Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Ишмуил 14:1—52

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јонатан Миһмашы әлә кечирир (1—14)

  • Аллаһ Исраилин дүшмәнләрини гырыр (15—23)

  • Талут дүшүнмәдән анд верир (24—46)

    • Халг әти ганлы-ганлы јејир (32—34)

  • Талутун апардығы мүһарибәләр; онун аиләси (47—52)

14  Бир ҝүн Талутун оғлу Јонатан+ силаһдарына деди: «Ҝәл о таја, филиштлиләрин кешикчи дәстәси тәрәфә кечәк». Амма атасынын бундан хәбәри јох иди.  Талут Ҝибаһын+ гуртараҹағында, Мигронда нар ағаҹынын алтында галырды. Онун јанында тәхминән 600 адам вар иди.+  (Дөшлүјү+ Әхијјә тахырды. О, Икбудун+ гардашы Әхитубун+ оғлу иди, Әхитуб Фәнһасын+, Фәнһас Јеһованын Шилодакы+ каһини Әлинин+ оғлу иди.) Јонатанын ҝетдијиндән һеч кимин хәбәри јох иди.  Филиштлиләрин кешикчи дәстәси олан јерә ҝетмәк үчүн Јонатан кечидләрдән кечмәли иди. Кечидләрин арасында ики шишуҹлу гаја вар иди, бири бир тәрәфдә, диҝәри о бири тәрәфдә. Гајалардан биринин ады Бусис, о биринин ады Сәннә иди.  Бир гаја сүтун кими шималда үзү Миһмаша, о бири ҹәнубда үзү Ҝибаја тәрәф уҹалырды.+  Јонатан силаһдарына деди: «Ҝәл, о тәрәфә кечиб бу сүннәтсизләрин+ ордуҝаһына ҝедәк. Бәлкә, Јеһова бизә јар олду. Јеһова истәсә, аз адамла да, чох адамла да гуртулуш верәр, Она һеч нә мане ола билмәз».+  Силаһдары она деди: «Үрәјин нә истәјир, ет. Һара истәјирсән, ҝедәк, сән һара ҝетсән, мән дә сәнинлә ҝедәҹәјәм».  Сонра Јонатан деди: «Ҝәл онлар тәрәфә кечәк, өзүмүзү онлара ҝөстәрәк.  Әҝәр: “Јериниздә дурун, инди сизин јаныныза ҝәлирик”, — десәләр, олдуғумуз јердә дурарыг, онлара тәрәф ҝетмәрик. 10  Јох әҝәр “јанымыза галхын” десәләр, онда үстләринә ҝедәрик, чүнки Јеһова онлары бизә тәслим едәҹәк. Бу, бизим үчүн бир әламәт олаҹаг».+ 11  Онлар өзләрини филиштлиләрин кешикчи дәстәсинә ҝөстәрдиләр. Филиштлиләр дедиләр: «Бахын, ибраниләр ҝизләндикләри дешикләрдән чыхыблар».+ 12  Кешикчиләр Јонатанла силаһдарына дедиләр: «Јанымыза галхын, дәрсинизи верәк!»+ Онда Јонатан силаһдарына деди: «Далымҹа ҝәл. Јеһова онлары Исраилә тәслим едәҹәк».+ 13  Јонатан әлләри илә тута-тута јухары дырмашды, силаһдары да онун далынҹа ҝетди. Јонатан филиштлиләри вуруб-јыхырды, архадан ҝәлән силаһдары да онлары өлдүрүрдү. 14  Биринҹи һүҹумда Јонатанла силаһдары бир ҹүт өкүзүн ҝүн әрзиндә шумладығы саһә бојда әразидә ијирмијә гәдәр адам гырдылар. 15  Ордуҝаһа вә бүтүн кешикчиләрин ҹанына горху дүшдү, һәтта басгынчы дәстәләрини+ ваһимә бүрүдү. Јер титрәди. Аллаһ һамынын ҹанына вәлвәлә салды. 