Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 17:1—58

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давудун Ҹалут үзәриндә гәләбәси (1—58)

    • Ҹалут Исраилә мејдан охујур (8—10)

    • Давуд Ҹалутун чағырышына һај верир (32—37)

    • Давуд Јеһованын ады илә вурушур (45—47)

17  Филиштлиләр+ мүһарибә үчүн гошунларыны топлајыб Јәһудаја мәхсус олан Согода+ ҹәмләшдиләр, Сого илә Әзга+ арасында јерләшән Ефеш-Даммимдә+ ордуҝаһ гурдулар.  Талут вә Исраил кишиләри дә топлашыб Илаһ дәрәсиндә+ ордуҝаһ гурдулар вә филиштлиләрлә дөјүшмәк үчүн дүзүлдүләр.  Филиштлиләр бир дағын јамаҹында, исраиллиләр гаршы тәрәфдәки дағын јамаҹында гәрарлашмышдылар. Араларында дәрә вар иди.  Филишт ордуҝаһындан Ҹалут адлы ҹатлы+ бир пәһләван ирәли чыхды.+ Онун боју алты гулаҹ бир гарыш* иди.  Башында мис дәбилгә, әјниндә мисдән 5000 шекел* ағырлығында пулҹуглу зиреһ+ вар иди.  О, балдырларына мис дизлик тахмыш, күрәјиндән мис мизраг+ асмышды.  Низәсинин сапы тохуҹу ағаҹы бојда,+ дәмир уҹлуғу исә 600 шекел* ағырлығында иди. Галханыны дашыјан силаһдары онун өнүндә ҝедирди.  О, исраиллиләрин гурдуғу сәфин гаршысында дуруб гышгырмаға башлады:+ «Нә сәф гуруб дүзүлмүсүнүз? Мән филиштли, сиз Талутун нөкәрләри дејилсиниз? Араныздан бир киши сечин, гој габағыма чыхсын.  Әҝәр мәнимлә дөјүшүб мәни өлдүрсә, биз сизә гул олаҹағыг, јох әҝәр мән галиб ҝәлиб ону өлдүрсәм, онда сиз бизә гул олуб көләлик едәҹәксиниз». 10  Филиштли сонра белә деди: «Бу ҝүн мән Исраил алајларыны мејдана сәсләјирәм.+ Мәнимлә тәкбәтәк дөјүшмәјә гаршыма адам чыхарын». 11  Талут вә исраиллиләр филиштлинин бу сөзләрини ешидәндә горхудан дәһшәтә ҝәлдиләр. 12  Давуд Јәһуданын Бејтләһм+ шәһәриндән олан Јәссә+ адлы бир әфратлынын+ оғлу иди. Јәссәнин сәккиз оғлу вар иди.+ Талутун дөврүндә о, артыг гоҹалыб јаша долмушду. 13  Јәссәнин үч бөјүк оғлу Талутун ардынҹа мүһарибәјә ҝетмишди.+ Дөјүшә ҝедән бу үч оғлундан бөјүјүнүн ады Әлјаб+, ортанҹылынын Әбунәдәб+, үчүнҹүсүнүн ады исә Шамаһ+ иди. 14  Давуд онун сонбешији иди.+ Үч бөјүк оғлу Талутун ардынҹа ҝетмишди. 15  Талутун јанында гуллуг едән Давуд атасынын сүрүсүнү отармаг+ үчүн Бејтләһмә ҝедиб-ҝәлирди. 16  Бу арада филиштли гырх ҝүн сәһәр-ахшам мејдана чыхырды. 17  Бир ҝүн Јәссә Давуда деди: «Дур, бу бир ефа* говурғаны, он көмбә чөрәји ҝөтүр, тез гардашларын үчүн ордуҝаһа апар. 18  Бу он парча пендири дә минбашыја апар. Гардашларындан һал-әһвал тут, мәнә онлардан бир хәбәр ҝәтир». 19  Һәмин вахт онун гардашлары Талут вә исраиллиләрлә бирҝә Илаһ дәрәсиндә+ филиштлиләрлә мүһарибәдә идиләр.+ 20  Давуд сүбһ тездән галхыб сүрүнү бир нәфәрә тапшырды вә Јәссәнин бујурдуғу кими, азугәни ҝөтүрүб јола дүшдү. О, ордуҝаһа чатанда гошун нәрә чәкәрәк дүзүлмәјә ҝедирди. 