• 1

  • Шаһ Аһашверошун Шушдакы зијафәти (1—9)

  • Мәликә Ваштинин итаәтсизлији (10—12)

  • Шаһ мүдрикләрлә мәсләһәтләшир (13—20)

  • Шаһ фәрман ҝөндәрир (

 • 2

  • Тәзә мәликә ахтарылыр (1—14)

  • Әстәр мәликә олур (15—20)

  • Мәрдәһај гәсдин үстүнү ачыр (21—23)

 • 3

  • Шаһ Һәманы јүксәлдир (1—4)

  • Һәман јәһудиләри гырмаг гәсдинә дүшүр (5—15)

 • 4

  • Мәрдәһај дәрд ичиндә (1—5)

  • Мәрдәһај Әстәрә шаһын јанына ҝетмәји тапшырыр (6—17)

 • 5

  • Әстәр шаһын һүзуруна ҝәлир (1—8)

  • Һәманын һирси; ловғаланмасы (9—14)

 • 6

  • Шаһ Мәрдәһаја һөрмәт ҝөстәрир (1—14)

 • 7

  • Әстәр Һәманы ифша едир (1—6а)

  • Һәман дирәкдән асылыр (6б—10)

 • 8

  • Мәрдәһај јүксәлир (1, 2)

  • Әстәр шаһа јалварыр (3—6)

  • Шаһын диҝәр фәрманы (7—14)

  • Јәһудиләр шадланыр (15—17)

 • 9

  • Јәһудиләрин гәләбәси (1—19)

  • Пурим бајрамы (20—32)

 • 10

  • Мәрдәһајын шөһрәти (1—3)