Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Коринфлиләрә 9:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булусун бир һәвари кими нүмунәси (1—27)

    • «Хырман чәкән өкүзә бурунтаг тахма» (9)

    • Мүждәни тәблиғ етмирәмсә, вај һалыма! (16)

    • Һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олдум (19—23)

    • Һәјат уғрунда гачанлар һәр шејдә өзләринә һаким олмалыдырлар (24—27)

9  Мәҝәр истәдијими етмәјә һаггым јохдур? Мән һәвари* дејиләм? Мәҝәр мән Ағамыз Исаны ҝөрмәмишәм?+ Сиз Ағанын јолунда чәкдијим зәһмәтин нәтиҹәси дејилсиниз?  Башгалары үчүн һәвари олмасам да, сизин үчүн, сөзсүз ки, һәваријәм! Чүнки сиз Ағаја хидмәтдә мәним һәварилијими тәсдиг едән мөһүрсүнүз.  Мәни мүһакимә едәнләрә исә өз мүдафиәм үчүн дејирәм:  мәҝәр бизим јејиб-ичмәјә һаггымыз јохдур?  Бизим дә иманда олан арвад алмаға,+ о бири һәвариләр кими, Ағамызын гардашлары+ вә Кифа+ кими, арвадымызы өзүмүзлә ҝөтүрмәјә һаггымыз јохдур?  Јохса јалныз Барнәба+ илә мән доланмаг үчүн ишләмәјә борҹлујуг?  Һеч өз һесабына хидмәт едән әсҝәр олур? Мәҝәр үзүмлүк салан онун мејвәсиндән јемир?+ Һансы чобан сүрүдәки һејванларын сүдүндән ичмир?  Елә билмәјин ки, дедикләрим инсани бахышлара әсасланыр. Мәҝәр Ганун да бунлары демир?  Мусанын Ганунунда јазылыб: «Хырман чәкән өкүзә бурунтаг тахма».+ Сизҹә, Аллаһ өкүзләрин гејдинә галыр? 10  Јохса бунлары бизим үчүн дејир? Бәли, бунлар биздән өтрү јазылыб, чүнки јери шумлајан да, дән дөјән дә үмид етмәлидир ки, өз пајыны алаҹаг. 11  Аранызда руһани тохумлар әкмишиксә, мадди еһтијаҹларымыз үчүн сиздән мәһсул бичсәк, нә бөјүк шејдир?+ 12  Әҝәр башгаларынын буна һаггы чатырса, онда бизим һаггымыз даһа чох чатмырмы? Анҹаг биз бу һаггымыздан истифадә етмирик.+ Һәр шејә гатлашырыг ки, Мәсиһ барәсиндәки мүждәнин јајылмасына мане олмајаг.+ 13  Мәҝәр билмирсиниз ки, мәбәддә мүгәддәс вәзифәләри иҹра едәнләр мәбәддәки шејләрдән јејирләр вә гурбанҝаһын јанында хидмәт едәнләрә гурбанҝаһдан пај чатыр?+ 14  Ејнилә Ағамыз да ҝөстәриш вериб ки, мүждәни јајанлар мүждәнин сајәсиндә долансынлар.+ 15  Мән исә бунларын һеч бириндән истифадә етмәмишәм.+ Бу сөзләри дә она ҝөрә јазмырам ки, мәним үчүн бунлары едәсиниз, чүнки өләрәм, амма гојмарам ки, кимсә мәним ифтихарымы пуч етсин!+ 16  Мүждәни тәблиғ едирәмсә, өјүнмәјә һеч бир әсасым јохдур, чүнки бу, мәним борҹумдур. Әҝәр тәблиғ етмирәмсә, вај һалыма!+ 17  Буну өз хошумла етсәм дә, мүкафатым вар, көнүлсүз етсәм дә, мәнә һәвалә едилмиш нөкәрбашы вәзифәсини јеринә јетирирәм.+ 18  Бәс мәним мүкафатым нәдир? Мүкафатым одур ки, мүждәни чатдыраркән ону тәмәннасыз тәблиғ едим вә беләҹә, онун мәнә вердији ихтијардан суи-истифадә етмәјим. 19  Һәрчәнд һеч кәсдән асылылығым јохдур, амма Мәсиһин јолуна даһа чох адам ҝәтирмәк үчүн һамы үчүн гул олдум. 20  Јәһудиләри бу јола ҝәтирмәк үчүн јәһудиләрлә јәһуди олдум.+ Ганунун һөкмү алтында оланлары ҝәтирмәк үчүн онларла ганунун һөкмү алтында олан адам кими даврандым, һалбуки өзүм ганунун һөкмү алтында дејиләм.+ 21  Өзүм Аллаһын ганунуна риајәт едиб Мәсиһин ганунунун+ һөкмү алтында олдуғум һалда, ганунун һөкмү алтында олмајанлары бу јола ҝәтирмәкдән өтрү онлар үчүн ганунун һөкмү алтында олмајан адам кими олдум. 22  Зәифләри ҝәтирмәк үчүн онларла зәиф кими даврандым.+ Һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олдум ки, һәр ҹүр васитәдән истифадә едиб кимләрисә хилас едә билим. 23  Һәр шеји мүждә наминә едирәм ки, ону башгаларына чатдыра билим.+ 24  Мәҝәр билмирсиниз ки, јарышда иштирак едән гачышчыларын һамысы гачса да, јалныз бири мүкафата лајиг ҝөрүлүр? Сиз дә елә гачын ки, мүкафаты аласыныз.+ 25  Јарыш иштиракчысы һәр шејдә өзүнә һаким олур. О, бүтүн бунлары солуб ҝедән чәләнҝдән өтрү,+ биз исә солмаз чәләнҝдән өтрү едирик.+ 26  Буна ҝөрә дә мән мәгсәдсиз гачмырам,+ јумруғу елә атырам ки, зәрбәм боша чыхмасын. 27  Бәдәнимә ҹәфа вериб+ ону көлә кими өзүмә табе етдирирәм ки, башгаларына тәблиғ едә-едә өзүм Аллаһын разылығыны итирмәјим.

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.