12  Амма атан Давудун хатиринә буну сәнин сағлығында етмәјәҹәјәм. Сәлтәнәти оғлундан алаҹағам.+ 13  Амма бүтүн сәлтәнәти јох.+ Гулум Давудун вә сечдијим Јерусәлимин+ хатиринә бир гәбиләни сәнин оғлуна верәҹәјәм».+ 14  Јеһова Әдумун шаһ нәслиндән олан әдуми Һәдады Сүлејмана гаршы галдырды.+ 15  Давуд Әдуму мәғлуб едәндә+ вә орду башчысы Јуаб мејитләри басдырмаға ҝедәндә Јуаб Әдумун бүтүн кишиләрини гырмышды. 16  (Әдумун бүтүн кишиләрини гырыб гуртаранаҹан Јуаб вә бүтүн Исраил алты ај орада галмышды.) 17  Амма Һәдад атасынын әјанлары арасындан бир нечә әдуми илә Мисирә гачмышды. Онда Һәдад балаҹа ушаг иди. 18  Онлар Мәдјәндән чыхыб Фәрана ҝетмишдиләр. Фәрандан+ өзләри илә бир нечә нәфәр дә ҝөтүрүб Мисирә ҝетмишдиләр. Мисир һөкмдары фирон ону азугә илә тәмин етмиш, она ев вә торпаг вермишди. 19  Фирон Һәдады о гәдәр бәјәнмишди ки, өз арвадынын, мәликә Таһпәнизин баҹысыны она вермишди. 20  Һәдадын Таһпәнизин баҹысындан Ҹәнубат адлы оғлу олмушду. Таһпәниз ону фирон сарајында бөјүтмүшдү*. Ҹәнубат фиронун оғуллары илә бир јердә бөјүмүшдү. 21  Һәдад Мисирдә Давудун ата-бабаларына говушдуғуну+ вә орду башчысы Јуабын өлдүјүнү+ ешитди. О, фирона деди: «Мәни бурах өз өлкәмә ҝедим». 22  Фирон исә она деди: «Мәним јанымда нәјин әскикдир ки, өз өлкәнә ҝетмәк истәјирсән?» О ҹаваб верди: «Һеч нәјим. Амма бурах ҝедим». 23  Аллаһ һәмчинин ағасы Собаһ падшаһы Һәдадзәрдән+ гачмыш Әлјада оғлу Ризуну да Сүлејмана гаршы галдырды.+ 24  Давуд собаһлылары мәғлуб едәндән сонра+ о, башына адамлар јығыб басгынчы дәстәси јаратмыш вә онларын башчысы олмушду. Онлар Дәмәшгә+ ҝедиб орада мәскунлашмыш, һакимијјәти әлә кечирмишдиләр. 25  О, Сүлејманын өмрүнүн сонунадәк Исраиллә әдавәт апарды, Һәдадла јанашы о да Исраилә зијан вурду. Арамда һакимијјәт сүрдүјү бүтүн мүддәт әрзиндә о, Исраилә нифрәт бәсләјирди. 26  Сүлејманын хидмәтчиләриндән бири, Зәрдадан олан әфраимли Нәбат оғлу Әрубам+ да Сүлејмана үсјан етди.+ Онун дул галмыш анасынын ады Зәруһ иди. 27  Онун падшаһа үсјан етмәсинин сәбәби бу олду: Сүлејман Тәпәни*+ тикмиш вә атасы Давудун шәһәринин+ диварыны һөрүб гуртармышды. 28  Әрубам баҹарыглы адам иди. Сүлејман бу ҹаванын чалышганлығыны ҝөрүб ону Јусиф евиндән олан мүкәлләфијјәтли ишчиләрин үзәринә нәзарәтчи гојду.+ 29  Бир ҝүн Әрубам Јерусәлимдән чыхыб ҝәлирди. Шилолу Әхијјә пејғәмбәр+ јолда онун гаршысына чыхды. Әхијјәнин әјниндә тәзә палтар варды. Чөлдә онлардан башга һеч ким јох иди. 30  Әхијјә әјниндәки тәзә палтары чыхарыб он ики јерә бөлдү. 31  Сонра Әрубама деди: «Он һиссәни ҝөтүр. Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Мән падшаһлығы Сүлејманын әлиндән алырам, он гәбиләни сәнә верирәм.+ 32  Амма гулум Давудун+ вә Исраил гәбиләләринин шәһәрләри арасындан сечдијим шәһәрин, Јерусәлимин хатиринә бир гәбилә онда галаҹаг.+ 33  Чүнки онлар мәни атыб+ сидонлуларын илаһәси Әштурәтә, Муаб аллаһы Кәмуша, әмуниләрин аллаһы Милгама сәҹдә гылырлар. Онлар Сүлејманын атасы Давуддан фәргли олараг, јолумла јеријиб бәјәндијим ишләри ҝөрмүрләр, ганунларыма, һөкмләримә табе олмурлар. 34  Амма Мән бүтүн сәлтәнәти онун әлиндән алмајаҹағам. Нә гәдәр ки сағдыр, ону сечдијим гулум Давудун хатиринә рәһбәр олараг сахлајаҹағам,+ чүнки Давуд мәним әмрләримә, ганунларыма табе олурду. 35  Сәлтәнәти оғлунун әлиндән алыб он гәбиләни сәнә верәҹәјәм.+ 36  Онун оғлуна бир гәбилә верәҹәјәм ки, гулум Давудун чырағы һүзурумда, адымы гојмаг үчүн сечдијим шәһәрдә, Јерусәлимдә һәмишә јансын.+ 37  Мән сәни сечирәм. Сән бүтүн Исраилин үзәриндә падшаһ олаҹаг, бүтүн халга һөкмранлыг едәҹәксән. 38  Әҝәр сән гулум Давуд кими, бүтүн бујругларыма риајәт етсән, јолумла ҝетсән, ганунларыма, әмрләримә табе олуб бәјәндијим ишләри ҝөрсән,+ Мән сәнинлә олаҹағам, Давудун сүлаләси кими, сәнин дә сүлаләни һәмишәлик тахтда сахлајаҹағам+ вә Исраили сәнә верәҹәјәм. 39  Давудун нәслини исә пис әмәлләринә ҝөрә алчалдаҹағам,+ анҹаг һәмишәлик јох”».+ 40  Онда Сүлејман Әрубамы өлдүрмәјә ҹәһд етди, амма Әрубам Мисирә, Мисир һөкмдары Шишагын+ јанына гачды+ вә Сүлејман өләнәдәк орада галды. 41  Сүлејманын галан ишләри, бүтүн етдикләри вә һикмәти Сүлејманын тарихи китабында јазылмышдыр.+ 42  Сүлејман гырх ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрүб бүтүн Исраилин һөкмдары олду. 43  Сонра Сүлејман ата-бабаларына говушду вә атасы Давудун шәһәриндә дәфн едилди. Оғлу Рәһабам+ онун јеринә тахта чыхды.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: сүддән кәсмишди.
Ибр. Миллоһ. Еһтимал ки, галајабәнзәр тикили.