Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Ишмуил 2:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һәннәнин дуасы (1—11)

  • Әлинин ики оғлу (12—26)

  • Јеһова Әлијә һөкм чыхарыр (27—36)

2  Онда Һәннә белә дуа етди: «Јеһова көнлүмү шад етди,+Јеһова мәнә гүввәт верди*. Ағзымы ачыб дүшмәнләримә ҹаваб верәҹәјәм,Чүнки вердијин гуртулушлара севинирәм.   Мүгәддәсликдә Јеһованын мисли јохдур.Сәнә һеч ким тај ола билмәз.+Аллаһымыз кими гаја јохдур.+   Бәсдирин ловға-ловға данышдыныз.Ағзыныздан тәкәббүрлү сөзләр чыхмасын,Чүнки Јеһова һәр шеји билән Аллаһдыр,+Һәр әмәлә гијмәти О верир.   Иҝидләрин әлләриндә охлары әсир,Сәндирләјәнләр исә ҝүҹә ҝәлир.+   Тохлар чөрәкдән өтрү муздурлуг едир,Аҹлар исә даһа аҹлыг чәкмир.+ Сонсуз гадын једди өвлад доғур,+Чохлу өвлад анасы јалгыз галыр.   Өлдүрән дә Јеһовадыр, јашадан да.Мәзара* ендирән дә Одур, орадан галдыран да.+   Мүфлис едән дә Јеһовадыр, вар-дөвләт верән дә.+Алчалдан да Одур, јүксәлдән дә.+   О, фәгири тоз-торпағын ичиндән чыхарыр,Јохсулу күллүкдән* галдырыр.+Онлары әсилзадәләрлә јанашы әјләшдирир,Онлары шәрәф тахтында отурдур. Јерин тәмәлләри Јеһованын әлиндәдир,+Дүнјаны онларын үзәриндә бәргәрар едиб.   О, садиг бәндәләринин аддымларыны горујур,+Шәр адамлар исә зүлмәтдә мәһв едиләҹәк.+Чүнки инсан өз ҝүҹү илә зәфәр чалмаз.+ 10  Јеһова Онунла чәкишәнләри парча-парча едәҹәк*,+Ҝөјдән үстләринә илдырым кими чахаҹаг.+ Јеһова бүтүн дүнјаны мүһакимә едәҹәк.+Падшаһына гүввәт верәҹәк,+Мәсһ едилмишинин ҝүҹүнә ҝүҹ гатаҹаг».+ 11  Сонра Әлгәна Рамаја евинә ҝетди, ушаг исә каһин Әлинин нәзарәти алтында Јеһоваја гуллуг етмәјә башлады.+ 12  Әлинин оғуллары јарамаз адамлар идиләр,+ Јеһоваја һөрмәт етмирдиләр. 13  Гурбанлардан каһинә дүшән пајла белә едирдиләр:+ кимсә гурбан тәгдим едәндә әт һәлә гајнајаркән каһинин хидмәтчиси әлиндә үчдишли чәнҝәл ҝәлиб 14  әлини тештә, газана ја да таваја салырды. Чәнҝәлә нә кечирдисә, каһин өзүнә ҝөтүрүрдү. Онлар Шилоја ҝәлән бүтүн исраиллиләрин башына белә ојун ачырдылар. 15  Үстәлик, гурбан ҝәтирән адам һәлә пији јандырмамыш+ каһинин хидмәтчиси ҝәлиб она дејирди: «Каһинә гызартмаг үчүн әт вер. Гајнадылмыш әт ҝөтүрмәјәҹәк, чиј әт истәјир». 16  Гурбан ҝәтирән адам: «Гој әввәлҹә пији јандырсынлар,+ сонра нә истәјирсән ҝөтүр», — дејәндә, хидмәтчи: «Јох, инди вер, вермәсән, зорла ҝөтүрәҹәјәм!» — дејирди. 17  Беләликлә, хидмәтчиләр Јеһованын өнүндә бөјүк ҝүнаһа батырдылар,+ чүнки онлар Јеһоваја ҝәтирилән гурбанлара һөрмәт гојмурдулар. 18  Балаҹа Ишмуил исә әјниндә кәтан дөшлүк+ Јеһованын һүзурунда хидмәт едирди.+ 19  Анасы онун үчүн көјнәк тикир, һәр ил әри илә иллик гурбаны тәгдим етмәјә ҝәләндә+ ҝәтириб она верирди. 20  Каһин Әли Әлгәна илә арвадына хејир-дуа вериб деди: «Јеһоваја вердијин бу ушағын јеринә гој Јеһова бу арвадындан сәнә башга өвлад бәхш еләсин».+ Сонра онлар евләринә гајытдылар. 