Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 58:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һәгиги вә сахта оруҹ (1—12)

  • Шәнбәнин ҝәтирдији севинҹ (13, 14)

58  «Вар ҝүҹүнүзлә гышгырын, чәкинмәјин! Сәсинизи шејпур кими уҹалдын. Халгыма үсјанкарлығыны,Јагуб евинә ҝүнаһларыны билдирин.+   Һәр ҝүн Мәни ахтарырлар,Дејирләр ки, јолларымы танымагдан зөвг алырлар,Ҝуја онлар әмәлисалеһ халгдыр,Ҝуја Аллаһларынын әдаләтиндән һеч узаглашмајыблар.+ Онлар Аллаһа јахынлашмаг истәјиләМәндән адил һөкмләр диләјирләр,+   Дејирләр: “Нијә тутдуғумуз оруҹу ҝөрмүрсән?+ Нијә ҹанымыза вердијимиз ҹәфаја фикир вермирсән?”+ Чүнки оруҹ тутдуғунуз ҝүн мәнфәәт ҝүдүрсүнүз,Ишчиләринизә зүлм едирсиниз.+   Оруҹ тутанда дидиширсиниз, далашырсыныз,Амансыз зәрбәләр вурурсунуз. Бу ҹүр оруҹла сәсиниз ҝөјләрдә неҹә ешидилсин?   Мәҝәр Мән бу ҹүр оруҹ истәмишдим:О ҝүн инсан өзүнә зүлм еләсин,Гамыш кими башыны әјсин,Чулун, күлүн үстүндә јатсын? Сиз буна оруҹ, Јеһоваја мәгбул ҝүн дејирсиниз?   Мәним истәдијим оруҹ бах будур: Зүлм буховлары чыхарылсын,Бојундуруг ипләри ачылсын,+Мәзлумлар азад едилсин,+Һәр бир бојундуруг ортадан гырылсын.   Чөрәјини аҹларла бөлүшәсән,+Јохсул, евсиз-ешиксиз адамы евинә ҝәтирәсән,Кимисә чылпаг ҝөрәндә ҝејиндирәсән,+Әти әтиндән, ганы ганындан олана арха чевирмәјәсән.   Онда нурун сүбһ шәфәгитәк сачаҹаг,+Тезликлә шәфа тапаҹагсан. Габағында салеһлијин ҝедәҹәк,Архадан Јеһованын ҹалалы сәни горујаҹаг.+   Онда сән чағыраҹагсан, Јеһова ҹаваб верәҹәк;Сән көмәк диләјәҹәксән, О дејәҹәк: “Мән бурадајам!” Әҝәр бојундуруғу јох етсән,Бармагла ҝөстәрмәјә, кинли сөзләрә сон гојсан,+ 10  Әҝәр көнлүндән кечәни аҹлара да версән,+Мәзлумлары дојурсан,Онда нурун зүлмәтдә дә парлајаҹаг,Зүлмәт гаранлығын ҝүн кими ајдын олаҹаг.+ 11  Јеһова даим бәләдчин олаҹаг,Гураг торпагда да сәни дојураҹаг,+Сүмүкләрини тәзәләјәҹәк.Јахшы суланан бағ кими,+Сују кәсилмәјән булаг кими олаҹагсан. 12  Сәндән өтрү гәдим харабалыглары абад едәҹәкләр,+Кечмиш нәсилләрдән галма тәмәлләри бәрпа едәҹәкләр.+ Сәнә учуг диварларын гуруҹусу,Күчә јолларынын бәрпачысы дејәҹәкләр.+ 13  Мүгәддәс ҝүнүм олан шәнбәдә мәнфәәт далынҹа гачмасан,+Шәнбәни севинҹ ҝүнү, Јеһованын мүгәддәс ҝүнү, иззәтли ҝүн адландырсан,+Мәнфәәт ҝүдмәк, бош-бош данышмаг әвәзинә, ону шәрәфләндирсән, 14  Онда Јеһова сәадәтин олаҹаг.Мән сәни дүнјанын јүксәкләринә галдыраҹағам,+ Әҹдадын Јагубун ирсиндән бәсләјәҹәјәм.+Бу сөз Јеһованын ағзындан чыхыб».

Һашијәләр