Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 59:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ ҝүнаһлара ҝөрә халгындан үз дөндәриб (1—8)

  • Етираф (9—15а)

  • Аллаһ төвбәкарлары гуртарыр (15б—21)

59  Јеһованын әли зәиф дејил ки, хилас едә билмәсин,+Гулағы тутулмајыб ки, ешидә билмәсин.+   Өз тәгсирләриниз сизи Аллаһыныздан ајырды.+ Ҝүнаһларыныз уҹбатындан О, сиздән үз дөндәрди,Сизи ешитмәк истәмир.+   Әлләриниз ган ичиндәдир,+Бармагларыныз ҝүнаһа булашыб. Додагларыныздан јалан јағыр,+ дилиниздән пислик төкүлүр.   Салеһлији чағыран јохдур,+Доғру нијјәтлә мәһкәмәјә ҝедән јохдур. Онлар бош шејләрә бел бағлајыр,+ мәнасыз сөзләр данышырлар. Зијана һамилә галыб зәрәр доғурлар.+   Онлар зәһәрли иланын јумурталары үстүндә күрт отурур,Һөрүмчәк тору һөрүрләр.+ Јумурталарыны ким јесә өләр,Сынан јумуртадан ҝүрзә чыхар.   Онларын һөрдүјү тордан палтар чыхмаз,Дүзәлтдикләринә бүрүнә билмәзләр.+ Әмәлләри зәрәрдир,Әлләриндә зоракылыг тутублар.+   Ајаглары шәр далынҹа гачыр,Ҝүнаһсыз ган төкмәјә тәләсирләр.+ Ағылларында анҹаг пислик тутублар,Јолларында анҹаг виранчылыг, дәрд-бәла вар.+   Сүлһ јолуну танымырлар,Ҹығырларында әдаләт јохдур.+ Јолларыны әјирләр.Бу јолларла ҝедән сүлһ тапмајаҹаг.+   Одур ки, әдаләт биздән ҝен ҝәзир,Салеһлик бизә јахын ҝәлмир. Һеј ишыг ҝөзләјирик, амма һәр јан гаранлыгдыр.Ајдынлыг ҝөзләјирик, амма зүлмәтдә јеријирик.+ 10  Кор кими, дивардан тута-тута ҝәзирик,Ҝөзү ҝөрмәјәнләр кими, әллә јохлаја-јохлаја ҝәзирик.+ Ҝүнүн ҝүнорта чағы бүдрәјирик, санки, гаранлыг ҝеҹәдир.Гүввәтлиләр арасында өлү кимијик. 11  Һамымыз ајы кими бөјүрүрүк,Ҝөјәрчинтәк гәмли-гәмли инләјирик. Әдаләт ҝөзләјирик, лакин ҝөрмүрүк,Ниҹат ҝөзләјирик, лакин биздән ҝен дуруб. 12  Сәнин гаршында аси әмәлимиз чохдур,+Һәр ҝүнаһымыз әлејһимизә шәһадәт едир.+ Асилијимиз үстүмүздәдир,Тәгсирләримизи јахшы билирик.+ 13  Биз аси олуб Јеһованы инкар етдик,Аллаһымыза арха чевирдик. Зүлм етмәкдән, үсјандан данышырдыг.+Фитнә гуруб, үрәјимиздән јалан сөзләр чыхарырдыг.+ 14  Әдаләт ҝери чәкилиб,+Салеһлик узагда дуруб.+Һагг мејданда бүдрәјир,Доғрулуг ора ҝирә билмир. 15  Һәгигәт* гејб олуб,+Пис әмәлләрдән әл чәкәни сојурлар. Јеһова буну ҝөрдү, чох наразы олду,Чүнки һагг-әдаләт тапмады.+ 16  О ҝөрдү ки, бир көмәк едән јохдур,Һејрәтә ҝәлди ки, бир гаһмар чыхан јохдур,Буна ҝөрә, Өз голу ниҹат ҝәтирди,Әдаләти дә тәрәфиндә дурду. 17  Сонра О, әдаләти зиреһтәк ҝејди,Ниҹат дәбилгәсини башына гојду,+ Гисас либасыны әјнинә тахды,+Гејрәти әбатәк әјнинә бүрүдү. 18  О, онлара әмәлләринин әвәзини верәҹәк,+ Јағыларына гәзәблә, дүшмәнләринә гисасла әвәзини верәҹәк.+ Адаларын да һаггыны верәҹәк. 19  Ҝүнбатанда Јеһованын адындан,Ҝүндоғанда әзәмәтиндән горхаҹаглар.Чүнки О, ҝур-ҝур ахан,Јеһованын руһу илә ахан чај кими ҝәләҹәк. 20  Јеһова бәјан едир: «Сиона,Јагубун ичиндә асиликдән дөнән кәсләрин јанына Гуртарыҹы+ ҝәләҹәк».+ 21  Јеһова дејир: «Онларла бағладығым әһд будур.+ Үзәриндә олан руһум, дилинә гојдуғум сөзләр сәнин, ушагларынын, нәвәләринин дилиндән ҝөтүрүлмәјәҹәк. Индидән сонсузадәк», — дејир Јеһова.

Һашијәләр

Јахуд дүрүстлүк.