Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 22:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әлифәзин үчүнҹү нитги (1—30)

    • Инсандан Аллаһа хејир вармы? (2, 3)

    • Әјјубу хәсисликдә вә һагсызлыгда иттиһам едир (9)

    • Аллаһа тәрәф гајытсан, фираванлығын гајыдар (23)

22  Тәһмани Әлифәз+ белә ҹаваб верди:   «Инсандан Аллаһа нә фајда? Ағыллы адамын Она нә хејри?+   Мәҝәр сәнин салеһлијин Гүдрәт Саһибинә лазымдыр*?Јохса тәмиз һәјатынын Она хејри вар?+   Һеч мөминлијинә ҝөрә Аллаһ сәнә ҹәза верәр?Сәнинлә чәкишәр?   Мәҝәр бу, сәнин һәдсиз пислијинә ҝөрә дејил?Битиб-түкәнмәјән тәгсирләринә ҝөрә дејил?+   Наһагдан гардашларындан ҝиров ҝөтүрүрсән,Ҹамааты сојуб лүт гојурсан.+   Јорғун адамдан бир гуртум сују,Аҹ адамдан бир тикә чөрәји әсирҝәјирсән.+   Торпаг ҝүҹлүнүн әлиндәдир,+Орада севилиб-сечилмишләр јашајыр.   Сән исә дул гадынлары әлибош гајтардын,Јетимләрин гол-ганадыны гырдын. 10  Буна ҝөрә әтрафына тәләләр дүзүлүб,+Гәфил горху сәни сарсыдыр, 11  Буна ҝөрә зүлмәтдәсән, ҝөзүн ҝөрмүр,Азғын сулар сәни гәрг едир. 12  Мәҝәр Аллаһ уҹа ҝөјләрдә дејил? Улдузлара бах, ҝөр неҹә јүксәкдәдирләр. 13  Сән исә дејирсән: “Аллаһ нә билир? Зүлмәтин архасындан О, неҹә мүһакимә едә биләр? 14  О, ҝөј гүббәси үзәриндә ҝәзишәндәБулудлар Онун габағыны кәсир ки, ҝөрмәсин”. 15  Сән пис адамларын гојдуғуГәдим јолла ҝедәҹәксән? 16  Өлүм онлары вахтындан әввәл һаглајыб,Бүнөврәләрини сел јујуб-апарыб.+ 17  Аллаһа дејирдиләр: “Биздән әл чәк! Гүдрәт Саһиби бизә нә едә биләр?” 18  Ҝәл ки онларын евини наз-немәтлә долдуран О олуб. (Мәнсә белә пис фикирләрдән узағам.) 19  Салеһләр онларын мәһвини ҝөрүб севинәҹәк,Мәсумлар онлара ҝүләҹәк: 20  “Дүшмәнләримиз гырылды,Онлардан нә галдыса, јаныб күл олду”. 21  Ҝәл сән Аллаһы таны, онда раһатлыг тапарсан,Хејир тапарсан. 22  Онун ағзындан чыхан гануну ешит,Сөзләрини үрәјиндә+ сахла. 23  Гүдрәт Саһибинә тәрәф гајытсан, әввәлки фираванлығын гајыдар.+Һагсызлығы чадырындан узаглашдырсан, 24  Гызыл күлчәләрини торпаға,Офир гызылыны+ дашлы дәрәјә атсан, 25  Гүдрәт Саһиби сәнин гызылын,Сәнин халис ҝүмүшүн олар. 26  Гүдрәт Саһиби сәнин севинҹин олар,Башыны галдырыб Аллаһа бахарсан. 27  Она јалварарсан, сәни ешидәр,Нәзирләрини јеринә јетирәрсән. 28  Нијјәтләрин баш тутар,Јолуна нур әләнәр. 29  Лакин ловғалансан, рәзил оларсан.Һәлим адамы исә О хилас едәр. 30  О, мәсуму гуртарар.Әлин тәмиздирсә, сән дә мүтләг гуртуларсан».

Һашијәләр

Јахуд хошдур.