Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 1:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1—3)

  • Булус коринфли мәсиһиләрдән өтрү Аллаһа шүкүр едир (4—9)

  • Онлардан бирлик ичиндә јашамаларыны риҹа едир (10—17)

  • Мәсиһ Аллаһын гүдрәти вә һикмәтидир (18—25)

  • Өјүнән гој Јеһова илә өјүнсүн (26—31)

1  Аллаһын ирадәсилә Мәсиһ Исанын һәвариси олмаға чағырылмыш Булусдан+ вә гардашымыз Состендән  Аллаһын Коринфдәки јығынҹағына,+ Аллаһын ајырдығы, Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан,+ мүгәддәс олмаг үчүн чағырылмыш сизләрә вә һәр јердә бизим дә, онларын да Ағасы Иса Мәсиһин+ адыны чағыранлара мәктуб.  Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Мәсиһ Иса васитәсилә сизә лүтф ҝөстәрилдијиндән сиздән өтрү һәмишә Аллаһа шүкүр едирәм.  Чүнки сиз Мәсиһлә вәһдәтдә олдуғунуз үчүн һәр шејдә, еләҹә дә һәртәрәфли биликдә+ вә Аллаһын сөзүнү бәјан етмәк габилијјәтиндә зәнҝинләшмисиниз.  Бундан ҝөрүнүр ки, Мәсиһ һаггындакы шәһадәт+ сиздә дәрин көк салыб.  Беләликлә, сиз Ағамыз Иса Мәсиһин зүһуруну сәбирсизликлә ҝөзләјәркән һеч бир әнамдан кәнарда галмамысыныз.+  Аллаһ сизи сонадәк мөһкәмләндирәҹәк ки, сиз Ағамыз Иса Мәсиһин ҝүнүнә үзүағ чыхасыныз.+  Сизи Өз Оғлу вә бизим Ағамыз Иса Мәсиһлә вәһдәтдә олмаға чағыран Аллаһ сөзүнә садигдир.+ 10  Гардашлар, сиздән Ағамыз Иса Мәсиһин ады илә риҹа едирәм ки, данышығыныз араныздакы фикир бирлијини әкс етдирсин,+ аранызда парчаланма олмасын, әксинә, һамыныз јекдил вә һәмфикир оласыныз.+ 11  Чүнки гардашлар, Клоинин аиләсиндән мәнә хәбәр чатыб ки, аранызда ихтилафлар вар. 12  Сиздән бәзиләри: «Мән Булусун», диҝәрләри: «Мән Аполлосун»,+ о бириләри: «Мән Кифанын*», башгалары да: «Мән Мәсиһин шаҝирдијәм», — дејирләр. 13  Мәсиһин јығынҹағы бөлүнүб! Мәҝәр сизин уғрунузда Булус дирәкдә едам едилмишди? Јохса сиз Булусун ады илә вәфтиз* едилмисиниз? 14  Аллаһа шүкүр, мән Криспдән+ вә Гајдан+ башга һеч кәси вәфтиз етмәмишәм, 15  беләҹә, һеч бириниз мәним адымла вәфтиз олундуғуну дејә билмәз. 16  Һә, бир дә ки Стефанасын+ аиләсини вәфтиз етмишәм. Башгаларына ҝәлинҹә, даһа кимисә вәфтиз етдијим јадыма ҝәлмир. 17  Мәсиһ мәни вәфтиз етмәк үчүн јох, мүждәни тәблиғ етмәк үчүн ҝөндәриб.+ Өзү дә мән бу хәбәри алиманә сөзләрлә тәблиғ етмирәм, јохса Мәсиһин ишҝәнҹә дирәји* гијмәтдән дүшәрди. 18  Ишҝәнҹә дирәји барәсиндәки хәбәр мәһвә ҝедәнләр үчүн ҹәфәнҝијат,+ хилас олан бизләр үчүнсә Аллаһын гүдрәтидир.+ 19  Чүнки јазылыб: «Мүдрикләрин һикмәтини јох едәҹәјәм, арифләрин зәкасыны рәдд едәҹәјәм».+ 20  Һаны мүдрикләр? Һаны мирзәләр*? Һаны бу дөврүн* мүтәфәккирләри*? Мәҝәр Аллаһ дүнјанын һикмәтинин ахмаглыг олдуғуну ҝөстәрмәди? 21  Дүнја өз мүдриклији илә Аллаһы танымады,+ Аллаһ исә Өз һикмәти илә+ мүнасиб билди ки, тәблиғ едилән хәбәрин ағылсызлығы+ васитәсилә иман ҝәтирәнләри хилас етсин. 22  Јәһудиләр әламәт истәјир,+ јунанлар һикмәт ахтарыр, 23  биз исә дирәкдә едам олунмуш Мәсиһи тәблиғ едирик. О, јәһудиләр үчүн бир манеә, диҝәр халглар үчүн сәфеһликдир.+ 24  Дәвәт едилмиш јәһудиләр вә јунанлар үчүнсә Мәсиһ Аллаһын гүдрәти вә һикмәтидир.+ 25  Чүнки Аллаһдан ҝәлән бир шеј ағылсыз ҝөрүнсә дә, инсанларын мүдрик сајдығы шејдән мүдрикдир, Аллаһдан ҝәлән бир шеј зәиф ҝөрүнсә дә, инсанларын ҝүҹлү сајдығы шејдән ҝүҹлүдүр.+ 26  Ахы гардашлар, сиз өз тәҹрүбәниздән дә ҝөрүрсүнүз ки, дәвәт олунанлар арасында инсан ҝөзү илә бахсаг,+ мүдрик, ҝүҹлү, әсил-нәҹабәтли адам чох дејил.+ 27  Аллаһ мүдрикләри утандырмаг үчүн дүнјанын ағылсыз сајдығы адамлары, ҝүҹлүләри утандырмаг үчүн дүнјанын зәиф сајдығы адамлары сечди.+ 28  Аллаһ дүнјанын адсыз-сансызларыны вә һеч сајыланларыны — дүнјанын ҝөзүндә мөвҹуд олмајанлары сечди ки, нүфуз саһибләрини мәһв етсин+ 29  вә һеч бир инсан Аллаһын гаршысында өјүнмәсин. 30  Сиз Онун сајәсиндә Мәсиһ Иса илә вәһдәтдәсиниз. Биз Аллаһын һикмәтини, һәмчинин салеһлији,+ мүгәддәслији+ вә фидјә васитәсилә гуртулушу+ Мәсиһдә тапдыг. 31  Мүгәддәс Јазылар белә дејир: «Өјүнән гој Јеһова илә өјүнсүн».+

Һашијәләр

Диҝәр ады Бутрус.
Јәни Ганун билиҹиләри.
Һәрфән: мүбаһисә севәнләри.