Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 11:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәндән нүмунә ҝөтүрүн (1)

  • Башчылыг вә баш өртүјү (2—16)

  • Ағанын шам јемәји (17—34)

11  Мән Мәсиһдән нүмунә ҝөтүрдүјүм кими, сиз дә мәндән нүмунә ҝөтүрүн.+  Һәр мәсәләдә мәни хатырладығыныз үчүн, өјрәтдијим шејләрә садиг галдығыныз үчүн сизи тәрифләјирәм.  Амма буну да билмәјинизи истәјирәм ки, һәр кишинин башы Мәсиһ,+ гадынын башы киши,+ Мәсиһин башы исә Аллаһдыр.+  Башыөртүлү дуа вә ја пејғәмбәрлик едән киши башыны рүсвај едир.  Гадын да дуа вә ја пејғәмбәрлик едәркән+ башыны өртмәјәндә башыны рүсвај едир, чүнки белә гадынла башы кечәл гырхылмыш гадын* арасында фәрг јохдур.  Әҝәр гадын башыны өртмүрсә, гој сачыны кәсдирсин, лакин онун үчүн сачыны кәсдирмәк, јахуд башыны кечәл етмәк рүсвајчылыгдырса, онда гој башыны өртсүн.  Киши башыны өртмәмәлидир, чүнки киши Аллаһын бәнзәри+ вә шәрәфидир, гадын исә кишинин шәрәфидир.  Киши гадындан јох, гадын кишидән јарадылыб.+  Үстәлик, киши гадын үчүн јох, гадын киши үчүн јарадылмышды.+ 10  Буна ҝөрә дә мәләкләрдән өтрү гадынын башында табелик рәмзи олмалыдыр.+ 11  Диҝәр тәрәфдән Ағанын јығынҹағында гадын кишисиз, киши дә гадынсыз мөвҹуд ола билмәз. 12  Чүнки гадын кишидән олдуғу+ кими, киши дә гадын васитәсилә дүнјаја ҝәлир. Лакин һәр шеј Аллаһдандыр.+ 13  Бир дүшүнүн: һеч Аллаһа башыачыг дуа етмәк гадына јарашар? 14  Мәҝәр тәбиәт өзү өјрәтмир ки, киши үчүн узун сач шәрәфсизликдир? 15  Гадын үчүнсә узун сач шәрәфдир, чүнки сач она баш өртүјү кими верилиб. 16  Ким башга бир адәтә риајәт етмәк истәјирсә, гој билсин ки, нә биздә, нә дә Аллаһын јығынҹагларында ајры адәт јохдур. 17  Амма бу нәсиһәтләри верәркән сизи тәрифләмирәм, чүнки сиз бир јерә јығышанда хејирдән чох зәрәр олур. 18  Әввәла, ешитдијимә ҝөрә, сиз бир јерә јығышанда аранызда ихтилафлар јараныр. Елә дүшүнүрәм ки, бу хәбәрдә мүәјјән гәдәр һәгигәт вар. 19  Әслинә галса, аранызда дәстәбазлыг олмалыдыр+ ки, Аллаһын бәјәндији адамлар бәлли олсун. 20  Сиз бир јерә топлашанда, әслиндә, Ағанын шам јемәјини јемәк үчүн топлашмырсыныз.+ 21  Чүнки Ағанын шам јемәјини јемәк вахты ҝәләндә һәр кәс әввәлҹә өз шам јемәјини јејир, нәтиҹәдә кимиси аҹ галыр, кимиси сәрхош олур. 22  Мәҝәр јејиб-ичмәк үчүн евиниз јохдур? Аллаһын јығынҹағына һөрмәт гојмурсунуз? Касыблары утандырмаг истәјирсиниз? Сизә нә дејим? Тәрифләјим? Јох, бу ишә ҝөрә тәрифләмәјәҹәјәм. 23  Мән Ағадан алдығымы сизә чатдырмышам. Ағамыз Иса әлә вериләҹәји ҝеҹә+ бир чөрәк ҝөтүрдү, 24  шүкүр едиб ону бөлдү вә деди: «Бу чөрәк сизин уғрунузда фәда едилән бәдәними тәмсил едир.+ Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един».+ 25  Шам јемәјини јејәндән сонра о, ҹамы ҝөтүрдү+ вә ејни шеји едиб деди: «Бу ҹам ганым әсасында+ бағланан јени әһди тәмсил едир.+ Һәр дәфә бундан ичәндә хатирәми јад едәрәк белә един».+ 26  Чүнки Аға ҝәләнәдәк һәр дәфә бу чөрәкдән јејәндә вә ҹамдан ичәндә онун өлүмүнү бәјан етмиш олурсунуз. 27  Ким чөрәкдән вә Ағанын ҹамындан налајиг тәрздә јејиб-ичирсә, Ағанын бәдәнинә вә ганына гаршы ҝүнаһ едир. 28  Гој әввәлҹә һәр кәс өзүнү тәдгиг етсин+ вә лајиг олуб-олмадығына әмин олсун, ондан сонра чөрәкдән јејиб, ҹамдан ичсин. 29  Ким јејиб-ичәндә бәдәнин дашыдығы мәнаны дәрк етмирсә, өзүнү мәһкум едир. 30  Елә буна ҝөрәдир ки, аранызда бир чохлары зәиф вә хәстәдирләр, хејлиси дә өлүм јухусуна* ҝедиб.+ 31  Әҝәр вәзијјәтимизин нә јердә олдуғуну ајырд етсәк, мүһакимә олунмајаҹағыг. 32  Мүһакимә олунанда исә Јеһова бизи тәрбијәләндирир+ ки, бу дүнја илә бир јердә мәһкум едилмәјәк.+ 33  Беләликлә, гардашлар, бу јемәји јемәк үчүн јығышанда бир-биринизи ҝөзләјин. 34  Ким аҹдырса, гој евиндә јесин ки, һамыныз мәһкум едилмәјәсиниз.+ Галан мәсәләләри исә өзүм ҝәләндә јолуна гојаҹағам.

Һашијәләр

Кечмишдә әхлагсыз гадыны белә ҹәзаландырырдылар.
Ҝөрүнүр, бурада сөһбәт руһани өлүмдән ҝедир.