Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 1:1—53

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд вә Абишаг (1—4)

  • Әдунијјәнин падшаһлыг иддиасы (5—10)

  • Натанла Бадсәбанын тәдбири (11—27)

  • Сүлејманын мәсһ едилмәси үчүн әмр (28—40)

  • Әдунијјә гурбанҝаһа гачыр (41—53)

1  Давуд падшаһ јаша долуб гоҹалмышды.+ Онун үстүнү нә гәдәр өртсәләр дә, ҹаны гызмырды.  Ахырда әјанлары дедиләр: «Һөкмдар үчүн бакирә гыз тапмаг лазымдыр. О, падшаһа гуллуг едәр, гојнуна ҝириб ону исиндирәр».  Онлар бүтүн Исраили гарыш-гарыш ҝәзиб ҝөзәл гыз ахтардылар. Ахырда Шунамдан+ Абишаг+ адлы бир гыз тапыб падшаһын јанына ҝәтирдиләр.  Гыз мисилсиз ҝөзәл иди. О, падшаһа гуллуг етмәјә башлады, амма падшаһ онунла јахынлыг етмәди.  Бу арада Һәггитин оғлу Әдунијјә+ өјүнүб дејирди: «Мән падшаһ олаҹағам!» О, өзү үчүн ҹәнҝ арабасы вә сүвариләр һазырлады, һәмчинин габағында гачмаға әлли адам гојду.+  Атасы һеч вахт ону мәзәммәт етмир, «бу нәдир едирсән?» демирди. Әдунијјә һәм дә чох јарашыглы иди. О, Абсаламдан сонра анадан олмушду.  О, Сәрја оғлу Јуаб вә каһин Әбјатарла+ данышды, онлар да Әдунијјәјә дајаг олаҹагларына сөз вердиләр.+  Анҹаг каһин Садыг+, Јәһјадај оғлу Бәнаји+, Натан+ пејғәмбәр, Шимај+, Реј вә Давудун иҝидләри+ Әдунијјәнин тәрәфинә кечмәдиләр.  Әдунијјә Ејн-Роҝел јахынлығында, Зөһләтдәки дашын јанында гојун, гарамал, көк һејванлар гурбан кәсди+. Бүтүн гардашларыны, шаһзадәләри, јәһудалылары вә падшаһын әјанларыны ора дәвәт етди. 10  Лакин Натан пејғәмбәри, Бәнајини, иҝидләри вә гардашы Сүлејманы чағырмады. 11  Онда Натан+ Сүлејманын анасы+ Бадсәбаја+ деди: «Билирсән, Һаггитин оғлу Әдунијјә+ падшаһ олуб. Һөкмдарымыз Давудун исә бундан хәбәри јохдур. 12  Мәсләһәтимә гулаг ас, онда өзүнүн дә, оғлун Сүлејманын да ҹаныны өлүмдән гуртарарсан.+ 13  Давуд падшаһын јанына ҝедиб белә де: “Еј һөкмдар, мәҝәр сән бу гарабашына анд ичиб демәмишдин ки, сәндән сонра мәним оғлум Сүлејман падшаһ олаҹаг, сәнин тахтында о отураҹаг?+ Бәс онда нә үчүн Әдунијјә падшаһ олуб?” 14  Сән падшаһла данышан вахт мән далынҹа ҝириб сәнин сөзләрини тәсдиг едәрәм». 15  Бадсәба падшаһын отағына ҝирди. Падшаһ чох гоҹалмышды, шунамлы Абишаг+ она гуллуг едирди. 16  Бадсәба падшаһын һүзурунда баш әјиб јерәҹән тәзим етди. Падшаһ сорушду: «Диләјин нәдир?» 