Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Ишмуил 8:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләр падшаһ истәјир (1—9)

  • Ишмуил халга хәбәрдарлыг едир (10—18)

  • Јеһова халгын истәјини јеринә јетирир (19—22)

8  Ишмуил гоҹаланда оғланларыны Исраил үзәриндә һаким гојду.  Онун илкинин ады Јуил, икинҹи оғлунун ады исә Әбијја иди.+ Онлар Биир-Сәбада һакимлик едирдиләр.  Амма Ишмуилин оғуллары онун јолу илә ҝетмирдиләр. Онлар һарам газанҹ ҝүдүр,+ рүшвәт алыб+ һагг-әдаләти тапдалајырдылар.+  Бир мүддәт сонра бүтүн Исраил ағсаггаллары јығышыб Рамаја, Ишмуилин јанына ҝәлдиләр.  Онлар дедиләр: «Бах, сән артыг гоҹалмысан, оғланларын исә сәнин јолунла ҝетмир. Башга халгларда олдуғу кими үстүмүзә падшаһ гој бизә һөкм етсин».+  Онларын «бизә падшаһ вер ки, һакимимиз олсун» демәси Ишмуилә ағыр ҝәлди. Ишмуил Јеһоваја дуа етди.  Јеһова Ишмуилә деди: «Халг сәнә нә дејирсә, елә. Онлар сәни рәдд етмирләр, бир падшаһ кими Мәни рәдд едирләр.+  Онлары Мисирдән чыхардығым ҝүндән та бу ҝүнә гәдәр нә едибләрсә, инди дә ону едирләр. Онлар мәни атыб+ башга аллаһлара гуллуг едирләр.+ Сәнә дә ејни шеји едирләр.  Нә дејирләрсә, елә. Амма онлара ҹидди хәбәрдарлыг ет. Үзәрләриндә һөкмранлыг едәҹәк падшаһын һүгугларыны вә тәләбләрини онлара билдир». 10  Ишмуил ондан падшаһ истәјән халга Јеһованын бүтүн сөзләрини чатдырыб 11  деди: «Үстүнүздә һөкмранлыг едәҹәк падшаһын бу һүгуглары вә бу тәләбләри олаҹаг:+ о, оғулларынызы апарыб+ ҹәнҝ арабаларына миндирәҹәк,+ сүвари едәҹәк,+ бәзиләрини исә ҹәнҝ арабаларынын габағында гачыраҹаг. 12  Онлардан кимисини минбашы,+ кимисини әллибашы+ гојаҹаг. Кимиси исә онун торпағыны шумлајаҹаг,+ мәһсулуну јығаҹаг,+ онун үчүн силаһ, арабалары үчүн ләвазимат дүзәлдәҹәк.+ 13  О, гызларынызы әтирчи, ашпаз, чөрәкчи ишләтмәк үчүн апараҹаг.+ 14  Ән јахшы тарланызы, үзүм, зејтун бағынызы ҝөтүрүб әјанларына верәҹәк.+ 15  Зәминизин, үзүм бағынызын мәһсулунун онда бирини алыб сарај мәмурларына вә нөкәр-наибинә верәҹәк. 16  Сизин нөкәр вә кәнизләринизи, мал-гаранызы, улагларынызын ән јахшысыны ҝөтүрүб өз ишиндә ишләдәҹәк;+ 17  сүрүләринизин онда бирини ҝөтүрәҹәк.+ Сиз онун гуллары олаҹагсыныз. 18  Ҝүн ҝәләҹәк, сечдијиниз падшаһын әлиндән дад едәҹәксиниз,+ амма онда Јеһова сизә һај вермәјәҹәк». 19  Лакин халг Ишмуилә гулаг асмады вә деди: «Јох, гәрарымыз гәтидир, падшаһ истәјирик. 20  Гој биз дә башга халглар кими олаг, падшаһымыз бизә һакимлик етсин, габағымызда ҝедиб дөјүшләримизә рәһбәрлик етсин». 21  Ишмуил ҹамаатын сөзүнү динләјәндән сонра онлары Јеһоваја тәкрар еләди. 22  Јеһова Ишмуилә деди: «Онларын сөзүнә гулаг ас, үзәрләринә падшаһ гој».+ Онда Ишмуил исраиллиләрә деди: «Һамы өз шәһәринә гајытсын».

Һашијәләр