Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 18:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давудла Јонатан достлашыр (1—4)

  • Талутун Давуда пахыллығы тутур (5—9)

  • Талутун Давуду өлдүрмәк ҹәһдләри (10—19)

  • Давуд Талутун гызы Мәкјалы алыр (20—30)

18  Давуд Талутла данышыб гуртаранда Јонатанын+ гәлби Давуда бағланды. Јонатан ону өз ҹаны кими севмәјә башлады.+  О ҝүндән Талут Давуду јанында сахлады вә ону даһа атасынын евинә бурахмады.+  Јонатанла Давуд әһд-пејман бағладылар,+ чүнки Јонатан ону өз ҹаны кими севирди.+  Јонатан әјниндән хәләтини чыхарыб өз либасы, гылынҹы, ох-каманы вә гуршағы илә бирликдә Давуда верди.  Давуд јүрүшләрә чыхмаға башлады. О, Талутун тапшырдығы һәр иши јарыдырды.+ Талут ону дөјүшчүләрин үстүнә башчы гојду.+ Бу, һәм халгын, һәм дә Талутун әјанларынын үрәјинҹә олду.  Давуд вә дөјүшчүләр филиштлиләри дармадағын едиб ҝери гајыданда бүтүн Исраил шәһәрләриндән гадынлар әлләриндә гавал вә сетар маһны охујуб+ рәгс едә-едә+ севинҹ ичиндә Талуту гаршыламаға чыхырдылар.  Шәнлик едән гадынлар охујурдулар: «Талут гырды минләри,Давудса он минләри».+  Бу нәғмә Талутун чох аҹығына ҝәлди,+ о гәзәбләниб деди: «Давуда он минләри дејирләр, мәнә исә минләри. Бирҹә бу галыб ки, тахт-таҹы да она версинләр!»+  Һәмин ҝүндән Талут Давуда шүбһә илә бахмаға башлады. 10  Сәһәриси ҝүн Аллаһын изни илә шәр руһ Талуту тутанда+ о, евдә гәрибә һәрәкәтләр етмәјә башлады*. Давуд һәмишәки кими чәнҝ чалырды.+ Талутун исә әлиндә низә вар иди.+ 11  О, өз-өзүнә: «Гој Давуду дивара пәрчимләјим», — дејәрәк низәни она атды.+ Амма Давуд ики дәфә ҹаныны Талутдан гуртарды. 12  Талут Давуддан горхмаға башлады, чүнки Јеһова Давудла иди,+ ондан исә ајрылмышды.+ 13  Буна ҝөрә Талут ону өз јанындан узаглашдырыб минбашы етди. Давуд дөјүшләрдә ордуја башчылыг едирди.+ 14  Давуд һәр ишиндә уғур газанырды*+ вә Јеһова онунла иди.+ 15  Талут Давудун бөјүк уғурлар газандығыны ҝөрәндә ондан горхду. 16  Бүтүн Исраил вә Јәһуда исә Давуду севирди, чүнки о, һәрби јүрүшләрә башчылыг едирди. 17  Бир ҝүн Талут Давуда деди: «Бөјүк гызым Мерабы+ сәнә верәҹәјәм+. Амма сән ҝәрәк бундан сонра да мәнә шүҹаәтини ҝөстәрәсән, Јеһованын мүһарибәләрини апарасан».+ Талут өз-өзүнә дејирди: «Гој о, мәним јох, филиштлиләрин әли илә өлсүн».+ 18  Давуд Талута деди: «Мән кимәм, гоһумларым, атамын нәсли Исраилдә нәчидир ки, мән падшаһа күрәкән олум?»+ 19  Амма Талутун гызы Мерабы Давуда вермәк вахты ҝәләндә, белә мәлум олду ки, ону артыг мәһлалы Әдраилә+ верибләр. 20  Талутун кичик гызы Мәкјал+ Давуда ашиг олмушду. Буну Талута хәбәр верәндә о севинди. 21  Талут деди: «Гызы она вериб ону тәләјә саларам. Беләҹә, Давуду филиштлиләрин әли илә мәһв едәрәм».+ Онда Талут икинҹи дәфә Давуда деди: «Бу ҝүн мәнимлә гоһум олаҹагсан*». 22  Талут әјанларына тапшырды: «Хәлвәтә салыб Давуда дејин: “Падшаһын сәндән хошу ҝәлир, елә бүтүн әјан-әшрәф дә сәнә рәғбәт бәсләјир. Ҝәл падшаһла гоһум ол”». 23  Талутун әјанлары бунлары дејәндә Давуд деди: «Елә билирсиниз, мәним кими касыб, кичик бир адам үчүн падшаһла гоһум олмаг асан ишдир?»+ 24  Әјанлар Талута дедиләр: «Давуд белә-белә дејир». 25  Онда Талут деди: «Давуда белә дејин: “Падшаһ сәндән башлыг истәмир.+ Падшаһын дүшмәнләриндән гисас алмаг үчүн јүз филиштлинин сүннәт әтини+ ҝәтирсән, бәсдир”». Бу фәндлә Талут Давуду филиштлиләрин әлилә арадан ҝөтүрмәк истәјирди. 26  Әјанлар бу сөзләри Давуда сөјләдиләр. Падшаһла гоһум олмаг фикри она хош ҝәлди.+ Тәјин едилмиш вахт баша чатмамыш 27  Давуд адамлары илә ҝедиб ики јүз филиштлини өлдүрдү. Падшаһла гоһум олмаг үчүн онларын сүннәт әтини ҝәтириб падшаһа верди. Талут гызы Мәкјалы она верди.+ 28  Талут баша дүшдү ки, Јеһова Давудладыр+ вә гызы Мәкјал ону севир.+ 29  Талут Давуддан даһа да горхмаға башлады. Талут өмрүнүн ахырына кими она гәним кәсилди.+ 30  Филишт һакимләри һүҹумлар едирдиләр. Һәр дәфә онларла дөјүшдә Давуд Талутун әјанларынын һамысындан чох уғур газанырды*.+ Онун шан-шөһрәти һәр јана јајылмышды.+

Һашијәләр

Јахуд пејғәмбәр кими һәрәкәт етмәјә башлады.
Јахуд һәр ишини ағылла ҝөрүрдү.
Јахуд мәним күрәкәним олаҹагсан.
Јахуд һамысындан ағыллы давранырды.