17  Бадсәба деди: «Еј һөкмдар! Мәҝәр сән бу гарабашына Аллаһын Јеһованын ады илә анд ичиб демәмишдин ки, сәндән сонра оғлум Сүлејман падшаһ олаҹаг, сәнин тахтында о отураҹаг?+ 18  Амма будур, Әдунијјә падшаһ олуб, һөкмдарын исә бундан хәбәри јохдур.+ 19  Әдунијјә чохлу сајда буға, гојун, көк һејван гурбан кәсиб, бүтүн шаһзадәләри, каһин Әбјатары, орду башчысы Јуабы ора дәвәт едиб,+ лакин гулун Сүлејманы чағырмајыб.+ 20  Еј һөкмдар, бүтүн Исраил ҝөзүнү сәнә дикиб. Һамы ҝөзләјир ки, өзүндән сонра кими тахта чыхараҹағыны бәјан едәсән. 21  Јохса падшаһ ата-бабаларына говушан кими мәнә дә, оғлум Сүлејмана да хаин ады вериләҹәк». 22  Бадсәба падшаһла данышан вахт Натан пејғәмбәр ҝәлди.+ 23  Падшаһа Натан пејғәмбәрин ҝәлдијини хәбәр вердиләр. О, падшаһын һүзуруна ҝәлиб јерә гәдәр тәзим етди. 24  Сонра Натан деди: «Еј һөкмдар! Мәҝәр сән демисән ки, сәндән сонра Әдунијјә падшаһ олаҹаг, тахтында о отураҹаг?+ 25  Бу ҝүн о ҝедиб чохлу сајда буға, гојун, көк һејван гурбан кәсиб+, бүтүн шаһзадәләри, сәркәрдәләри, каһин Әбјатары ора дәвәт едиб.+ Онлар онунла јејиб-ичир, бир ағыздан: “Јашасын падшаһ Әдунијјә!” — дејирләр. 26  Әдунијјә нә бу гулуну, нә каһин Садығы, нә Јәһјадај оғлу Бәнајини+, нә дә гулун Сүлејманы дәвәт етмәјиб. 27  Еј падшаһ, доғруданмы, гулларындан бихәбәр она сәлаһијјәт вермисән? Өзүндән сонра тахта кимин отураҹағыны гулларына билдирмәмисән?» 28  Давуд падшаһ бујурду: «Бадсәбаны јаныма чағырын». О ҝәлиб падшаһын һүзурунда дурду. 29  Падшаһ анд ичиб деди: «Мәни бүтүн бәлалардан гуртаран+ Јеһоваја анд олсун! 30  Сәнә Исраилин Аллаһы Јеһованын ады илә анд ичиб “оғлун Сүлејман мәндән сонра падшаһ олаҹаг, мәним јеримдә, тахтымда о отураҹаг!” дедијими бу ҝүн һәјата кечирәҹәјәм». 31  Бадсәба јерә гәдәр тәзим едиб падшаһа деди: «Ағам Давуд падшаһ вар олсун!» 32  Давуд падшаһ дәрһал бујурду: «Каһин Садығы, Натан пејғәмбәри, Јәһјадај оғлу Бәнајини+ јаныма чағырын». Онлар падшаһын һүзуруна ҝәлдиләр. 33  Падшаһ онлара деди: «Әјанларымы өзүнүзлә ҝөтүрүн, оғлум Сүлејманы мәним гатырыма миндириб+ Ҝиһона+ апарын. 34  Каһин Садыг вә Натан пејғәмбәр ону Исраилин падшаһы кими мәсһ етсинләр.+ Сонра шејпур чалыб: “Јашасын падшаһ Сүлејман!” — дејәрәк ҹар чәкин.+ 35  Өзүнүз дә онун ардынҹа ҝәлин. Гој о ҝәлиб тахтымда отурсун. Мән ону Исраилин вә Јәһуданын рәһбәри тәјин едәҹәјәм, о, мәним јеримә падшаһ олаҹаг». 36  Јәһјадај оғлу Бәнаји падшаһа деди: «Амин! Гој һөкмдарым падшаһын Аллаһы Јеһова бу иши мүбарәк етсин! 