Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Коринфлиләрә 12:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Руһун әнамлары (1—11)

  • Бир бәдән, чохлу үзвләр (12—31)

12  Руһани әнамлара+ ҝәлдикдә исә, гардашлар, истәмирәм бихәбәр оласыныз.  Өзүнүз дә билирсиниз ки, башга халглара мәнсуб оланда* сизи ҹүрбәҹүр јолларла дилсиз-ағызсыз бүтләрә+ пәрәстишә сөвг едирдиләр.  Сизә демәлијәм ки, Аллаһын руһунун тәсири илә данышан адам һеч вахт: «Исаја ләнәт олсун», — демәз. «Иса Ағадыр!» сөзләрини дә мүгәддәс руһун тәсири олмадан демәк мүмкүн дејил.+  Әнамлар мүхтәлифдир, анҹаг әнамлары верән руһ ејнидир.+  Хидмәт нөвләри дә мүхтәлифдир,+ амма Аға бирдир.  Фәалијјәтләр дә мүхтәлифдир, лакин һамыја бу ишләри ҝөрмәјә көмәк едән Аллаһ бирдир.+  Мүгәддәс руһ өзүнү һәр кәсдә хејирли мәгсәд үчүн бүрузә верир.+  Биринә руһ васитәсилә һикмәтлә данышмаг, о бирисинә ејни руһла биликлә данышмаг габилијјәти верилир.  Кимисинә һәмин руһла иман+, кимисинә шәфа вермәк әнамы,+ 10  кимисинә гүдрәтли ишләр ҝөрмәк,+ кимисинә пејғәмбәрлик етмәк, кимисинә илһам алмыш сөзләри дәрк етмәк,+ кимисинә мүхтәлиф дилләрдә данышмаг,+ кимисинә дә бу дилләрдән тәрҹүмә етмәк әнамы верилир.+ 11  Бүтүн бу ишләри һәјата кечирән ејни мүгәддәс руһдур. О истәдији кими һәр кәсә бир ҹүр әнам верир. 12  Бәдән бир олдуғу һалда, чохлу үзвдән ибарәтдир. Бәдәнин чохлу үзвү олса да, онларын һамысы бир бәдәни тәшкил едир.+ Мәсиһин бәдәни дә беләдир. 13  Доғрудан да, истәр јәһуди олаг, истәр јунан, истәр гул олаг, истәр азад адам — биз һамымыз бир бәдән олмаг үчүн бир руһда вәфтиз едилиб бир руһу алмышыг. 14  Бәдән бир үзвдән јох, чох үзвдән ибарәтдир.+ 15  Мәҝәр ајаг «мән әл олмадығым үчүн бәдәнин үзвү дејиләм» демәклә артыг бәдәнин үзвү олмур? 16  Мәҝәр гулаг «мән ҝөз олмадығым үчүн бәдәнин үзвү дејиләм» демәклә артыг бәдәнин үзвү олмур? 17  Бәдән тәкҹә ҝөздән ибарәт олсајды, ешитмәк мүмкүн олмазды. Бәдән тәкҹә гулагдан ибарәт олсајды, иј дујмаг мүмкүн олмазды. 18  Анҹаг Аллаһ бәдән үзвләрини истәдији кими јерләшдириб. 19  Һамысы ејни үзв олсајды, бу, һеч бәдән оларды? 20  Бәли, үзв чох, бәдән исә бирдир. 21  Ҝөз әлә: «Сән мәнә лазым дејилсән», — дејә билмәз. Јахуд баш ајаглара: «Сиз мәнә лазым дејилсиниз», — дејә билмәз. 22  Там әксинә, мәһз бәдәнин даһа зәиф һесаб едилән үзвләри зәруридирләр. 23  Һәмчинин нисбәтән шәрәфсиз сандығымыз һиссәләрә даһа бөјүк шәрәф ҝөстәририк.+ Бунунла да бәдәнимизин јарашыгсыз һиссәләри илә әдәблә давранырыг, 24  чүнки бәдәнимизин јарашыглы һиссәләринин һеч нәјә еһтијаҹы јохдур. Аллаһ бәдәни белә јарадыб: шәрәфә еһтијаҹ дујулан һиссәни даһа шәрәфли едиб. 25  Беләликлә, бәдән үзвләри арасында ихтилаф олмамалыдыр, һамысы бир-биринин гејдинә галмалыдыр.+ 26  Бәдәнин бир үзвү әзијјәт чәкирсә, онунла бирликдә бүтүн үзвләр дә әзијјәт чәкир.+ Әҝәр бир үзв шәрәфә јетиширсә, онунла бирликдә бүтүн үзвләр дә севинир.+ 27  Сиз Мәсиһин бәдәнисиниз+ вә ајрылыгда һәр бириниз бәдән үзвүсүнүз.+ 28  Аллаһ үзвләри јығынҹагда бу ардыҹыллыгла тәјин едиб: биринҹи һәвариләр +, икинҹи пејғәмбәрләр +, үчүнҹү мүәллимләр +, бунлардан сонра гүдрәтли ишләр ҝөрәнләр,+ даһа сонра шәфа вермә әнамы оланлар,+ јардым ишләри илә мәшғул оланлар, рәһбәрлик етмәк+ вә мүхтәлиф дилләрдә данышмаг габилијјәти оланлар.+ 29  Мәҝәр һамы һәваридир? Мәҝәр һамы пејғәмбәрдир? Һамы мүәллимдир? Һамы гүдрәтли ишләр ҝөрүр? 30  Мәҝәр һамы шәфа верир? Һамы мүхтәлиф дилләрдә данышыр?+ Һамы тәрҹүмә едир?+ 31  Даһа бөјүк әнамлара ҹан атын.+ Инди исә сизә мүкәммәл бир јол ҝөстәрәҹәјәм.+

Һашијәләр

Јәни иманда олмајанда.