21  Исраиллиләр вә филиштлиләр гаршы-гаршыја сәф гуруб дүзүлдүләр. 22  Давуд тез боғчасыны тәдарүк кешикчисинә вериб сәфләрә тәрәф гачды. Ораја чатанда гардашларындан һал-әһвал тутду.+ 23  Давуд онларла данышан вахт Ҹат шәһәриндән олан Филишт пәһләваны Ҹалут+ филиштлиләрин гурдуғу сәфдән габаға чыхды вә әввәлки сөзләрини тәкрарлады.+ Давуд буну ешитди. 24  Исраиллиләр ону ҝөрәндә горхуб гачдылар.+ 25  Онлар бир-биринә дејирдиләр: «Габаға чыхыб Исраилә мејдан охујан бу адамы ҝөрдүнүз?+ Ким ону өлдүрсә, падшаһ һәмин адамы дүнја малындан гәни едәҹәк, гызыны она верәҹәк,+ үстәлик, атасынын евини Исраилдә верҝидән азад едәҹәк». 26  Давуд јанындакы адамлардан сорушду: «О филиштлини өлдүрүб Исраили хәҹаләтдән гуртарана нә верәҹәкләр? Ахы бу сүннәтсиз филиштли кимдир ки, вар олан Аллаһын алајларына мејдан охујур?!»+ 27  Адамлар дејиләнләри тәкрарладылар: «Ону өлдүрәнә буну-буну верәҹәкләр». 28  Давудун бөјүк гардашы Әлјаб+ онун адамларла данышдығыны ешидәндә һирсләниб деди: «Бурада нә ишин вар? О бир-ики гојуну чөлдә кимә тапшырыб ҝәлмисән?+ Сәнин өзбашына, бәднијјәт олдуғуну билирәм, сән дөјүшә тамаша етмәјә ҝәлмисән». 29  Давуд деди: «Нә еләмишәм ки? Бир сөз сорушдум да!» 30  О, буну дејиб башгасына тәрәф чеврилди вә ејни шеји сорушду.+ Јенә ејни ҹавабы вердиләр.+ 31  Давудун сөзләрини ешитдиләр вә ҝедиб Талута чатдырдылар. Талут ону чағыртдырды. 32  Давуд Талута деди: «Гој һеч ким ондан горхмасын. Сәнин гулун өзү ҝедиб о филиштли илә вурушаҹаг».+ 33  Талут исә Давуда деди: «Сән бу филиштли илә баҹара билмәзсән, сән һәлә ушагсан,+ о исә ҝәнҹлијиндән дөјүш мејданындадыр». 34  Давуд Талута деди: «Бу гулун атасынын сүрүсүнә чобанлыг едир. Вахт олуб ки, шир+, јахуд ајы ҝәлиб сүрүдән гојун апарыб. 35  Онда мән онун далынҹа дүшүб ону вурмушам, гојуну ағзындан алмышам. Үстүмә атыланда чәнәсиндән јапышараг јерә вуруб өлдүрмүшәм. 36  Бу гулун шир дә өлдүрүб, ајы да! Инди бу сүннәтсиз филиштли дә онларын ҝүнүнә дүшәҹәк, чүнки вар олан Аллаһын алајларына мејдан охујур».+ 37  Давуд сөзүнә давам етди: «Мәни ширин, ајынын пәнҹәсиндән гуртаран Јеһова бу филиштлинин дә әлиндән гуртараҹаг».+ Талут Давуда деди: «Ҝет, гој Јеһова сәнә јар олсун!» 38  Талут өз палтарыны Давуда ҝејиндирди, башына мис дәбилгә гојду, әјнинә зиреһ тахды. 39  Давуд палтарын үстүндән гылынҹыны бағлајыб јеримәк истәди, амма баҹармады, чүнки бунлара өјрәшмәмишди. Онда Давуд Талута деди: «Бунларла јеријә билмирәм, өјрәшмәмишәм». Давуд онлары әјниндән чыхартды. 40  О, дәјәнәјини ҝөтүрдү, чајлагдан беш һамар даш сечиб чобан дағарҹығына гојду, әлиндә сапанд+ филиштлијә тәрәф ҝетди. 