21  Јеһова Һәннәјә нәзәр салды. О һамилә галды,+ даһа үч оғлан вә ики гыз дүнјаја ҝәтирди. Балаҹа Ишмуил исә Јеһованын өнүндә бөјүјүрдү.+ 22  Әли артыг чох гоҹалмышды. О, оғланларынын бүтүн Исраиллә рәфтарындан,+ Һүзур чадырынын ҝиришиндә хидмәт едән гадынларла әхлагсызлыг етдикләриндән хәбәрдар иди.+ 23  Әли онлара дејирди: «Нијә белә ишләр ҝөрүрсүнүз? Һамыдан сизин барәниздә пис-пис сөзләр ешидирәм. 24  Јох, оғулларым, белә олмаз. Јеһованын халгы арасында ҝәзән сөз-сөһбәт гулағыма чатыр, ешитдикләрим һеч дә хошаҝәлән дејил. 25  Адам башгасына гаршы ҝүнаһ ишләсә, кимсә онун үчүн Јеһоваја јалварар*. Бәс Јеһоваја гаршы ҝүнаһ ишләсә,+ ким онун үчүн дуа едәр?» Амма онлар аталарынын сөзүнү веҹләринә алмырдылар, чүнки Јеһова артыг онларын өлүмүнә һөкм вермишди.+ 26  Балаҹа Ишмуил исә бөјүјүр, һәм Јеһованын, һәм дә халгын рәғбәтини газанырды.+ 27  Ҝүнләрин бир ҝүнү бир Аллаһ адамы Әлинин јанына ҝәлиб деди: «Јеһова белә дејир: “Мәҝәр атанын еви Мисирдә фирон евинә көләлик едәндә Мән Өзүмү онлара танытмамышдым?+ 28  О, бүтүн Исраил гәбиләләри арасындан сечилмишди+ ки, Мәнә каһин кими хидмәт етсин, гурбан ҝәтирмәк, бухур тәгдим етмәк* үчүн гурбанҝаһыма чыхсын+ вә һүзурумда дөшлүк тахсын. Исраиллиләрин одда јандырылан бүтүн тәгдимәләрини әҹдадынын евинә вердим.+ 29  Нә үчүн мәскәнимдә тәгдим етмәји бујурдуғум гурбан вә тәгдимәләрә хор бахырсыныз?+ Сиз халгым Исраилин тәгдим етдији гурбанларын ән јахшы тикәләрини јејирсиниз. Нә үчүн оғулларына Мәндән чох һөрмәт гојурсан?+ 30  Буна ҝөрә дә Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Мән демишдим ки, сәнин вә әҹдадынын еви һәмишә Мәнә хидмәт едәҹәк”.+ Амма инди Јеһова бәјан едир: “Артыг буна јол вермәјәҹәјәм. Мәнә һөрмәт едәнә Мән дә һөрмәт едәҹәјәм,+ амма Мәнә һәгарәт едәни Мән дә алчалдаҹағам!” 31  Ҝүн ҝәләҹәк, сәни вә атан евини ҝүҹдән салаҹағам. Нәслиндән һеч ким аһыл јашына чатмајаҹаг.+ 32  Исраил наз-немәтлә бәсләндији һалда, сән Мәним мәскәнимдә јалныз дүшмән ҝөрәҹәксән.+ Сәнин евиндә даһа һеч вахт аһыл адам олмајаҹаг. 33  Евиндән гурбанҝаһымда хидмәт етмәк үчүн сағ сахладығым адам ҝөзләринин нуруну алаҹаг, сәнә дәрд ҝәтирәҹәк. Нәслиндән оланларын чоху гылынҹдан кечириләҹәк.+ 34  Оғулларын Һүфни вә Фәнһасын башына ҝәләнләр исә сәнә бир әламәт олаҹаг: икиси дә бир ҝүндә өләҹәк.+ 35  Сонра Өзүмә садиг каһин сечәҹәјәм.+ О, Мәним үрәјимҹә һәрәкәт едәҹәк. Онун үчүн даими ев тикәҹәјәм, о, һәмишә Мәним мәсһ едилмишим үчүн каһинлик едәҹәк. 36  Сәнин евиндән сағ галанлар музд үчүн, бир тикә чөрәк үчүн она баш әјиб дејәҹәк: «Нә олар, мәнә каһинликлә бағлы бир иш вер ки, бир тикә чөрәјим олсун».+

Һашијәләр

Һәрфән: бујнузуму јүксәлтди.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Диҝәр вариант: зибилликдән.
Диҝәр вариант: Јеһова илә чәкишәнләр горхуја дүшәҹәк.
Диҝәр вариант: Аллаһ онун үчүн һавадарлыг едәр.
Диҝәр вариант: гурбан түстүсү уҹалтмаг.