Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 21:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјубун ҹавабы (1—34)

    • «Нә үчүн шәр адам узун өмүр сүрүр?» (7—13)

    • Јолдашларыны ифша едир (27—34)

21  Әјјуб белә ҹаваб верди:   «Мәнә јахшы-јахшы гулаг асын,Онда мәнә тәсәлли вермиш оларсыныз.   Бир аз сәбир един, мән данышым,Сонра лағ едәрсиниз.+   Мәҝәр мән шикајәтими инсана әрз едирәм? Белә олсајды, һөвсәләм даралмазды?   Үзүмә бахын, мат галын,Әлинизи ағзынызын үстүнә гојун.   Бу һагда дүшүнәндә өзүмә јер тапмырам,Бүтүн бәдәним әсир.   Нә үчүн шәр адам узун өмүр сүрүр,+Јаша долур, вар-дөвләти башындан ашыр?+   Өвладлары даим ҝөзүнүн габағындадыр,Нәвә-нәтиҹә ҝөрүр.   Евиндә әмин-аманлыг вар, горху-һүркүдән узагдыр,+Аллаһ дәјәнәјилә ону вурмур. 10  Буғасы ҹүтләшир, тохуму һәдәр ҝетмир,Инәји доғур, бала салмыр. 11  Оғуллары дәстә-дәстә чөлә гачыр,Ушаглары атылыб-дүшүр. 12  Авазларыны гавалла, чәнҝлә гоша јүксәлдирләр,Неј сәси алтында шадланырлар.+ 13  Онлар фираван өмүр сүрүр,Мәзара* да раһатҹа енирләр. 14  Амма Аллаһа дејирләр: “Биздән әл чәк! Сәнин јолуну танымаг истәмирик.+ 15  Гүдрәт Саһиби кимдир ки, Она гуллуг едәк?+ Ону танымагла нә газанаҹағыг?”+ 16  Амма билирәм ки, онларын фираванлығы өз әлләриндә дејил.+ Шәр адамын дүшүнҹәси* мәндән узагдыр.+ 17  Чох ҝөрмүсүнүз, писләрин чырағы сөнсүн?+ Бәлаја дүчар олсунлар? Худавәнд гәзәбләниб онлары мәһв етсин? 18  Онлар нә вахтса күләјин говдуғу саман чөпү кими,Гасырғанын совурдуғу чөр-чөп кими олублар? 19  Аллаһ адамын ҹәзасыны оғулларына сахлајаҹаг. Амма гој Худавәнд онун өзүнә чәкдирсин ки, о, буну билсин.+ 20  Гој о, мәһвини өз ҝөзләри илә ҝөрсүн,Гүдрәт Саһибинин гәзәбини өзү ичсин.+ 21  Чүнки өмрүнүн ајлары јарыда кәсилсә,+Өлүб-ҝедәндән сонра она нә, өвладлары илә нә олаҹаг? 22  Мәҝәр кимсә Аллаһа билик верә биләр?+О ки јүксәкләрдә оланлары мүһакимә едир.+ 23  Бир адам дәрд-сәри олмадан өлүр,Бәдәни ҝүмраһ,+ 24  Будлары јоғун,Сүмүкләри гүввәтли һалда өлүр. 25  О бириси исә дәрд ичиндә,Һәјатдан кам алмамыш өлүр. 26  Икиси дә торпагда ујујаҹаг,+Икисинин дә бәдәнинә гурдлар дарашаҹаг.+ 27  Сизин фикирләриниздән,Мәнә јаманлыг етмәк үчүн* гурдуғунуз фәндләрдән аҝаһам.+ 28  Дејирсиниз: “Һаны әсилзадәнин еви?Һаны шәр адамын чадыры, һаны онун мәскәни?”+ 29  Јолчулардан сорагламадыныз? Онларын мүшаһидәсини арашдырыб-өјрәнмәдиниз ки, 30  Фәлакәт ҝүнүндә шәр адама аман верилир,Гәзәб ҝүнүндә о гуртулур? 31  Ким онун һәрәкәтини үзүнә вурар,Әмәлләринин һејфини чыхар? 32  Бәли, о, гәбиристанлыға апарылаҹаг,Гәбринин кешијиндә дураҹаглар. 33  Торпаг она хош олаҹаг.+Бүтүн бәшәр онун ардынҹа ҝедир,+Ондан габаг ҝедәнләрин дә сајы билинмир. 34  Белә исә, бош тәсәллиниз нәјимә ҝәрәкдир?+ Сөзләриниз башдан-баша јаландыр!»

Һашијәләр

Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Јахуд мәсләһәти; фитнәси.
Диҝәр вариант: мәнә зүлм етмәк үчүн.