Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 10:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сәба мәликәси Јерусәлимә ҝәлир (1—13)

  • Сүлејманын вар-дөвләти (14—29)

10  Сүлејманын Јеһованын ады сајәсиндә газандығы шөһрәтин сәдасы Сәба мәликәсинә дә чатды.+ Мәликә чәтин суалларла* Сүлејманы сынамаға ҝәлди.+  О, бөјүк бир мәијјәтлә, балзам+, чохлу гызыл, даш-гаш јүкләнмиш дәвәләрлә Јерусәлимә, Сүлејманын јанына ҝәлди,+ үрәјиндән кечән шејләр барәдә Сүлејманла сөһбәт етди.  Сүлејман онун бүтүн суалларына ҹаваб верди. Елә шеј олмады ки, ону изаһ едә билмәсин.  Сәба мәликәси Сүлејманын һикмәтини,+ тикдији сарајы,+  сүфрәсиндәки тәамлары,+ әјан-әшрәфинин сүфрә архасында неҹә отурдуғуну, хөрәк пајлајанларын хидмәтини, ҝејимләрини, падшаһын сагиләрини, Јеһованын евиндә һәмишә тәгдим етдији јандырма гурбанларыны ҝөрәндә мат галды.  О, падшаһа деди: «Өлкәмдә сәнин ишләрин, һикмәтин һагда ешитдикләрим дүз имиш.  Ҝәлиб өз ҝөзләримлә ҝөрмәјинҹә инанмағым ҝәлмирди. Сән демә, мәнә ҝөрдүкләримин һеч јарысыны да данышмајыблар. Сән ешитдијимдән гат-гат һикмәтли, зәнҝин имишсән!  Бәхтәвәр сәнин һүзурунда дуруб һикмәтини динләјән адамларын, әјанларынын башына!+  Гој сәни лајиг билиб Исраилин тахтына чыхаран Аллаһын Јеһоваја алгыш олсун!+ Јеһова Исраилә олан әбәди мәһәббәтиндән ирәли ҝәләрәк сәни падшаһ гојуб ки, әдаләти, салеһлији бәргәрар едәсән!» 10  Сонра мәликә падшаһа 120 талант* гызыл, чохлу балзам+ вә даш-гаш бәхш етди.+ Даһа һеч вахт Сүлејман падшаһа Сәба мәликәсинин ҝәтирдији балзам гәдәр балзам ҝәтирән олмады. 11  Офирдән гызыл ҝәтирән Һирамын ҝәмиләри+ орадан чохлу мигдарда сәндәл ағаҹы+ вә ләл-ҹәваһират да ҝәтирдиләр.+ 12  Падшаһ сәндәл ағаҹындан Јеһованын еви вә падшаһ сарајы үчүн мәһәҹҹәр, мусигичиләр үчүн чәнҝ, телли аләтләр дүзәлтди.+ Бундан сонра белә сәндәл ағаҹы нә ҝәтирән олду, нә дә ҝөрән. 13  Сүлејман падшаһ Сәба мәликәсинә онун арзуладығы, истәдији һәр шеји верди. Үстәлик, өз сәхавәтинә ҝөрә дә она һәдијјәләр верди. Мәликә адамлары илә бирҝә јола дүшүб өз өлкәсинә гајытды.+ 14  Сүлејмана ил әрзиндә 666 талант ағырлығында гызыл ҝәлирди.+ 15  Бундан башга, таҹирләрдән, сәјјар таҹирләрдән, бүтүн әрәб падшаһларындан вә өлкәнин валиләриндән дә ҝәлир ҝәлирди. 16  Сүлејман падшаһ гатышыг гызылдан 200 бөјүк галхан+ (һәр галхана 600 шекел* гызыл сәрф олунмушду),+ 17  гатышыг гызылдан 300 кичик галхан (һәр галхана үч мина* гызыл сәрф олунмушду) дүзәлтди. Сонра падшаһ онлары Ливан Мешәси+ адланан евә гојду. 18  Падшаһ фил дишиндән мөһтәшәм тахт+ дүзәлдиб үстүнү халис гызылла өртдү.+ 19  Тахтын алты пилләси вә архасында даирәви чыхынты вар иди. Отураҹағын һәр ики тәрәфиндә голлары вар иди вә голларын јанында ики шир+ һејкәли дурурду. 20  Алты пилләдә 12 шир дурурду; 6 шир бир тәрәфдә, 6 шир о бири тәрәфдә. Һеч бир сәлтәнәтдә буна бәнзәр шеј јох иди. 21  Сүлејман падшаһын бүтүн ички габлары гызылдан иди, Ливан Мешәси+ адлы евин дә бүтүн әшјалары саф гызылдан иди. Ҝүмүшдән һеч нә јох иди. Чүнки Сүлејманын вахтында ҝүмүш һеч нә сајылырды.+ 22  Сүлејман падшаһын Таршиш+ ҝәмиләри вар иди. Онлар Һирамын ҝәмиләри илә бирҝә дәниздә идиләр. Таршиш ҝәмиләри үч илдә бир дәфә гызыл, ҝүмүш, фил диши+, мејмун, товуз гушу јүкләјиб ҝәтирирди. 23  Сүлејман падшаһ јер үзүнүн бүтүн падшаһларындан варлы+ вә һикмәтли иди.+ 24  Дүнјанын бүтүн халглары Сүлејманын һүзуруна ҝәлмәк истәјирди ки, Аллаһын онун үрәјинә гојдуғу һикмәти ешитсин.+ 25  Онлар өзләри илә һәдијјәләр, гызыл-ҝүмүш әшјалар, либаслар, силаһлар, балзам, атлар вә гатырлар ҝәтирирди вә бу, һәр ил белә олурду. 26  Сүлејман чохлу ҹәнҝ арабаларына, атлара* саһиб олду. Онун 1400 ҹәнҝ арабасы, 12 000 аты вар иди.+ Сүлејман онлары арабалар үчүн ајрылан шәһәрләрдә вә Јерусәлимдә, өзүнә јахын јердә сахлајырды.+ 27  Падшаһ Јерусәлимдә ҝүмүшү даш гәдәр, сидр ағаҹларыны Шәфладакы әнҹир ағаҹлары гәдәр чохалтды.+ 28  Сүлејмана атлары Мисирдән ҝәтирирдиләр. Падшаһын таҹирләри атлары илхы илә алырдылар*.+ 29  Мисирдән ҝәтирилән бир ҹәнҝ арабасынын гијмәти 600 ҝүмүш, бир атын гијмәти исә 150 ҝүмүш иди. Һет+ вә Арам падшаһлары да онлары Сүлејманын таҹирләриндән алырды.

Һашијәләр

Јахуд тапмаҹаларла.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Төвратдакы (Ибрани Јазылары) мина 570 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд сүвариләрә.
Диҝәр вариант: Мисирдән вә Кувдан алырдылар; падшаһын таҹирләри атлары Кувдан алырдылар. Еһтимал ки, Кув Киликијадыр.