Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 15:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Талут Аллаһын сөзүндән чыхыб Агагы сағ сахлајыр (1—9)

  • Ишмуил Талуту тәнбеһ едир (10—23)

    • Итаәт етмәк гурбандан јахшыдыр (22)

  • Һакимијјәт Талутдан алыныр (24—29)

  • Ишмуил Агагы өлдүрүр (30—35)

15  Сонра Ишмуил Талута деди: «Јеһова мәни ҝөндәрмишди ки, сәни халгы Исраил үзәриндә падшаһ кими мәсһ едим.+ Инди Јеһованын сөзүнү динлә.+  Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Исраил Мисирдән чыханда јолда онлара мүгавимәт ҝөстәрдикләри үчүн әмалигәләрлә һагг-һесаб чәкәҹәјәм.+  Инди галх, әмалигәләри гыр,+ һәр шејләрини мәһв ет.+ Һеч кимә рәһм етмә: кишијә, гадына, ушаға, чағаја бахмајыб һамысыны өлдүр.+ Гојунлары, дәвәләри, ешшәкләри гыр”».+  Талут ҹамааты чағырыб Тәлајимдә сајды: 200 000 пијада әсҝәр диҝәр гәбиләләрдән, 10 000 адам да Јәһудадан топланды.+  Талут ҝедиб әмалигәләрин шәһәри јахынлығында, вадинин јанында пусгу гурду.  О, гәниләрә+ деди: «Әмалигәләрдән ајрылын ки, сизи онларла бир јердә мәһв етмәјим.+ Чүнки Исраил халгы Мисирдән чыханда сиз онлара хејирхаһлыг етмишдиниз».+ Гәниләр Әмаликдән ајрылдылар.  Бундан сонра Талут Һәвиләдән+ тутмуш Мисирин јахынлығында олан Шура+ гәдәр әмалигәләри гырды.+  Талут Әмалик падшаһы Агагы дири-дири тутду,+ галан ҹамааты исә гылынҹдан кечирди.+  Талутла адамлары Агагы сағ сахладылар. Мал-гаранын, гојун-гузунун ичиндән јахшыларына, көк һејванлара, гочлара вә бүтүн јахшы шејләрә һејифләри ҝәлди.+ Амма бәјәнмәдикләри, лазымсыз шејләри мәһв етдиләр. 10  Ишмуилә Јеһованын сөзү назил олду: 11  «Талуту падшаһ гојдуғума пешманам, о, Мәним јолумдан дөнүб, сөзләримә әмәл етмир».+ Бу, Ишмуилә чох пис тәсир етди. О, бүтүн ҝеҹәни Јеһоваја фәрјад етди.+ 12  Сәһәр дуруб Талутун ҝөрүшүнә ҝедәндә она дедиләр: «Талут Кармелә+ ҝедиб, орада өзү үчүн абидә гојуб,+ сонра да чыхыб Ҝилгала ҝедиб». 13  Ишмуил Талутун јанына ҝәлиб чыханда о деди: «Еј Јеһованын мүбарәк бәндәси. Мән Јеһованын сөзүнү јеринә јетирдим». 14  Амма Ишмуил деди: «Бәс гулағыма ҝәлән бу гојун мәләшмәси, бу инәк бөјүртүсү нәдир белә?»+ 15  Талут деди: «Бунлары әмалигәләрдән ҝәтирибләр, чүнки гојунларын, мал-гаранын јахшыларына халгын һејифи ҝәлди, онлары сәнин Аллаһын Јеһоваја гурбан ҝәтирмәк үчүн сахлады, лакин галанларыны мәһв етмишик». 16  Онда Ишмуил Талута деди: «Дајан, Јеһованын өтән ҝеҹә мәнә дедикләрини сәнә сөјләјәҹәјәм».