16  Талутун Бинјаминдәки Ҝибаһда+ гојдуғу ҝөзәтчиләр ҝөрдүләр ки, һәр тәрәфә чахнашма дүшүб.+ 17  Талут онун јанында оланлара деди: «Ҹамааты сајын, ҝөрүн ким јохдур». Сајыб ҝөрдүләр ки, Јонатанла силаһдары јохдур. 18  Талут Әхијјәјә+ деди: «Аллаһын сандығыны бура ҝәтир!» (Һәмин вахт Аллаһын сандығы исраиллиләрин јанында иди.) 19  Талут каһинлә данышан вахт филиштлиләрин ордуҝаһында чахнашма лап артды. Талут каһинә деди: «Дајан, әл сахла!» 20  Талут јанындакы адамларла дөјүшә ҝетди. Онлар ҝөрдүләр ки, филиштлиләр бир-бирини гылынҹдан кечирирләр; онларын арасына ҝүҹлү чахнашма дүшмүшдү. 21  Һәмчинин филиштлиләрин тәрәфинә кечән вә онларын ордуҝаһына ҝәлән ибраниләр дә Талутла Јонатанын јанында олан исраиллиләрә гошулдулар. 22  Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә ҝизләнән исраиллиләр+ филиштлиләрин гачдығыны ешидәндә дөјүшә атылыб онлары говмаға башладылар. 23  Һәмин ҝүн Јеһова исраиллиләри хилас етди+ вә Бејт-Авенә гәдәр һәр јер дөјүш мејданына чеврилди.+ 24  Амма исраиллиләр һәмин ҝүн тагәтдән дүшдүләр. Чүнки Талут ҹамааты анд вермишди: «Ахшамаҹан, мән өз дүшмәнләримдән интигам алана гәдәр дилинә чөрәк вуран кәсә ләнәт олсун!» Она ҝөрә дә һеч ким бир тикә дә чөрәк јемәмишди.+ 25  Онларын һамысы мешәјә ҝәлди. Јердә бал вар иди. 26  Адамлар мешәјә ҝирәндә дамҹылајан балы ҝөрдүләр, амма анддан горхдугларына ҝөрә һеч кәс дилинә бал вурмады. 27  Јонатан исә атасынын халга анд ичдирдијини ешитмәмишди.+ Она ҝөрә дә әлиндәки дәјәнәји узадыб уҹуну шаны балына батырды вә ағзына апарды, дәрһал ҝөзләринә ишыг ҝәлди. 28  Онда бир нәфәр деди: «Атан халга анд ичдириб демишди ки, ким бу ҝүн чөрәк јесә, она ләнәт олсун!+ Она ҝөрә дә халг һејдән дүшүб. 29  Јонатан деди: «Атам ҹамаата зүлм едир. Бир аз бал једим, ҝөр ҝөзләримә неҹә ишыг ҝәлди. 30  Әҝәр халг бу ҝүн дүшмәнләрдән алдығы гәнимәтдән дојунҹа јесәјди,+ ҝөр нә оларды! Онда лап чох филиштлини гырардыг!» 31  Онлар һәмин ҝүн Миһмашдан Ајалона+ гәдәр филиштлиләри гырдылар, халг тамам әлдән дүшдү. 32  Она ҝөрә дә аҹҝөзлүклә гәнимәтин үстүнә атылдылар; гојунлары, инәкләри, даналары јердәҹә кәсдиләр, әти ганлы-ганлы једиләр.+ 33  Талута хәбәр ҝәтирдиләр: «Халг Јеһованын өнүндә ҝүнаһ еләјир, әти ганлы-ганлы јејир!»+ Талут деди: «Ҝүнаһ етдиниз! Ҹәлд олун! Бир бөјүк даш јуварлајыб јаныма ҝәтирин». 34  Сонра деди: «Ҝедиб һамыја дејин: “Гој һәр кәс буғаны, гојуну бурада кәсиб јесин. Әти ганлы-ганлы јејиб Јеһованын габағында ҝүнаһа батмајын”».