Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 1:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әлгәна вә арвадлары (1—8)

  • Һәннә Аллаһдан оғул диләјир (9—18)

  • Ишмуил доғулур вә Јеһованын евинә верилир (19—28)

1  Әфраим+ дағлыг бөлҝәсиндә јерләшән Раматаим-Суфимдә+ Әлгәна+ адлы бир киши јашајырды*. Бу әфраимли киши Јәраһимин оғлу иди. (Јәраһим Әлиһунун, Әлиһу Тохунун, Тоху Суфун оғлу иди.)  Онун ики арвады вар иди, биринин ады Һәннә, о биринин ады Фәнинә иди. Фәнинәнин ушаглары вар иди, Һәннәнин исә ушағы олмурду.  Бу киши ордулар Аллаһы Јеһоваја* ибадәт етмәк вә гурбан ҝәтирмәк үчүн һәр ил јашадығы шәһәрдән Шилоја+ ҝедирди. Орада Әлинин ики оғлу Һүфни вә Фәнһас+ Јеһоваја каһин кими хидмәт едирди.+  Һәр дәфә Әлгәна гурбан тәгдим едәндә арвады Фәнинәјә, онун оғул вә гызларына пај верирди,+  Һәннә үчүн исә хүсуси пај ајырырды, чүнки ону чох севирди. Амма Јеһова Һәннәјә өвлад вермәмишди.  Јеһова она ушаг вермәдији үчүн ҝүнүсү дә ону әлә салыб дилхор едирди.  О, һәр ил белә едирди, һәр дәфә Һәннә Јеһованын евинә ҝедәндә+ ону әлә салырды. Иш о һәддә чатырды ки, Һәннә ағлајыр вә чөрәк јемирди.  Әри Әлгәна исә она дејирди: «Һәннә, нә үчүн ағлајырсан, нијә јемәк јемирсән, ахы нијә үрәјини сыхырсан? Мәҝәр мән сәнин үчүн он оғулдан да артыг дејиләм?»  Бир дәфә онлар Шилода јејиб-ичәндән сонра Һәннә ајаға галхды. Һәмин вахт каһин Әли Јеһованын мәбәдинин*+ гапысы ағзында кәтилдә отурмушду. 10  Һәннә чох кәдәрли иди. О, аҹы-аҹы ағлајараг Јеһоваја дуа етмәјә башлады+ 11  вә нәзир еләди: «Еј ордулар Аллаһы Јеһова, әҝәр бу гулунун дәрдинә биҝанә галмасан, мәнә нәзәр салсан, бу гулуну јада салыб мәнә бир оғул версән,+ ону өмүрлүк Сәнә верәҹәјәм, еј Јеһова, онун башына һеч вахт үлҝүҹ дәјмәјәҹәк».+ 12  О, Јеһоваја хејли дуа етди. Бүтүн бу вахт әрзиндә Әли она бахырды. 13  Һәннә үрәјиндә данышырды, тәкҹә додаглары тәрпәнир, сәси исә ешидилмирди. Буна ҝөрә дә Әлијә елә ҝәлди ки, о, сәрхошдур. 14  Әли она деди: «Нә гәдәр сәрхошлуг едәҹәксән? Бәсдир шәраб ичдин!» 15  Һәннә ҹаваб верди: «Хејр, ағам! Мән үрәји губар бағламыш бир гадынам. Нә шәраб ичмишәм, нә дә башга бир ички. Мән Јеһоваја үрәјими бошалдырам.+ 16  Гулуну әскик гадын санма; дәрдим бөјүкдүр, бајагдан она ҝөрә дуа едирәм». 17  Әли ҹавабында деди: «Саламат ҝет, гој Исраилин Аллаһы сәни мурадына чатдырсын».+ 18  Гадын: «Гој гулун ҝөзүндә лүтф тапсын, аға», — дејиб ҝетди вә јемәк једи. Артыг онун чөһрәсиндә кәдәр олмады. 19  Онлар сүбһ тездән дуруб Јеһоваја сәҹдә етдиләр, сонра Рамаја, евләринә гајытдылар.+ Әлгәна арвады Һәннә илә јахынлыг етди вә Јеһова она нәзәр салды.+ 20  Бир илин ичиндә* Һәннә һамилә галыб оғлан ушағы дүнјаја ҝәтирди. «Ону Јеһовадан истәдим», — дејәрәк ушағын адыны Ишмуил* гојду.+ 21  Бир мүддәт сонра Әлгәна күлфәти илә бирликдә Јеһоваја иллик гурбаны+ вә нәзирини тәгдим етмәјә ҝетди. 22  Амма Һәннә онларла ҝетмәди.+ О, әринә деди: «Ушағы сүддән ајыран кими Јеһованын һүзуруна апараҹағам. Гој һәмишәлик орада галсын».+ 23  Онда әри Әлгәна она деди: «Үрәјин неҹә истәјир, елә дә ет. Ушаг сүддән кәсиләнәҹән евдә гал. Гој Јеһова сән дејән кими етсин». Беләликлә, Һәннә евдә галды, ушаг сүддән кәсиләнәдәк ону әмиздирди. 24  Елә ки ушаг сүддән кәсилди, Һәннә бир үчиллик буға, бир ефа* ун вә бир бөјүк күп шәраб ҝөтүрүб+ ушагла бирликдә Шилоја+ ҝетди. Шилода о, Јеһованын евинә ҝетди, ушаг да онунла иди. 25  Буғаны кәсдиләр вә сонра ушағы Әлинин јанына ҝәтирдиләр. 26  Һәннә деди: «Аға, мән бу јердә дуруб сәнин јанында Јеһоваја дуа едән һәмин гадынам.+ 27  Мән бу ушаг үчүн дуа едирдим, Јеһова да мәни мурадыма јетирди.+ 28  Инди ону Јеһоваја верирәм. О, өмрү боју Јеһоваја мәхсус олаҹаг». О*, орада Јеһоваја сәҹдә гылды.

Һашијәләр

Јахуд Рамада Әлгәна адлы суфлу бир киши јашајырды.
Јәни чадырынын.
Диҝәр вариант: вахты ҝәләндә.
Мәнасы: Аллаһын ады.
Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ҝөрүнүр, Әлгәна.