Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Ишмуил 6:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Филиштлиләр сандығы Исраилә гајтарыр (1—21)

6  Јеһованын сандығы+ једди ај филиштлиләрин өлкәсиндә галды.  Филиштлиләр каһинләри вә фалчылары+ топлајыб дедиләр: «Јеһованын сандығы илә нә едәк? Бизә дејин ҝөрәк ону өз јеринә неҹә гајтараг?»  Онлар ҹаваб вердиләр: «Исраилин Аллаһы Јеһованын Әһд сандығыны ҝери гајтармаг истәјирсинизсә, тәгдимәсиз гајтармајын. Ҝүнаһыныза ҝөрә Она мүтләг тәгдимә верин.+ Јалныз о һалда шәфа тапарсыныз вә нә үчүн әлини үзәриниздән ҝөтүрмәдијини биләрсиниз».  Филиштлиләр сорушдулар: «Ҝүнаһымыза ҝөрә Она нә тәгдим едәк?» Онлар дедиләр: «Филишт һакимләринин сајына ҝөрә+ беш гызыл бабасил шиши вә беш гызыл сичан ҝөндәрин. Чүнки сизин вә һакимләринизин башына мәһз бу бәла ҝәлиб.  Бабасил шишләринин вә өлкәни виран гојан сичанларын сурәтини+ дүзәлдин вә Исраилин Аллаһыны шәрәфләндирин. Бәлкә, онда О, сизин, аллаһларынызын вә өлкәнизин үзәриндән ҹәзаны ҝөтүрдү.+  Нә үчүн үрәјинизи мисирлиләр вә фирон кими инадкар едәсиниз?+ Аллаһ сәрт даврандыгда+ онлар мәҹбур олуб исраиллиләри бурахдылар вә исраиллиләр чыхыб ҝетдиләр.+  Инди бир тәзә араба һазырлајын, һеч вахт бојундуруға гошулмамыш, ики јаныбалалы инәји арабаја гошун, балаларыны исә онлардан ајырыб дала гајтарын.  Јеһованын сандығыны арабаја гојун, ҝүнаһыныз үчүн Она тәгдим едәҹәјиниз гызыл әшјалары мүҹрүдә онун јанына гојун+ вә ҝөндәрин.  Бахын: әҝәр сандыг өз торпағына, Бејт-Шәмс+ јолуна галхарса, демәли, бу бөјүк бәланы бизә верән Одур. Јох әҝәр ора ҝетмәзсә, онда биләҹәјик ки, бизи вуран Онун әли дејилди. Бу, садәҹә бир тәсадүф иди». 10  Онлар елә дә етдиләр. Ики јаныбалалы инәји арабаја гошдулар, балаларыны исә евдә бағладылар. 11  Сонра Јеһованын сандығыны, еләҹә дә гызыл сичанлар вә бабасил шишләри олан мүҹрүнү арабаја гојдулар. 12  Инәкләр Бејт-Шәмс јолу илә дүз ҝетдиләр,+ бөјүрә-бөјүрә, саға-сола дөнмәдән баш јолла ҝетдиләр. Филишт һакимләри Бејт-Шәмс сәрһәдинә гәдәр онларын ардынҹа ҝетдиләр. 13  Бејт-Шәмс ҹамааты дәрәдә буғда бичирди. Онлар башларыны галдырыб сандығы ҝөрәндә чох севиндиләр. 14  Араба ҝәлиб бејт-шәмсли Јушәнин саһәсиндә, бөјүк дашын јанында дурду. Ҹамаат арабаны доғрады, инәкләри исә јандырма гурбаны олараг Јеһоваја тәгдим етди.+ 15  Лавилиләр+ Јеһованын сандығыны, ичиндә гызыл әшјалар олан мүҹрүнү арабадан ендириб бөјүк дашын үстүнә гојдулар. Бејт-шәмслиләр+ һәмин ҝүн Јеһоваја јандырма гурбанлары вә башга гурбанлар ҝәтирдиләр. 16  Филиштлиләрин беш һакими буну ҝөрдүкдә һәмин ҝүн Екрона гајытды. 17  Филиштлиләр ҝүнаһларындан өтрү Јеһоваја гызыл бабасил шишләри тәгдим етдиләр:+ бирини Ашдод+ үчүн, бирини Гәззә үчүн, бирини Ашкелон үчүн, бирини Ҹат+ үчүн, бирини дә Екрон+ үчүн. 18  Гызыл сичанларын сајы, галалы шәһәрләрлә ачыг әразиләрдәки кәндләр дә дахил олмагла, беш Филишт һакиминә мәхсус шәһәрләрин сајына мүвафиг иди. Јеһованын сандығыны гојдуглары бөјүк даш бејт-шәмсли Јушәнин саһәсиндә бу ҝүн дә шаһид олараг дурур. 19  Амма Јеһова Бејт-Шәмс әһалисини гырыб төкдү, чүнки онлар Онун сандығына бахмышдылар. Аллаһ 50 070 адамы мәһв етди. Халг Јеһованын онлара вердији бөјүк мүсибәтә+ ҝөрә јас тутду. 20  Бејт-шәмслиләр деди: «Мүгәддәс Аллаһ Јеһованын+ һүзурунда ким дура биләр? Каш О, биздән узаглашыб башгаларынын јанына ҝедәјди».+ 21  Онлар Кирјат-Јарим+ сакинләринә елчи ҝөндәриб дедиләр: «Филиштлиләр Јеһованын сандығыны гајтарыблар. Ҝәлин, ону апарын».+

Һашијәләр