Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Коринфлиләрә 14:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Пејғәмбәрлик етмәк вә башга дилләрдә данышмаг әнамлары (1—25)

  • Јығынҹагда низам-интизам (26—40)

    • Јығынҹагда гадынларын јери (34, 35)

14  Вар ҝүҹүнүзлә мәһәббәтә ҹан атын. Руһани әнамлара да ҹан атын, хүсусән дә пејғәмбәрлик әнамына.+  Мүхтәлиф дилләрдә данышмаг әнамы+ олан адам инсанларла јох, Аллаһла данышыр, чүнки о, мүгәддәс руһ васитәсилә мүгәддәс сирләри+ бәјан едир, амма дедијини һеч кәс баша дүшмүр.  Пејғәмбәрлик едән исә өз сөзләри илә башгаларынын иманыны мөһкәмләндирир, руһландырыр вә онлара тәсәлли верир.  Башга дилдә данышан тәкҹә өзүнүн, пејғәмбәрлик едән исә јығынҹағын иманыны мөһкәмләндирир.  Чох истәрдим ки, сиз һамыныз мүхтәлиф дилләрдә данышасыныз,+ анҹаг пејғәмбәрлик етсәниз,+ даһа јахшы олар. Бәли, башга дилдә данышан јығынҹағын иманынын мөһкәмләнмәси үчүн дедикләрини тәрҹүмә етмирсә, пејғәмбәрлик едән ондан үстүндүр.  Гардашлар, мән ҝәлиб сизинлә башга дилдә данышсам, амма вәһј +, билик, пејғәмбәрликлә данышмасам, јахуд сизә бир шеј өјрәтмәсәм,+ бунун сизә бир фајдасы дәјәр?  Ҹансыз әшјалар да, мисал үчүн, неј дә, чәнҝ дә сәс чыхарыр. Анҹаг неј, чәнҝ фәргли сәсләри ајдын чыхармаса, онларда һансы һаванын чалындығыны ким биләҹәк?  Доғрудан да, кәрәнај ајдын сәс чыхармаса, ким дөјүшә һазырлашаҹаг?  Ејнилә дә, сизин сөзләриниз ајдын дејилсә, дедикләринизи ким баша дүшәҹәк? Онда бош-бошуна данышаҹагсыныз. 10  Дүнјада фәргли-фәргли дилләр вар, һамысы да баша дүшүлүр. 11  Әҝәр мән дејилән сөзүн мәнасыны баша дүшмүрәмсә, онда мән дә, данышан да бир-биримиз үчүн әҹнәби олуруг. 12  Еләҹә дә сиз. Мадам ки сиз руһун әнамларыны алмаға ҹан атырсыныз, онда чалышын јығынҹағын иманыны мөһкәмләндирән әнамлар сиздә бол олсун.+ 13  Буна ҝөрә дә башга дилдә данышан адам гој дуа етсин ки, өз дедикләрини тәрҹүмә едә билсин.+ 14  Әҝәр мән башга дилдә дуа едирәмсә, әслиндә, буну мүгәддәс руһун вердији әнам васитәсилә едирәм, ағлым исә бикар галыр. 15  Бәс онда нә едим? Һәм мүгәддәс руһун әнамы илә, һәм дә өз ағлымла дуа едәҹәјәм. Һәм руһун әнамы илә, һәм дә өз ағлымла мәдһ нәғмәләри охујаҹағам. 16  Анҹаг сән Аллаһы руһун әнамы илә тәриф едирсәнсә, аранызда олан ади адам сәнин етдијин шүкрә неҹә «амин» десин, ахы о, сәнин дедијини баша дүшмүр? 17  Дүздүр, Аллаһа јахшы шүкүр едирсән, ди ҝәл бунун о адама хејри дәјмир. 18  Аллаһа шүкүр олсун, мән сизин һамыныздан чох дилдә данышырам. 19  Анҹаг јығынҹаг арасында башга дилдә мин сөз демәкдәнсә, өз ағлымла* ики кәлмә сөз дејәрәм ки, инсанлар бир шеј өјрәнсин.