41  Филиштли дә Давуда јахынлашмаға башлады. Галханыны дашыјан силаһдары өнүндә јеријирди. 42  Филиштли гаршысында Давуду — алјанаг, гәшәнҝ бир оғланы+ ҝөрәндә һәгарәтлә ҝүлдү. 43  Филиштли Давуда: «Мәҝәр мән итәм+ ки, үстүмә дәјәнәклә ҝәлирсән?» — дејиб өз аллаһлары илә ону ләнәтләди. 44  Сонра деди: «Јахын ҝәл. Сәнин мејитини ҝөјүн гушларына вә чөл һејванларына јем едәҹәјәм». 45  Давуд филиштлијә ҹаваб верди: «Сән мәним үстүмә гылынҹ, низә вә мизрагла+ ҝәлирсән, мән исә сәнин үстүнә мејдан охудуғун+ Исраил алајларынын Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһованын ады илә ҝәлирәм.+ 46  Бу ҝүн Јеһова сәни мәнә тәслим едәҹәк.+ Мән сәни өлдүрүб башыны бәдәниндән ајыраҹағам. Бу ҝүн ордуҝаһдакы филиштлиләрин ҹәсәдләрини ҝөјүн гушларына вә вәһши һејванлара јем едәҹәјәм. Онда бүтүн халглар биләҹәк ки, Исраилдә Аллаһ вар.+ 47  Бурада топлашанларын һамысына бәлли олаҹаг ки, Јеһова гылынҹ вә низә илә хилас етмир,+ чүнки бу дөјүш Јеһованындыр+ вә О, һамынызы бизә тәслим едәҹәк».+ 48  Филиштли гәти аддымларла Давуда сары ҝетмәјә башлады, Давуд да филиштлинин габағына чыхмаг үчүн ҹәлд мејдана гачды. 49  Әлини дағарҹығына апарды вә бир даш ҝөтүрүб атды. О, филиштлини дүз алнындан вурду, даш онун алнына батды, филиштли үзүстә јерә сәрилди.+ 50  Беләҹә, Давуд филиштлини сапанд вә дашла мәғлуб етди, әлиндә гылынҹ олмаја-олмаја филиштлини вуруб өлдүрдү.+ 51  Давуд гача-гача ҝәлиб Ҹалутун үстүнә чыхды. Филиштлинин гылынҹыны+ гынындан сыјырды вә архајын олмаг үчүн онун башыны кәсди. Филиштлиләр пәһләванларынын өлдүјүнү ҝөрәндә гачдылар.+ 52  Онда Исраил вә Јәһуда нәрә чәкәрәк филиштлиләри вадидән+ та Екрон+ дарвазасына гәдәр говду. Шәраимдән+ Ҹата вә Екрона гәдәр јер филиштлиләрин ҹәсәди илә долу иди. 53  Исраиллиләр аман вермәдән филиштлиләри говдулар, сонра ҝери гајыдыб онларын ордуҝаһыны гарәт етдиләр. 54  Давуд филиштлинин башыны ҝөтүрүб Јерусәлимә ҝәтирди, силаһларыны исә өз чадырына апарды.+ 55  Давуд филиштлинин үстүнә ҝедәндә Талут ону ҝөрүб орду башчысы Абнурдан+ сорушмушду: «Абнур, бу кимин оғлудур?»+ Абнур ҹаваб вермишди: «Еј падшаһ, ҹанын һаггы, билмирәм». 56  Падшаһ демишди: «Өјрән ҝөр бу ҝәнҹ кимин оғлудур». 57  Давуд филиштлини өлдүрүб гајыданда Абнур ону ҝөтүрүб Талутун һүзуруна ҝәтирди. Филиштлинин башы+ Давудун әлиндә иди. 58  Талут ондан сорушду: «Кимин оғлусан?» Давуд: «Гулун бејтләһмли+ Јәссәнин оғлујам»,+ — деди.

Һашијәләр

Тәх. 2,9 м. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 57 кг. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 6,84 кг. Б14 әлавәсинә бах.
Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.