Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 5:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әлифәзин нитгинин давамы (1—27)

    • «Аллаһ ағыллылары елә өз фәндләри илә тутур» (13)

    • «Сән Гүдрәт Саһибинин тәрбијәсини рәдд етмә!» (17)

5  Чағыр ҝөрәк сәнә ҹаваб верән олаҹаг? Һансы мүгәддәсә үз тутаҹагсан?   Сәфеһи һирс мәһв едәр,Наданы пахыллыг өлдүрәр.   Мән сәфеһин көк салдығыны ҝөрмүшәм,Амма онун јурду гәфләтән ләнәтләнир.   Оғуллары әмин-аманлыг тапмыр,Шәһәр дарвазасында тапдаланыр,+ хилас едәнләри олмур.   Топладығы мәһсулу аҹлар јејир,Тиканларын арасындан чәкиб апарырлар.Варыны, јохуну тәлә гапыр.   Чүнки пис шеј торпагдан чыхмыр,Дәрд-бәла јердән битмир.   Неҹә ки гығылҹым һаваја галхыр,Инсан да әзаб чәкмәк үчүн доғулур.   Амма мән үзүмү Аллаһа тутардым,Иддиамы Аллаһа билдирәрдим.   О ки бөјүк, ағласығмаз ишләр ҝөрүр,Сајсыз-һесабсыз харигәләр јарадыр, 10  Јерә јағыш верир,Тарлалара су ҝөндәрир, 11  Мәзлуму јүксәјә галдырыр,Пәришан адама ниҹат верир. 12  О, һијләҝәрин фәндләрини позур ки,Әлинин иши аванд олмасын. 13  О, ағыллылары елә өз фәндләри илә тутур ки,+Фәрасәтли адамларын нијјәтини алт-үст етсин. 14  Онлар ҝүнүн ҝүнортасында гаранлыға дүшүрләр,Ҝүнорта чағы кор кими ҝәзирләр, елә бил, ҝеҹәдир. 15  О, инсаны онларын дилинин гылынҹындан,Јохсулу ҝүҹлүнүн әлиндән гуртарыр. 16  Беләҹә, мәзлум үчүн үмид вар,Һагсызлығынса ағзы јумулуб. 17  Бах, Аллаһын тәнбеһ етдији бәндә хошбәхтдир!Сән Гүдрәт Саһибинин тәрбијәсини рәдд етмә! 18  Чүнки О јаралајыр, амма јараны сарыјыр,Парча-парча едир, амма әлләри илә сағалдыр. 19  Алты бәладан сәни гуртарар,Једдинҹи бәла сәндән јан өтәр. 20  О, сәни гытлыг заманы өлүмүн пәнҹәсиндән,Дөјүш вахты гылынҹын ағзындан алар. 21  Гамчылајан дилдән+ горунарсан,Талан ҝәләндә горхмазсан. 22  Гырғына, аҹлыға ҝүләрсән,Јердәки вәһши һејванлардан горхмазсан. 23  Тарландакы дашлар сәнә зәрәр вурмаз,Вәһши һејван сәнинлә асајишдә јашар. 24  Чадырынын саламат галаҹағындан архајын оларсан,Өрүшүнү јохлајанда әскиклик тапмазсан. 25  Балаларын артыб чохалар,Өвладларын јерин оту гәдәр олар. 26  Вахтында топланмыш дәрз кими,Гәбрә ҝүмраһ ҝедәрсән. 27  Бу беләдир ки вар, биз буну арашдырмышыг, Сән дә гулаг ас, өјрән».

Һашијәләр