Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 1:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјуб; онун дөвләти (1—5)

  • Шејтан Әјјубун камиллијинә шәкк ҝәтирир (6—12)

  • Әјјуб вар-дөвләтини вә өвладларыны итирир (13—19)

  • Әјјуб Аллаһы тәгсирләндирмир (20—22)

1  Уз дијарында Әјјуб*+ адлы бир киши јашајырды. О, дүрүст, камил* инсан иди.+ Аллаһдан горхур, шәрдән узаг дурурду.+  Әјјуб једди оғул, үч гыз атасы иди.  Онун једди мин баш гојуну, үч мин баш дәвәси, мин баш гарамалы, беш јүз улағы варды. Һәмчинин чохлу нөкәри варды. Бу киши Шәргдә ән нүфузлу адам иди.  Оғуллары һәрәси өз ҝүнүндә евләриндә зијафәт гурар вә баҹыларынын үчүнү дә өзләри илә јејиб-ичмәјә дәвәт едәрди.  Зијафәтләр баша чатанда Әјјуб оғулларыны пакламаг үчүн онлары јанына чағырарды. О, сәһәр тездән дурар вә «бәлкә, оғулларым ҝүнаһ едиб, үрәјиндә Аллаһа күфр сөјләјибләр» дејәрәк һәр бири үчүн јандырма гурбаны тәгдим едәрди.+ Әјјуб һәмишә белә едәрди.+  Бир ҝүн Аллаһ оғуллары*+ Јеһованын һүзуруна ҝәлди.+ Шејтан+ да онларын арасында иди.+  Јеһова Шејтандан сорушду: «Һарадан ҝәлирсән?» «Дүнјаны ҝәзиб-долашырдым»,+ — дејә Шејтан Јеһоваја ҹаваб верди.  Јеһова она деди: «Гулум Әјјуба фикир вердин? Дүнјада онун кими дүрүст, камил+, Аллаһдан горхан, шәрдән узаг дуран икинҹи адам јохдур».  Шејтан Јеһоваја ҹаваб верди: «Мәҝәр Әјјуб Аллаһдан елә-белә горхур?+ 10  Ҹаныны, евини, мал-мүлкүнү горујан* Сән дејилсән?+ Әлинин зәһмәтинә бәрәкәт вермисән,+ сүрүләри һәр јана јајылыб. 11  Амма әлини узадыб онун варына, јохуна тохун, о, дүз Сәнин үзүнә ләнәт едәҹәк». 12  Јеһова Шејтана деди: «Будур, онун һәр шејини сәнин ихтијарына верирәм. Тәкҹә өзүнә дәјмә!» Беләликлә, Шејтан Јеһованын һүзурундан чыхыб ҝетди.+ 13  Ҝүнләрин бир ҝүнү Әјјубун оғуллары вә гызлары бөјүк гардашларынын евиндә јејиб-ичирди.+ 14  Бу заман нөкәрләриндән бири Әјјубун јанына ҝәлиб деди: «Өкүзләр ҹүт сүрүрдү, улаглар да онларын јанында отлајырды. 15  Бирдән сәбалылар һүҹум чәкиб онлары апарды, нөкәрләри исә гылынҹдан кечирди. Бирҹә мән гачыб гуртулдум, ҝәлдим сәнә хәбәр верим». 16  О, сөзүнү гуртармамыш башга бир нөкәр ҝәлиб деди: «Аллаһ ҝөјдән од јағдырды*, алов гојунлары вә чобанлары удду. Бирҹә мән гачыб гуртулдум, ҝәлдим сәнә хәбәр верим». 17  О, сөзүнү гуртармамыш башга бир нөкәр ҝәлиб деди: «Кәлданиләр+ үч дәстәјә бөлүнүб басгын етдиләр, дәвәләри ҝөтүрүб апардылар, нөкәрләри исә гылынҹдан кечирдиләр. Бирҹә мән гачыб гуртулдум, ҝәлдим сәнә хәбәр верим». 18  О, сөзүнү гуртармамыш башга бир нөкәр ҝәлиб деди: «Оғулларынла гызларын бөјүк гардашларынын евиндә јејиб-ичирдиләр. 19  Гәфләтән чөллүкдән туфан ҝәлди, еви һәр тәрәфдән ағушуна алды. Ев ҹаванларын үстүнә учду, онлар тәләф олдулар. Бирҹә мән гачыб гуртулдум, ҝәлдим сәнә хәбәр верим». 20  Әјјуб дуруб јахасыны ҹырды, сачыны гырхды вә јерә дөшәниб 21  деди: «Анамын бәтниндән чылпаг чыхмышам,Чылпаг да ҝедәҹәјәм.+ Верән дә Јеһовадыр,+ алан да Јеһовадыр. Јеһованын адына алгыш олсун». 22  Бүтүн бунларын мүгабилиндә, Әјјуб нә ҝүнаһ етди, нә дә Аллаһы тәгсирләндирди.

Һашијәләр

Тәхмини мәнасы: әдавәт һәдәфи.
Јахуд ејибсиз.
Бу ифадә ибрани дилиндә мәләкләрлә әлагәдар ишләдилир. Лүғәтдә «Аллаһын Оғлу» ифадәсинә бах.
Һәрфән: чәпәрә алан.
Диҝәр вариант: шимшәк чахдырды.