1 Ишмуил 12:1—25

  • Ишмуилин халга мүраҹиәти (1—25)

    • «Бош шејләрин далынҹа ҝетмәјин» (21)

    • Јеһова халгыны һеч вахт атмајаҹаг (22)

12  Ахырда Ишмуил бүтүн Исраилә деди: «Будур, мәндән нә истәдиниз, ону да етдим, үстүнүзә падшаһ гојдум.+  Инди өнүнүздә ҝедән падшаһыныз вар!+ Мән исә артыг гоҹалмышам, башым ағарыб. Оғланларым сизин араныздадыр.+ Өзүм дә ҝәнҹлијимдән бу ҝүнә гәдәр сизин өнүнүздә ҝетмишәм.+  Инди гаршыныздајам. Нә иддианыз варса, Јеһова илә мәсһ едилмишинин+ гаршысында үзүмә дејин: кимин өкүзүнү, ја ешшәјини ҝөтүрмүшәм?+ Кимә фырылдаг ҝәлмишәм? Кимә зүлм етмишәм? Кимин әлиндән рүшвәт алыб әмәлинә ҝөз јуммушам?+ Әҝәр белә шеј олубса, дејин, әвәзини өдәјим».+  Онлар ҹаваб вердиләр: «Сән һеч кимә фырылдаг ҝәлмәмисән, зүлм етмәмисән, һеч кимдән һеч нә ҝөтүрмәмисән».  Онда Ишмуил деди: «Јеһова да, Онун мәсһ едилмиши дә шаһиддир ки, сиз мәни һеч нәдә ҝүнаһландыра билмәдиниз». Онлар: «О, шаһиддир», — дедиләр.  Ишмуил халга деди: «Мусаны вә Һаруну сечән, әҹдадларынызы Мисир торпағындан чыхаран Јеһова+ шаһиддир.  Инди дурун, Јеһованын сизин вә әҹдадларыныз үчүн етдији бүтүн һагг ишләри нәзәрә алараг сизи Јеһованын өнүндә мүһакимә едәҹәјәм.  Јагуб Мисирә ҝетди.+ Сонра әҹдадларыныз Јеһовадан имдад диләмәјә башлады.+ Јеһова Мусаны вә Һаруну ҝөндәрди,+ улу бабаларынызы Мисирдән чыхарыб бурада мәскунлашдырды.+  Лакин онлар Аллаһлары Јеһованы унутдулар. О да онлары Һәзур ордусунун башчысы Сисарын+, филиштлиләрин+, Муаб падшаһынын+ әлинә верди.+ Онлар исраиллиләрлә мүһарибә едирдиләр. 10  Халг Јеһовадан имдад диләди:+ “Јеһова, ҝүнаһ етмишик,+ Сәни атыб Бааллара+, Әштурәт бүтләринә+ сәҹдә гылмышыг. Нә олар, инди бизи дүшмәнләримизин әлиндән гуртар. Биз Сәнә гуллуг едәрик”. 11  Онда Јеһова Јәруббаалы+, Бәданы, Ифтаһы+, Ишмуили+ ҝөндәрди, сизи әтрафыныздакы дүшмәнләрин әлиндән гуртарды ки, әмин-аманлыгда јашајасыныз.+ 12  Сиз ҝөрәндә ки, әмуниләрин падшаһы Наһаш+ үстүнүзә ҝәлир, мәнә дединиз: “Јох, фикримиз гәтидир, биз падшаһ истәјирик!”+ Һәрчәнд сизин падшаһыныз Аллаһыныз Јеһовадыр.+ 13  Будур, бу да сечдијиниз, истәдијиниз падшаһ. Јеһова үстүнүзә падшаһ гојду.+ 14  Јеһовадан горхсаныз,+ Она гуллуг едиб+ сөзүнә гулаг ассаныз,+ Јеһованын әмрләриндән чыхмасаныз, өзүнүз вә падшаһыныз Аллаһыныз Јеһованын јолу илә ҝетсәниз, лап јахшы. 15  Јох әҝәр Јеһованын сөзүнә гулаг асмасаныз, Јеһованын әмрләринә аси чыхсаныз, онда Јеһованын әли сизә вә аталарыныза гаршы галхаҹаг.+ 16  Инди исә, дајанын, ҝөрүн Јеһова өнүнүздә неҹә мөһтәшәм иш ҝөрәҹәк. 17  Инди буғда бичини мөвсүмүдүр. Амма мән Јеһоваја јалвараҹағам ки, шимшәк чахыб јағыш јағсын. Онда баша дүшәҹәксиниз ки, өзүнүз үчүн падшаһ истәмәклә Јеһованын ҝөзүндә неҹә пис иш тутмусунуз».+ 18  Ишмуил Јеһоваја јалварды. Јеһова һәмин ҝүн илдырым чахдырыб јағыш јағдырды. Јеһованын вә Ишмуилин зәһми халгы басды. 19  Онлар Ишмуилә дедиләр: «Гулларын үчүн Аллаһын Јеһоваја дуа ет.+ Биз өлмәк истәмирик. Падшаһ истәмәклә ҝүнаһларымызын үстүнә бир ҝүнаһ да артырмышыг». 20  Ишмуил халга деди: «Горхмајын. Дүздүр, бу пис ишләри ҝөрмүсүнүз. Анҹаг Јеһованын јолундан дөнмәјин,+ Јеһоваја бүтүн үрәјинизлә гуллуг един.+ 21  Бош шејләрин далынҹа ҝетмәјин.+ Онлардан фајда јохдур,+ онлар сизи гуртара билмәјәҹәк, чүнки онлар һеч нәдир. 22  Амма Јеһова Өз бөјүк ады наминә+ халгыны атмајаҹаг,+ чүнки Јеһова сизи Өз халгы етмәјә гәрар вериб.+ 23  Мәнә ҝәлдикдә исә, һеч ағлыма да ҝәтирә билмәрәм ки, сиздән өтрү дуа етмәјә сон гојуб Јеһоваја гаршы ҝүнаһ едим. Мән бундан сонра да сизә нәсиһәт вериб јахшы, дүз јола јөнәлдәҹәјәм. 24  Бирҹә сиз Јеһовадан горхун,+ Она сидги-үрәкдән, сәдагәтлә гуллуг един. Бахын, О, сизин үчүн неҹә мөһтәшәм ишләр ҝөрүб.+ 25  Амма сиз инад едиб шәр ишләр ҝөрсәниз, сиз дә, падшаһыныз да мәһв олуб ҝедәҹәксиниз».+

Һашијәләр