Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 7:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әһәз падшаһа хәбәр (1—9)

    • Шаарјашуб (3)

  • Имануил (10—17)

  • Вәфасызлығын аҹы нәтиҹәләри (18—25)

7  Јәһуда падшаһы Үзијјә оғлу Јутәмин оғлу Әһәзин+ дөврүндә Арам падшаһы Рәсин илә Исраил падшаһы Рәмали оғлу Фәга+ Јерусәлимә һүҹум етди. Лакин о*, ораны ала билмәди.+  Давуд евинә хәбәр верилди ки, Арам Әфраимлә гүввәләрини бирләшдириб. Әһәзин дә, халгын да үрәји мешә ағаҹлары күләкдән титрәјәнтәк титрәди.  Јеһова Әшијаја деди: «Дур, оғлун Шаарјашубу*+ ҝөтүрүб Әһәзи гаршыламаг үчүн јухары чарһовузун су кәмәринин+ ахырына, ҹамашырчы тарласына ҝедән баш јола чых.  Она белә де: “Архајын ол, горхма. Гој үрәјин бу түстүләнән ики одун парчасынын, Арам падшаһы Рәсинлә Рәмали оғлунун+ һиккәси гаршысында әсмәсин.  Бахма ки, Арам, Әфраим вә Рәмали оғлу сәнин гәсдинә дуруб дејирләр:  “Ҝәл Јәһуданын үстүнә ҝедәк, ону парчалајыб* зәбт еләјәк, Табиилин оғлуну ора падшаһ гојаг”.+  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Бу олмајаҹаг,Бу иш баш тутмајаҹаг.   Чүнки Арамын башы Дәмәшгдир,Дәмәшгин башы Рәсиндир. Алтмыш беш ил кечмәмишӘфраим дармадағын олаҹаг, бу адда халг олмајаҹаг.+   Әфраимин башы Сәмәријјәдир,+Сәмәријјәнин башы исә Рәмали оғлудур.+ Әҝәр иманыныз мөһкәм олмаса,Чох дура билмәјәҹәксиниз”». 10  Сонра Јеһова Әһәзә белә деди: 11  «Аллаһын Јеһовадан бир әламәт истә,+ гој лап Мәзар* кими дәрин, ҝөјләр кими уҹа олсун». 12  Әһәз исә деди: «Истәмәјәҹәјәм, Јеһованы да сынамајаҹағам». 13  Онда пејғәмбәр деди: «Еј Давуд еви, бир гулаг ас. Инсанлары бездирдијиниз бәс дејил, һәлә бир Аллаһымы да бездирирсиниз?+ 14  Буна ҝөрә Јеһова Өзү сизә әламәт верәҹәк: гыз һамилә галыб бир оғул доғаҹаг+ вә адыны Имануил* гојаҹаг.+ 15  Бу ушаг писи рәдд едиб, јахшыны сечмәји баҹаранадәк анҹаг јағ вә бал јејәҹәк. 16  Бил ки, бу оғлан писи рәдд едиб, јахшыны сечмәји өјрәнәнәдәк гаршысында тир-тир әсдијин бу ики падшаһын торпағы бомбош галаҹаг.+ 17  Јеһова сәнә, халгына вә атанын евинә елә ҝүнләр ҝөстәрәҹәк ки, беләләри Әфраим Јәһудадан ајрыландан бәри олмајыб.+ О, Ашшур падшаһыны үстүнүзә ҝөндәрәҹәк.+ 18  О ҝүн Јеһова фит чалыб Мисирдә Нилдән ајрылан узаг архлардакы милчәкләри вә Ашшур торпағындакы арылары чағыраҹаг. 19  Онлар да ҝәлиб дәрин дәрәләрдә, гаја ојугларында, бүтүн тиканлы коллугларда вә бүтүн сутутар јерләрдә отураҹаглар. 20  О ҝүн Јеһова чај* бөлҝәсиндән муздла ҝөтүрдүјү үлҝүҹлә, јәни Ашшур падшаһынын+ әли илә сач-саггалынызы вә ајагларынызын түкүнү гырхыб атаҹаг. 21  О ҝүн кимсә сүрүдән бир дүјә вә ики гојун гуртараҹаг. 22  Сүдүн боллуғундан о, јағ јејәҹәк; о торпагда сағ галан һәр кәс анҹаг јағ вә бал јејәҹәк. 23  Бир заманлар мин ҝүмүш дәјәриндә олан мин үзүм тәнәјинин јериндә о ҝүн кол-кос битәҹәк. 24  Оралара јалныз ох-јајла ҝедәҹәкләр, чүнки бүтүн өлкәни кол-кос басаҹаг. 25  Бир заманлар тохаланыб тәмизләнмиш дағлары кол-кос басдығындан ора ҝедә билмәјәҹәксән. Ора өкүзләрин отладығы вә гојун-гузунун тапдаладығы бир јер олаҹаг».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: онлар.
Мәнасы: јалныз сағ галанлар дөнәҹәк.
Диҝәр вариант: ҹанына горху салыб.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Мәнасы: Аллаһ бизимләдир.
Фәрат чајы.