+ 20  Гардашлар, әглән ушаг олмајын,+ јеткин олун.+ Пислијә гаршы исә көрпә олун.+ 21  Төвратда* јазылыб: «Јеһова белә дејир: “Мән бу адамларла јаделлиләрин дили илә, јадларын ағзы илә данышаҹағам, анҹаг онда да бу халг Мәни ешитмәк истәмәјәҹәк”».+ 22  Буна ҝөрә дә мүхтәлиф дилләрдә данышмаг әнамы иманлылар үчүн јох, имансызлар үчүн рәмздир,+ пејғәмбәрликләр исә имансызлар үчүн јох, иманлылар үчүндүр. 23  Беләликлә, бүтүн јығынҹаг бир јерә јығышан вахт һамы мүхтәлиф дилләрдә данышса вә бу заман ади адамлар, јахуд имансыз адамлар ҝәлсә, онлар нә фикирләшәр? Демәзләр ки, бунларын башына һава ҝәлиб? 24  Анҹаг һамыныз пејғәмбәрлик етсәниз вә бу заман имансыз, јахуд ади адам ҝәлсә, сизин дедикләриниз сајәсиндә о, өз сәһвини ҝөрәҹәк вә өзүнү јохламаға тәшвиг олунаҹаг. 25  Үрәјиндәки бүтүн сирләр өзүнә бәлли олаҹаг вә о, үзүстә дүшүб Аллаһа сәҹдә гылараг: «Һәгигәтән дә, Аллаһ сизинләдир»,+ — дејәҹәк. 26  Гардашлар, бәс онда нә едәк? Сиз бир јерә јығышанда кимсә мәзмур дејир, кимсә өјрәдир, кимсә алдығы вәһји сөјләјир, кимсә башга дилдә данышыр, кимсә дә тәрҹүмә едир.+ Елә един ки, һәр шеј јығынҹағын иманынын мөһкәмләнмәсинә хидмәт етсин. 27  Башга дилдә данышанларын сајы ики, узагбашы үч олсун. Гој онлар нөвбә илә данышсынлар вә кимсә дејиләнләри тәрҹүмә етсин.+ 28  Әҝәр тәрҹүмәчи јохдурса, гој башга дилдә данышан адам јығынҹагда суссун, үрәјиндә Аллаһла данышсын. 29  Һәмчинин гој пејғәмбәрләрдән+ икиси вә ја үчү данышсын, галанлары исә дејиләнләрин мәғзинә варсын. 30  Амма отуранлардан биринә вәһј ҝәлсә, гој һәмин вахт данышан суссун. 31  Сиз һамыныз пејғәмбәрлик едә биләрсиниз, амма бир-бир данышын ки, һамы руһлансын+ вә нә исә өјрәнә билсин. 32  Пејғәмбәрләр руһун әнамларындан неҹә истифадә етдикләринә нәзарәт етсинләр. 33  Чүнки Аллаһ сүлһ Аллаһыдыр. О, низамсызлығы севмир.+ Мүгәддәсләрин бүтүн јығынҹагларында олдуғу кими, 34  гој гадынлар јығынҹагда суссун, онлара данышмаға иҹазә верилмир.+ Төвратда дејилдији кими, гој гадынлар кишиләрин итаәти алтында олсунлар.+ 35  Бир шеј өјрәнмәк истәсәләр, гој евдә әрләриндән сорушсунлар, чүнки гадына јығынҹагда данышмаг ајыбдыр. 36  Мәҝәр Аллаһын сөзү сиздән чыхыб, јохса јалныз сизә чатыб? 37  Әҝәр кимсә өзүнү пејғәмбәр, јахуд мүгәддәс руһун әнамына саһиб олмуш адам санырса, онда гој сизә јаздыгларымын Ағанын әмри олдуғуну гәбул етсин. 38  Бунлара мәһәл гојмајана мәһәл гојулмајаҹаг*. 39  Беләликлә, гардашлар, пејғәмбәрлик етмәјә ҹан атын,+ ејни заманда мүхтәлиф дилләрдә данышмағы гадаған етмәјин.+ 40  Анҹаг гој һәр шеј әдәб-әрканла вә низамла олсун.+

Һашијәләр

Јахуд баша дүшүлән.
Диҝәр вариант: бунлары баша дүшмәјән баша дүшмәјәҹәк.