Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 2:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шејтан јенә Әјјубун камиллијинә шәкк ҝәтирир (1—5)

  • Шејтан Әјјубу азара дүчар едир (6—8)

  • Әјјубун арвады: «Ләнәт ет Аллаһа, өл гуртар!» (9, 10)

  • Әјјубун үч јолдашынын ҝәлиши (11—13)

2  Бир ҝүн јенә Аллаһ оғуллары+ Јеһованын һүзуруна ҝәлдиләр.+ Шејтан да онларын арасында Јеһованын һүзуруна ҝәлди.+  Јеһова Шејтандан сорушду: «Һарадан ҝәлирсән?» «Дүнјаны ҝәзиб-долашырдым»,+ — дејә Шејтан Јеһоваја ҹаваб верди.  Јеһова она деди: «Гулум Әјјуба фикир вердин? Дүнјада онун кими дүрүст, камил,*+ Аллаһдан горхан, шәрдән узаг дуран икинҹи адам јохдур. Наһагдан Мәни вадар едирсән ки, ону мәһв едим,+ һалбуки о, камиллијиндән дөнмүр».+  Шејтан Јеһоваја ҹаваб верди: «Дәри әвәзинә дәри! Инсан ҹанындан өтрү һәр шејини верәр.  Әлини узадыб онун әтинә, сүмүјүнә тохун, о, дүз Сәнин үзүнә ләнәт едәҹәк».+  Онда Јеһова Шејтана деди: «Будур, о, сәнин ихтијарындадыр. Тәкҹә ҹанына дәјмә!»  Беләликлә, Шејтан Јеһованын һүзурундан чыхыб ҝетди вә Әјјубу тәпәдән-дырнағаҹан ағрыјан чибанларла+ вурду.  Әјјуб јараларыны гашымаг үчүн бир сахсы парчасы ҝөтүрүб күлүн ичиндә отурду.+  Ахырда арвады она деди: «Сән һәлә дә камил галмаг истәјирсән? Ләнәт ет Аллаһа, өл гуртар!» 10  «Лап сәфеһ гадынлар кими данышырсан. Дејирсән, Аллаһдан анҹаг јахшы шејләри гәбул едәк, пис шејләри гәбул етмәјәк?»+ — дејә Әјјуб ҹаваб верди. Бүтүн бунларын мүгабилиндә Әјјубун дилиндән она ҝүнаһ газандыран бир кәлмә сөз чыхмады.+ 11  Әјјубун башына ҝәлмиш бу мүсибәтләри ешидән үч јолдашы — тәһмани Әлифәз+, шуһи+ Билдад+ вә нәһмати Сөфәр+ — һәр бири өз мәмләкәтиндән јола дүшүб ҝәлди. Онлар данышдылар ки, бирликдә Әјјубун јанына ҝедиб онун дәрдинә шәрик олсунлар вә она тәсәлли версинләр. 12  Бу кишиләр узагдан баханда Әјјубу танымадылар. Һөнкүр-һөнкүр ағлајыб јахаларыны ҹырдылар вә торпаг ҝөтүрүб башларына төкдүләр.+ 13  Једди ҝүн, једди ҝеҹә Әјјубла бирҝә јердә отурдулар. Һеч бири ағзыны ачыб сөз демәди, ахы ҝөрүрдүләр ки, онун дәрди бөјүкдүр.+

Һашијәләр

Јахуд ејибсиз.