Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Бутрус 4:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәсиһ кими Аллаһын ирадәсини јеринә јетирин (1—6)

  • Һәр шејин сону јахындыр (7—11)

  • Бир мәсиһи кими әзаб чәкмәк (12—19)

4  Беләликлә, Мәсиһ ҹисмән әзаб чәкдији+ үчүн сиз дә ејни дүшүнҹә илә* силаһланын. Чүнки ҹисмән әзаб чәкән инсан даһа ҝүнаһ етмир.+  Белә инсан галан өмрүнү инсани истәкләр үчүн јох,+ Аллаһын ирадәси үчүн јашајыр.+  Јетәр ки, сиз кечмишдә халгларын истәји илә отуруб-дурур,+ азғын һәрәкәтләрә*, әјјашлыға, кеф мәҹлисләринә, сәрхошлуға вә мәнфур бүтпәрәстлијә гуршанырдыныз.+  Онлар мәәттәл галырлар, ахы сиз артыг онларла бирликдә һәмин позғунлуг ҝирдабына гачмырсыныз. Буна ҝөрә дә барәниздә пис данышырлар.+  Онлар дириләри вә өлүләри мүһакимә етмәјә һазыр оланын гаршысында ҹаваб верәҹәкләр.+  Мәһз елә буна ҝөрә дә мүждә өлүләрә бәјан едилмишди+ ки, онлар инсанларын ҝөзүндә ҹисмән мүһакимә едилсинләр, анҹаг Аллаһын ҝөзүндә руһән јашаја билсинләр.  Һәр шејин сону јахындыр. Буна ҝөрә дә сағламдүшүнҹәли олун+ вә дуаја һәмишә өнәм верин.+  Анҹаг һәр шејдән зијадә бир-биринизи һәрарәтлә севин,+ чүнки мәһәббәт чохлу ҝүнаһын үстүнү өртүр.+  Бир-биринизә дејинмәдән гонагпәрвәрлик ҝөстәрин.+ 10  Һәр кәс алдығы әнама әсасән, Аллаһын мүхтәлиф јолларла ифадә олунан лүтфүнүн нүмунәви нөкәрбашысы кими бир-биринә хидмәт етсин.+ 11  Данышан гој Аллаһын мүгәддәс сөзләрини данышантәк данышсын; хидмәт едән гој Аллаһын вердији ҝүҹә архаланараг хидмәт етсин.+ Беләҹә, Аллаһ һәр шејдә Иса Мәсиһ васитәсилә уҹалаҹаг.+ Ҹалал вә гүдрәт әбәдијјән Она мәхсусдур. Амин. 12  Әзизләрим, гәрибә бир шеј баш верирмиш кими, башыныза ҝәлән одлу-аловлу сынаглара тәәҹҹүбләнмәјин.+ 13  Әксинә, Мәсиһин әзабларына бир белә шәрик олдуғунуз үчүн севинин.+ Онда Мәсиһин ҹалалы зүһур едәндә севиниб-шадланаҹагсыныз.+ 14  Әҝәр сизи Мәсиһин адына ҝөрә тәһгир едирләрсә, хошбәхтсиниз,+ чүнки шәрәф руһу, јәни Аллаһын руһу үзәриниздәдир. 15  Тәки сизләрдән һеч ким гатил, оғру, ҹани вә ја башгаларынын ишинә гарышан адам кими әзаб чәкмәсин.+ 16  Әҝәр инсан мәсиһи олараг әзаб чәкирсә, гој утанмасын,+ әксинә, бу ады дашыдығы үчүн Аллаһа шүкүр етсин. 17  Һөкм Аллаһын евиндән башлајаҹаг вә бунун вахты артыг јетишди.+ Әҝәр һөкм биздән башлајаҹагса,+ ҝөр Аллаһын мүждәсинә итаәт етмәјәнләрин ахыры неҹә олаҹаг?+ 18  «Әҝәр салеһ ҝүҹ-бәла илә хилас олурса, ҝөр кафирләри вә ҝүнаһкарлары нә ҝөзләјир?!»+ 19  Буна ҝөрә дә гој Аллаһын изни илә әзаб чәкәнләр јахшы ишләр ҝөрәрәк өзләрини сәдагәтли Јарадана тапшырсынлар.+

Һашијәләр

Јахуд гәтијјәтлә, әзмлә.
Јахуд абырсыз һәрәкәтләрә. Јун. аселҝеја (ҹәм һалда). Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.