37  Гој Јеһова һөкмдарым падшаһа јар олдуғу кими, Сүлејмана да јар олсун!+ Онун тахт-таҹыны Давуд падшаһынкындан да мөһкәм етсин!»+ 38  Каһин Садыг, Натан пејғәмбәр, Јәһјадај оғлу Бәнаји,+ кәритиләр вә фәләслиләр+ Сүлејманы Давуд падшаһын гатырына миндириб+ Ҝиһона+ ҝәтирдиләр. 39  Каһин Садыг чадырдан+ јағ бујнузуну ҝөтүрүб+ Сүлејманы мәсһ етди.+ Сонра шејпур чалдылар вә бүтүн ҹамаат ҹар чәкди: «Јашасын падшаһ Сүлејман!» 40  Һамы шадјаналыгла, неј чала-чала онун ардынҹа ҝетди. Онларын сәсиндән јер ләрзәјә ҝәлирди.+ 41  Әдунијјә вә онун дәвәт етдији адамлар јејиб-ичмәји+ гуртарандан сонра бу сәс-күјү ешитдиләр. Јуаб шејпур сәсини ешитҹәк сорушду: «Шәһәрдән ҝәлән бу сәс-күј нәдир белә?» 42  Сөзү һәлә ағзында икән каһин Әбјатарын оғлу Јонатан+ ҝәлиб чыхды. Әдунијјә она деди: «Ҝәл, сән јахшы адамсан. Ҝәтирдијин хәбәр дә јахшы олаҹаг». 43  Јонатан Әдунијјәјә деди: «Хејр. Һөкмдарымыз Давуд падшаһ Сүлејманы тахта чыхартды. 44  Падшаһ каһин Садығы, Натан пејғәмбәри, Јәһјадај оғлу Бәнајини, кәритиләри вә фәләслиләри Сүлејманла ҝөндәрди, онлар да Сүлејманы падшаһын гатырына миндирдиләр.+ 45  Каһин Садыгла Натан пејғәмбәр ону Ҝиһонда падшаһ олараг мәсһ етдиләр вә шадјаналыгла ҝери гајытдылар. Инди шәһәрдә бајрамдыр. Ешитдијиниз сәс-күј дә бајрам сәс-күјүдүр. 46  Сүлејман артыг тахта чыхыб. 47  Һөкмдарымыз Давудун әјанлары да Давуд падшаһын јанына ҝәлиб ону тәбрик едәрәк дедиләр: “Гој сәнин Аллаһын Сүлејманын адыны сәнин адындан да уҹа етсин, тахтыны тахтындан да мөһкәм етсин!” Падшаһ да елә јатағындаҹа тәзим етди. 48  Сонра падшаһ деди: “Исраилин Аллаһы Јеһоваја алгыш олсун! О, тахтымы бош гојмады, мәнә дә буну ҝөрмәји нәсиб етди”». 49  Әдунијјәнин дәвәт етдији адамларын ҹанына горху дүшдү. Һамы дуруб дағылышды. 50  Әдунијјә дә Сүлејманын горхусундан ҝедиб гурбанҝаһын бујнузларындан јапышды.+ 51  Сүлејмана хәбәр ҝәтирдиләр: «Әдунијјә Сүлејман падшаһын горхусундан ҝедиб гурбанҝаһын бујнузундан јапышыб. О дејир: “Гој Сүлејман падшаһ мәнә анд ичсин ки, бу гулуну гылынҹдан кечирмәјәҹәк”». 52  Сүлејман деди: «Әҝәр о, мәрд адам олса, башындан бир түк дә әскик олмајаҹаг. Лакин намәрдлик етсә,+ өләҹәк». 53  Падшаһ Сүлејман онун далынҹа адам ҝөндәриб ону гурбанҝаһдан ҝәтиздирди. Әдунијјә ҝәлиб Сүлејман падшаһа тәзим етди. Сүлејман она деди: «Евинә ҝет».

Һашијәләр