+ Талут: «Сөјлә», — деди. 17  Ишмуил сөзүнә давам етди: «Исраил гәбиләләринин башчысы тәјин олунанда, Јеһова сәни Исраилин падшаһы кими мәсһ едәндә+ мәҝәр өзүнү кичик сајан сән дејилдин?+ 18  Сонра Јеһова сәнә тапшырды: “Ҝет о ҝүнаһкар әмалигәләри мәһв ет.+ Онларла дөјүшүб һамысыны гыр”.+ 19  Бәс нә үчүн Јеһоваја итаәт етмәдин? Сән һәрисликлә гәнимәтин үстүнә ҹумдун!+ Јеһованын нәзәриндә пис иш тутдун!» 20  Амма Талут Ишмуилә деди: «Ахы мән Јеһоваја итаәт етдим, Јеһованын мәнә бујурдуғу иши ҝөрмәјә ҝетдим, Әмалик падшаһы Агагы ҝәтирдим, әмалигәләри гырдым.+ 21  Амма халг гәнимәтин ичиндән гојун вә мал-гараны, мәһв едилмәли шејләрин јахшыларыны сахлады ки, Ҝилгалда сәнин Аллаһын Јеһоваја гурбан ҝәтирсин».+ 22  Ишмуил деди: «Мәҝәр Јеһоваја гурбандан чох Онун сөзүнә итаәт етмәк хош дејил?+ Буну бил, Јеһоваја итаәт етмәк гурбандан, гулаг асмаг гочларын пијиндән+ јахшыдыр.+ 23  Чүнки асилик+ фалчылыға+, тәкәббүр исә сеһрбазлыға вә бүтпәрәстлијә бәрабәрдир. Инди ки сән Јеһованын сөзүнү рәдд еләдин,+ О да сәни падшаһ кими рәдд етди».+ 24  Талут Ишмуилә деди: «Ҝүнаһ етдим. Јеһованын әмрини вә сәнин сөзүнү јерә вурдум, халгдан горхдуғум үчүн онларын дедијини етдим. 25  Јалварырам, ҝүнаһымы бағышла, мәнимлә бирҝә гајыт, гој Јеһоваја сәҹдә едим».+ 26  Ишмуил исә деди: «Јох, сәнинлә гајытмајаҹағам, чүнки сән Јеһованын сөзүнү рәдд етмисән. Јеһова да сәни рәдд едиб, сән даһа Исраилин үзәриндә падшаһ олмајаҹагсан».+ 27  Ишмуил дөнүб ҝетмәк истәјәндә Талут онун ҹүббәсинин әтәјиндән јапышды. Ҹүббәнин әтәји ҹырылды. 28  Онда Ишмуил она деди: «Бу ҝүн Јеһова Исраил үзәриндә һакимијјәти сәнин әлиндән алды. Ону сојдашларындан биринә, сәндән јахшысына верәҹәк.+ 29  Исраилин Алиси+ јалан данышмаз,+ фикриндән дөнмәз. Чүнки О, адам дејил ки, фикриндән дөнсүн».+ 30  Онда Талут деди: «Ҝүнаһ еләмишәм. Амма јалварырам, халгын ағсаггалларынын, Исраилин гаршысында мәни һөрмәтдән салма. Мәнимлә гајыт, гој Аллаһын Јеһоваја сәҹдә гылым».+ 31  Ишмуил Талутун ардынҹа ҝетди вә Талут Јеһоваја сәҹдә гылды. 32  Сонра Ишмуил деди: «Әмалик падшаһы Агагы бура ҝәтирин». Агаг көнүлсүз-көнүлсүз* онун јанына ҝәлди, чүнки өлүм горхусунун артыг өтүшдүјүнү фикирләширди. 33  Ишмуил деди: «Гылынҹын гадынлары неҹә өвладсыз гојурдуса, гој инди сәнин анан еләҹә ағлар галсын». Ишмуил буну дејиб Ҝилгалда Јеһованын өнүндә Агагы доғрады.+ 34  Ишмуил Рамаја гајытды, Талут исә Ҝибаһа, евинә ҝетди. 35  Ишмуил өләнә кими даһа Талуту ҝөрмәди. Ишмуил Талутдан өтрү дәрд чәкирди.+ Јеһова Талуту Исраилә падшаһ гојдуғуна пешман олмушду.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: архајын-архајын.