+ Беләликлә, һәмин ҝеҹә һәр кәс буғасыны ҝәтириб орада кәсди. 35  Талут Јеһоваја гурбанҝаһ тикди.+ Бу, онун Јеһова үчүн тикдији илк гурбанҝаһ иди. 36  Сонра Талут деди: «Ҝәлин филиштлиләри ҝеҹә икән тәгиб едәк вә сәһәрә гәдәр онлары гарәт едәк. Онлардан бир нәфәри дә сағ гојмајаг». Халг ҹаваб верди: «Неҹә мәсләһәт билирсән, елә дә ет». Каһин деди: «Ҝәлин бурада Аллаһдан сорушаг».+ 37  Онда Талут Аллаһдан сорушду: «Филиштлиләри тәгиб едим?+ Онлары исраиллиләрин әлинә верәҹәксән?» Амма Аллаһ һәмин ҝүн она ҹаваб вермәди. 38  Буну ҝөрән Талут деди: «Еј халгын башчылары, бура ҝәлин. Өјрәнин ҝөрүн бу ҝүн һансы ҝүнаһа јол верилиб. 39  Исраили хилас едән Јеһоваја анд олсун, оғлум Јонатан тәгсиркар олса белә, өләҹәк». Амма һеч ким она ҹаваб вермәди. 40  Сонра о, исраиллиләрә деди: «Сиз бир тәрәфдә, мән вә оғлум Јонатан диҝәр тәрәфдә дураг». Халг Талута деди: «Неҹә мәсләһәт билирсән, елә дә ет». 41  Сонра Талут Јеһоваја деди: «Еј Исраилин Аллаһы, Туммим+ васитәсилә бизә ҹаваб вер!» Туммим Талутла Јонатаны ҝөстәрди вә халг сәрбәст бурахылды. 42  Талут деди: «Мәнимлә оғлум Јонатан арасында пүшк атын+». Пүшк Јонатана дүшдү. 43  Талут Јонатандан сорушду: «Де ҝөрүм нә етмисән?» Јонатан ҹаваб верди: «Әлимдәки дәјәнәјин уҹунда бир аз бал јемишәм.+ Будур, гаршындајам! Өлмәјә һазырам!» 44  Талут деди: «Әҝәр сән өлмәсән, Јонатан, гој Аллаһ мәни ҹәзаландырсын».+ 45  Лакин халг Талута деди: «Неҹә? Исраилә бу бөјүк гәләбәни ҝәтирән Јонатан өләҹәк?+ Һеч вахт! Јеһоваја анд олсун, онун башындан бир түк белә, әскик олмајаҹаг! Чүнки бу ҝүн о, Аллаһын көмәји илә иш ҝөрүб».+ Беләҹә, халг Јонатаны гуртарды вә о өлмәди. 46  Талут филиштлиләри даһа тәгиб етмәди, филиштлиләр дә өз торпагларына ҝетдиләр. 47  Талут Исраил үзәриндә һакимијјәтини мөһкәмләндирди вә бүтүн әтрафындакы дүшмәнләрилә — муабиләр+, әмуниләр+, әдумиләр+, Собаһ+ падшаһлары вә филиштлиләрлә+ вурушду. О ҝетдији һәр јердә дүшмәнләрини мәғлуб едирди. 48  Талут рәшадәтлә дөјүшәрәк әмалигәләри мәғлуб етди+ вә Исраили басгынчыларын әлиндән гуртарды. 49  Талутун оғуллары Јонатан, Јишви вә Мәлкишу+ иди. Онун ики гызы вар иди. Бөјүјүнүн ады Мераб+, кичијинин ады исә Мәкјал+ иди. 50  Талутун арвадынын ады Аһнаам иди, о, Әхимасын гызы иди. Ордусунун башчысы әмиси Нур оғлу Абнур+ иди. 51  Киш+ Талутун атасы иди, Абнурун атасы Нур+ Әбиилин оғлу иди. 52  Талут бүтүн һакимијјәти дөврүндә филиштлиләрлә шиддәтли дөјүшләр апарды.+ О, һарада ҝүҹлү вә ҹәсур адам ҝөрүрдүсә, дәрһал јанына гуллуға ҝөтүрүрдү.+

Һашијәләр